Informacja o możliwości wsparcia finansowego studentów

w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020 w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 695)

• W okresie od dnia 18.03.2020 r. do dnia 30 września 2020 r.:

- nie obowiązuje dotychczasowy limit przyznawania dwóch zapomóg w roku akademickim,

- zapomogi są przyznawane przez rektora. Komisja stypendialna i odwoławcza komisja stypendialna, nadal zachowują uprawnienia do przyznawania stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i stypendium rektora,

- w przypadku zapomogi nie stosuje się przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego (rozpatrzone wnioski nie wymagają wydania decyzji administracyjnej),

- zniesiony został obowiązek dołączania do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z MOPS o sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny studenta, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528 zł,

- wnioski o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi i wymagane dokumenty doręczane są drogą elektroniczną, 

• W drugim semestrze roku akademickiego 2019/2020 zniesiono regułę dotyczącą stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi, zgodnie z którą świadczenia te przysługują przez okres studiowania nieprzekraczający 6 lat. 


inf.

A. Dąbrowska DOS pomoc materialana