Mikołajczak Tomasz

dr Tomasz Mikołajczak, ad.

Wydział Malarstwa i Rzeźby
Katedra Historii Sztuki i Filozofii

t.mikolajczak@asp.wroc.pl


Historyk sztuki, doktor nauk humanistycznych, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W Akademii Sztuk Pięknych prowadzi zajęcia z historii sztuki i problemów sztuki współczesnej. 

Uczestnik polskich i niemieckich projektów badawczych związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego. Autor artykułów naukowych związanych z historią sztuki średniowiecznej, nowożytnej i nowoczesnej, dziedzictwem kulturowym mniejszości wyznaniowych oraz turystyką kulturową, publikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych oraz naukowych cyklach wydawniczych. 

Ważniejsze publikacje:

- The survival or the revival of classical antique in the portraiture of the 14th century, [w:] Rafael i jego spadkobiercy. Portret klasyczny w sztuce nowożytnej Europy. Materiały sesji naukowej 24-25 X 2002, red. S. Dudzik, T. Żuchowski, Toruń 2003, s. 115-125.

- Umělecká geneze náhrobku biskupa Przecława z Pogorzelu, „Umění. Časopis Ústavu dějin uměni Akademie Věd České Republiky”, 51 (2003), s. 474-483.

- Ciało z marmuru, ciało z brązu, ciało z krwi i kości... O różnych sposobach (re)prezentowania ciała ludzkiego w średniowiecznej rzeźbie sepulkralnej [w:] Materiał rzeźby. Między techniką a semantyką, red. A. Lipińska, Wrocław 2010, s. 261-271.

- Dziedzictwo kulturowe Żydów wrocławskich i jego upamiętnienia – ocena stanu zagospodarowania i wykorzystania na potrzeby turystyki [w:] Kultura i turystyka, wspólne korzenie, red. B. Włodarczyk, B. Krakowiak, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź 2012, s. 329-347, [współautorka: M. Duda-Seifert].

- Świątynie protestanckie we Wrocławiu – możliwości „reanimacji” pamięci krajobrazu [w:] Krajobraz jako nośnik idei. Ujęcia teoretyczne i humanistyczne, red. K. Kołodziejczyk, D. Chylińska, A. Zaręba, Wrocław 2014, s. 55-72 [współautorka: M. Duda-Seifert].