ZARZĄDZENIE J.M. REKTORA Z 29.05.2020r.

ZARZĄDZENIE J.M. REKTORA Z 29.05.2020r.

w sprawie częściowego przywracania funkcjonowania uczelni i warunków realizacji indywidualnych działań artystycznych oraz zasad korzystania z infrastruktury, w sposób zapewniający bezpieczeństwo nauczycielom akademickim oraz dyplomantom studiów magisterskich, doktorantom, stypendystom, pozostałym pracownikom oraz osobom trzecim, którym zezwolono na wstęp na teren uczelni

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 i 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz.U. z 2020, poz. 85 t.j.), § 1 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 maja 2020 r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni artystycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 919), „Środowiskowych wytycznych w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni” opublikowanych na: https://www.gov.pl/web/nauka/srodowiskowe-wytyczne-w-zwiazku-z-czesciowym-przywracaniem-dzialalnosci-uczelni, zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego opublikowanych na: https://gis.gov.pl/, oraz § 9 ust. 1 i ust. 4 pkt 2 , 11, 12 i 13, Statutu Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, zarządzam co następuje:
                                                                             §1
1.    Przebywanie na terenie uczelni (ASP) możliwe jest wyłącznie za zgodą Rektora.

                                                                            §2
1.    Przestrzegając rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczących sposobu postępowania i stosowania środków ochronnych w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 każdy z członków środowiska akademickiego ma obowiązek powiadamiania władz uczelni o zdiagnozowanej u siebie bądź u domownika chorobie wywołanej wirusem COVID-19 oraz o nałożonej przez Sanepid kwarantannie.
2.    Każda osoba wchodząca na teren ASP (przekraczając linię portierni) ma obowiązek:
a)    wypełnić oświadczenie o stanie zdrowia i oddać je na portierni. Oświadczenie o stanie zdrowia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.   
b)    poddać się badaniu temperatury ciała termometrem bezdotykowym. Instrukcja badania temperatury stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
c)    zdezynfekować dłonie środkiem dezynfekującym (środek na bazie alkoholu powyżej 60 %).
3.    Na teren uczelni wchodzą osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą wejść na teren uczelni studenci i nauczyciele oraz inni pracownicy, którzy przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
4.    Rekomenduje się aby czas, obszar poruszania się i ilość kontaktów osób przebywających na terenie uczelni, zredukować do minimum. Podczas przemieszczania się do celu (pracownia, biuro, toaleta itd.) zaleca się wybór najkrótszej możliwej drogi.
5.    W komunikacji wewnątrzuczelnianej obowiązuje ograniczenie kontaktów bezpośrednich i ograniczenie do niezbędnego minimum korespondencji papierowej. Rekomenduje się wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych lub pozostawianie korespondencję papierowej w miejscu odbioru poczty (w wyznaczonych miejscach na korespondencję papierową, na portierni).

                                                                            §3
1.    Na terenie uczelni obowiązuje minimum 2 metry dystansu pomiędzy wszystkimi osobami w pracowni i na korytarzu oraz limit 1,5 metra dystansu między osobami  w biurze.
2.    Należy unikać tworzenia się grup na korytarzach, w pomieszczeniach.
3.    W jednym pomieszczeniu biurowym może przebywać jeden interesant, o ile powierzchnia i organizacja przestrzeni pomieszczenia to umożliwia przy zachowaniu zasad dystansu określonych powyżej.
4.    W pracowniach, salach, warsztatach wprowadza się limit do czterech osób w pomieszczeniu, przy zachowaniu zasad dystansu określonych powyżej lub odseparowaniu poszczególnych osób od siebie przy zastosowaniu stosownych przegród, osłon itp. Na drzwiach wejściowych znajdować się będzie informacja (dwujęzyczna) o maksymalnej dopuszczalnej liczbie osób mogących przebywać
w pomieszczeniu.
5.    Wszystkie pomieszczenia (dydaktyczne, biurowe, warsztaty) muszą być regularnie wietrzone, w tym przed zajęciami i nie rzadziej niż co godzinę w trakcie zajęć, pracy.
6.    Szczegółowe instrukcje użytkowania danej pracowni, warsztatu opracowuje osoba prowadząca daną pracownię, warsztat w porozumieniu z Kierownikiem Katedry    oraz we współpracy ze specjalistą ds. BHP, który zatwierdza instrukcję („Zasady bezpiecznej pracy w pomieszczeniu”).

                                                                           §4
1.    Na korytarzach i w pomieszczeniach wyznacza się odległości między pracownikami poprzez umieszczenie stosownych oznaczeń. Wskazane zostaną również siedziska       i biurka niespełniające wymogów i wyłączone z użycia.
2.    Windy są wyłączone z użycia.
3.    Zorganizowanie przejazdu windą osobie o szczególnych potrzebach odbywa się  po wcześniejszym zgłoszeniu do kierownika obiektu lub innej osoby upoważnionej przez Rektora.
4.    Planowany transport ciężkich ładunków należy zgłosić osobom, o których mowa w ust. 3 powyżej. W tym przypadku w windzie mogą przebywać maksymalnie dwie osoby, a nadto musi być między nimi zachowana odległość 1,5 metra.

                                                                          §5

1.    Na korytarzach, w pracowniach i toaletach udostępnia się płyn antybakteryjny (do rąk oraz blatów i narzędzi), mydło i ręczniki papierowe.
2.    Wprowadzony zostaje limit osób jednocześnie korzystających z toalety (1 osoba)   oraz zasada, że oczekuje się na zewnątrz pomieszczenia toalety, a nie w jej przedsionku.

                                                                           §6
1.    Jedna osoba znajdująca się sama w pracowni, sali czy biurze nie musi używać maski.
2.    Dwie osoby (lub więcej w określonym wyżej limicie) znajdujące się w pracowni bądź biurze obowiązkowo zakrywają usta i nos – maską, przyłbicą, szalem itp. Obowiązek ten dotyczy także wszystkich przemieszczających się częściami wspólnymi budynków: korytarzem, holem, itp.
3.    Wyjątkiem są przypadki wykonywania czynności w narażeniu na pył itp. (wówczas obowiązkowe jest użycie maski P3) i obsługa palników gazowych.

                                                                            §7
Rekomenduje się by w czasie pracy i zajęć nie wychodzić do sklepu, do baru, po posiłek, na spacer, nie odwiedzać bez obiektywnie uzasadnionej potrzeby innych pracowników i/lub studentów, doktorantów oraz innych pracowni niż te, w których można przebywać zgodnie z wydanym pozwoleniem.

                                                                            §8
1.    Czyszczenie i dezynfekcja wszelkich pomieszczeń i innych przestrzeni w budynkach uczelnianych oraz sal dydaktycznych odbywać się powinny przynajmniej raz dziennie. Z pomieszczeń tych należy po pracy, zajęciach usunąć przedmioty mogące ulec uszkodzeniu pod wpływem środków dezynfekujących.
2.    Czyszczenie i dezynfekcję urządzeń sanitarnych i powierzchni dotykanych przez wiele osób (poręcze, stoły, sprzęt, klamki, drzwi, przyciski itp.) przeprowadza się co najmniej 3 razy dziennie.
3.    Sprzątanie toalet następować powinno co godzinę (weryfikacji czystości dokonywać będzie administrator budynku lub osoba upoważniona).

                                                                             §9
1.    Wstrzymuje się korzystanie z kuchni w budynku CSU.CI w dotychczasowym celu przygotowania i/lub spożywania posiłków.
2.    Znajdujące się na terenie uczelni maszyny do zakupu napojów są wyłączone z użycia.
3.    W pomieszczeniach, do których może mieć dostęp więcej niż jedna osoba wprowadza się zakaz używania lodówek, kuchenek, mikrofalówek itp. urządzeń.

                                                                          §10
1.    Jeżeli osoba przebywająca na terenie uczelni przejawia niepokojące objawy choroby zakaźnej należy niezwłocznie odsunąć ją od pracy, zajęć.
2.    W przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażenie wirusem COVID-19, należy taką osobę niezwłocznie odsunąć od pracy, zajęć, następnie powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
3.    Osoba z niepokojącymi objawami musi być odizolowana w szatni (w budynku przy Pl. Polskim) lub w holu (w budynku CSU.CI) z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.
4.    W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia takiej osoby należy wezwać pogotowie ratunkowe (informując o podejrzeniu choroby zakaźnej), celem przewiezienia do najbliższego szpitalnego oddziału zakaźnego, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie poinformować właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, która przeprowadzi wstępny wywiad epidemiologiczny.
5.    W przypadku, kiedy stan zdrowia nie wymaga pomocy Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM) uczestnik zajęć, pracownik lub osoba trzecia powinien udać się do domu transportem indywidualnym (np. własnym, czy zapewnionym przez Uczelnię), pozostać tam i skorzystać z teleporady medycznej.
6.    Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia osoby przebywającej     na terenie uczelni wirusem COVID-19, stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia. 
7.    Obszar, w którym poruszała się osoba, u której podejrzewa się zakażenie, należy niezwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty etc.)

                                                                          §11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

   Rektor

prof. Piotr Kielan  


inf.E. Burnetko Specjalista BHP

zam. M. Szumiejko DOS              

Załączniki