Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.asp.wroc.pl

  • Data publikacji strony internetowej: 2008-01-17
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2009-04-23

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Filmy nie posiadają napisów dla osób niedosłyszących lub niesłyszących
  • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
  • Serwis zawiera dokumenty PDF, DOC, DOCX, XLS, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word lub skanów bez użycia OCR (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. Liczba takich dokumentów zgromadzonych na stronie od pączątku jej istnienia jest olbrzymia. Uniemożliwia ona zatem ich ręczne, wsteczne przetworzenia bez poniesienia nadmiernych kosztów.
  • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2019-09-12
  • Deklarację zaktualizowano dnia: 2020-10-30
  • Deklarację zaktualizowano o "Inne informacje i oświadczenia" dnia:  2021-03-10
  • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Leszek Sołtys, leszek@asp.wroc.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 71 343 80 31. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Adres Biuletynu Informacji Publicznej ASP - http://bip.asp.wroc.pl

Inne informacje i oświadczenia

Aktualnie trwają prace nad nową wersją witryny znacznie bardziej dostososowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ze szczegółami można zapoznać się na stronach BIP - "BUDOWA WRAZ Z MIGRACJĄ DANYCH I WDROŻENIE NOWEJ, DWUJĘZYCZNEJ STRONY INTERNETOWEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU DOSTOSOWANEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"