Studium Relacji Przestrzennych

PROWADZĄCA:

dr Maria Wrońska

Zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych, dwustopniowe, I rok studiów II stopnia, semestr I i II

RODZAJ ZAJĘĆ:

Zajęcia w pracowni działań przestrzennych i pracowni rzeźby:
Prezentacja programu:omówienie celów, rozważanie tematów,konstruowanie zagadnień, realizacja indywidualnych projektów, dyskusja nad uzyskanymi efektami i ocena.
Wykłady.Konwersatoria. Zwiedzanie kolekcji I wystaw, korzystanie z obecności zapraszanych do Wrocławia artystów, udział w spotkaniach i wykładach.
Wycieczki, spacery.

CELE KSZTAŁCENIA:

Rozpoznanie  zależności przesrezennych w momencie podejmowamia artytycznych działań.
Szukanie zwiazków z podejmowanymi problemami w obszarze własnych zainteresowań i  doświadczeń. Uświadomienie indywidualnej odpowiedzialności za kształt dzieła,
Szukanie indywidualnych rozwiązań .
Świadomie użycie środków wyrazu.

TREŚCI KSZTAŁCENIA:

Koncepcja dydaktycznazwiązana z wyborem przedmiotu bazuje na indywidualnej pracy z każdym studentem z osobna,. Program dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb i zainteresowań studenta. Praca dydaktyczna ma na celu wyzwolenie indywidualnego charakteru doświadczeń w czasie podejmowanych przez studenta zadań. To on często narzuca temat a dydaktyk służy pomocą przy merytorycznej i praktycznej jego realizacji.
 Projekty indywidualne realizowane w skali semestru podlegają  dyskusji w obrębie tematu jak i użytego do jego realizacji medium.
Każda propozycja to osobna praca.

Wykłady:  Ciało I przestrzeń.

KRYTERIA OCENY:

Ocena ze stopniem na podstawie wykonanych zadań w ciągu semestru i przeglądu prac.

Prowadząca: dr Maria Wrońska