Stypendia dla cudzoziemców

Do 5 listopada 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu stypendialnego Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Do konkursu mogą zgłaszać się studenci I, II i III stopnia (studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich, podyplomowych), którzy posiadają potwierdzoną przynależność do Narodu Polskiego (Kartę Polaka) i/lub posiadają udokumentowane polskie pochodzenie. Stypendium przyznawane jest na 1 semestr i wynosi 4 100 zł brutto. Zgodnie z regulaminem konkursu wnioskodawcy powinni:

 • uczyć się albo studiować w Polsce;
 • uczyć się albo studiować za granicą;
 • wyróżniać się dobrymi wynikami w nauce;
 • posiadać nieprzeciętne zdolności w różnych dziedzinach nauki/ sztuki;
 • posługiwać się językiem polskim w stopniu komunikatywnym;
 • aktywnie działać na rzecz środowiska polonijnego w swoim kraju lub rozwijasz współpracę z organizacjami wspierającymi Polonię.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który jest dostępny na stronie internetowej organizatora.

Strona internetowa konkursu stypendialnego Stowarzyszenia Wspólnota Polska


„Gaude Polonia” – ogłaszamy nabór na rok 2018!

8 czerwca 2017

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór do kolejnej, XVII już edycji Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Gaude Polonia”.

O stypendium może ubiegać się twórca posiadający obywatelstwo Białorusi/Ukrainy lub innego państwa Europy środkowo-wschodniej, który złoży wniosek w terminie do 15 października 2017 r. Program przeznaczony jest dla twórców do 40. roku życia z następujących dziedzin:

 1. film,
 2. fotografia,
 3. historia i krytyka filmu, muzyki, sztuki, teatru,
 4. konserwacja dzieł sztuki,
 5. literatura/przekład,
 6. muzealnictwo,
 7. muzyka,
 8. sztuki wizualne,
 9. teatr

Program polega na półrocznym pobycie w Polsce, podczas którego laureaci realizują swoje projekty stypendialne pod opieką uznanych polskich artystów i instytucji kultury.

XVII edycja Programu trwać będzie od 1 lutego do 31 lipca 2018 roku.

 • Stypendysta otrzymuje stypendium miesięczne w wysokości 3.500 (słownie: trzy tysiące pięćset) złotych brutto.
 • Stypendyście gwarantuje się zakwaterowanie w czasie realizacji stypendium.
 • Stypendysta w czasie realizacji stypendium będzie objęty opieką artystyczną.
 • Stypendium może być realizowane tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Stypendium obywa się w terminie od 1 lutego do 31 lipca każdego roku.
 • Stypendysta zobowiązany jest do wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i od nieszczęśliwych wypadków obejmującego okres pobytu w Polsce (w kraju pochodzenia lub w Polsce).
 • Stypendysta pokrywa koszty podróży z własnych środków.

Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce Dokumenty.

Dodatkowe informacje dotyczące programu można uzyskać mailowo lub telefonicznie: +48 22 350 95 30, bberdychowska@nck.pl.

Stypendia w ramach programu „Gaude Polonia” przyznawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów, dostępnego pod adresem: www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/612/1

Organizatorem konkursu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w imieniu którego czynności związane z konkursem prowadzi Narodowe Centrum Kultury (zwane dalej NCK).

Za­sa­dy re­kru­ta­cji:

• ogło­sze­nie otwar­te­go kon­kur­su w środ­kach ma­so­we­go prze­ka­zu,
• wybór naj­lep­szych kan­dy­da­tów w 3-​eta­po­wym pro­ce­sie se­lek­cji:
1. etap - ocena speł­nia­nia wy­mo­gów for­mal­nych,
2. etap - ocena pro­jek­tów sty­pen­dial­nych kan­dy­da­tów,
3. etap - re­kru­ta­cja koń­co­wa

Wy­ma­ga­ne do­ku­men­ty:

• wy­peł­nio­ny for­mu­larz po­da­nia o przy­zna­nie sty­pen­dium Gaude Po­lo­nia Mi­ni­stra Kul­tu­ry RP,
• mi­ni­mum dwie re­ko­men­da­cje twórców uznanych w danej dziedzinie (wzór znajduje się na stronie www.nck.pl) napisane w ję­zy­ku pol­skim, za­wie­ra­ją­ce na­stę­pu­ją­ce in­for­ma­cje:
1.na­zwi­sko re­ko­men­du­ją­ce­go,
2.sta­no­wi­sko lub peł­nio­na funk­cja,
3.in­sty­tu­cja,
4.mia­sto,
5.okre­śle­nie okre­su zna­jo­mo­ści kan­dy­da­ta,
6.cha­rak­ter wza­jem­nych sto­sun­ków (na­uczy­ciel - mistrz, pra­co­daw­ca, inne),
7.osią­gnię­cia twór­cze kan­dy­da­ta,
8.ocena pro­jek­tu po­by­tu kan­dy­da­ta w Pol­sce,

• kopia dy­plo­mu ukoń­cze­nia stu­diów wraz z tłu­ma­cze­niem na język pol­ski wy­ko­na­nym przez tłu­ma­cza przy­się­głe­go,
• kse­ro­ko­pie dy­plo­mów, wy­róż­nień z kon­kur­sów, fe­sti­wa­li, kur­sów, wy­staw itp. wraz z tłu­ma­cze­niem na język pol­ski,
• kse­ro­ko­pie re­cen­zji wraz z tłu­ma­cze­niem na język pol­ski,
• pro­jekt po­by­tu w Pol­sce (do 2 stron) omó­wio­ny zgod­nie z na­stę­pu­ją­cy­mi punk­ta­mi:
1. głów­ny cel po­by­tu,
2.pro­po­no­wa­ny pro­gram i miej­sce po­by­tu,
3.pro­po­no­wa­ne warsz­ta­ty twór­cze,
4.zna­cze­nie pro­jek­tu dla: a/dzie­dzi­ny re­pre­zen­to­wa­nej przez kan­dy­da­ta; b/wła­snej ka­rie­ry za­wo­do­wej; c/in­sty­tu­cji ma­cie­rzy­stej; d/kraju,
5. uza­sad­nie­nie udzia­łu w pro­gra­mie Gaude Po­lo­nia

Zgło­sze­nia kan­dy­da­tów:

• kan­dy­da­ci na sty­pen­dium Gaude Po­lo­nia po­win­ni być zgła­sza­ni za po­śred­nic­twem pol­skich pla­có­wek dy­plo­ma­tycz­nych i kon­su­lar­nych,
• rów­no­cze­śnie kopie zgło­szeń można wy­słać do Na­ro­do­we­go Cen­trum Kul­tu­ry:
fak­sem (+ 48 22) 2 100 104
e-​ma­ilem: nck@​nck.​pl

Ter­mi­ny zgło­szeń kan­dy­da­tów:

Ter­min nad­sy­ła­nia zgło­szeń (po­da­nie o przy­zna­nie sty­pen­dium, listy re­ko­men­da­cyj­ne, kopie dy­plo­mu, re­cen­zji itp.) upły­wa 15 paź­dzier­ni­ka każ­de­go roku. Zgło­sze­nia na­de­sła­ne po upły­wie tego ter­mi­ny nie będą roz­pa­try­wa­ne.

Sty­pen­dy­sta sam po­kry­wa kosz­ty po­dró­ży do i z Pol­ski.

Dokumenty do pobrania: