Miłkowska Dorota

dr Dorota Miłkowska, ad.

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

Katedra Grafiki Artystycznej

dmi@asp.wroc.pl


Prowadzone przedmioty

  • Historia grafiki artystycznej (History of Printmaking)

  • Historia i teoria projektowania graficznego (History and Theory of Graphic Design)


W 1995 r. Ukończyła studia na Uniwersytecie Wrocławskim, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, kierunek Historia sztuki.

Obszarem moich zainteresowań badawczych są: grafika artystyczna i projektowanie graficzne. Im poświęciłam większość z napisanych przeze mnie artykułów popularyzatorskich i tekstów naukowych. Działam także jako kurator wystaw.

Konferencje

2019 – Małgorzata ET BER Warlikowska – solidna nicość rebelii, referat przedstawiony na konferencji: BUNT Nowe ekspresje, zorganizowanej przez Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

2018 – Pomiędzy reprezentacją a symbolem – koń w twórczości Eugeniusza Gepperta, referat przedstawiony na Konferencji Naukowej Koń-człowiek. Interakcje, zorganizowanej przez Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego

2017 – Ekslibris w twórczości grafika i plakacisty Eugeniusza Geta, referat przedstawiony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej Ekslibris: znak własnościowy – dzieło sztuki, zorganizowanej przez Instytut Nauk o Informacji, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

2015 – Plakat twórców wrocławskich - referat przedstawiony na konferencji Sztuka polska na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945-1981, której organizatorami były: Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata we współpracy z Muzeum Architektury oraz Muzeum Narodowym we Wrocławiu

2010 – Is drawing an academic activity?, referat przedstawiony na: Disciplinary Symposium Pilsen: Space / Not Only/ for Drawing, zorganizowanym przez Muzeum Zachodnioczeskie w Pilznie

Publikacje

2021 – Eugeniusz Smoliński, ASP Wrocław

2018 – Plakat twórców wrocławskich w latach 1955-1981, [w:] Quart, nr 1 (47), 2018, ss. 89-99

2016 – Kształcenie w zakresie grafiki artystycznej w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych/Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Historia Katedry Grafiki Artystycznej, [w:] Wrocławska Szkoła Grafiki. Historia, teoria, praktyka, ASP Wrocław

2018 – Ekslibris w twórczości grafika i plakacisty Eugeniusza Geta Stankiewicza , [w:] Ekslibris Znak własnościowy dzieło sztuki. Studia i szkice, red. Agnieszka Fluda -Krokos. Wydawnictwo: Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, ss. 289-302

2008 – Jan Jaromir Aleksiun, ASP Wrocław 2008