STYPENDIUM REKTORA DLA STUDENTÓW - LISTA RANKINGOWA 2020/21

STYPENDIUM REKTORA DLA STUDENTÓW - LISTA RANKINGOWA 2020/21

Studenci ubiegający się o stypendium rektora proszeni są o zapoznanie się z listą rankingową studentów ubiegających się o stypendium rektora za wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Decyzje stypendialne zostaną wysłane pocztą tradycyjną. Nieodebranie decyzji będzie skutkowało brakiem uruchomienia wypłaty.


Osoba do kontaktu:
Aleksandra Malinovskaja, a.malinovskaja@asp.wroc.pl

Załączniki