Informacja o możliwości wsparcia finansowego studentów

Informacja o możliwości wsparcia finansowego studentów

Zapraszamy do zapoznania się ze zamianami dotyczącymi możliwości wsparcia finansowego studentów.

W semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020 w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego zostają wprowadzone następujące zmiany dotyczące możliwości wsparcia finansowego studentów: zgodnie z  ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2  (Dz. U. z 2020, poz. 695) 

• W okresie od dnia 18.03.2020 r. do dnia 30.09.2020 r.:

  1. nie obowiązuje dotychczasowy limit przyznawania dwóch zapomóg w roku akademickim,
  2. zapomogi są przyznawane przez Rektora. Komisja stypendialna i odwoławcza komisja stypendialna nadal zachowują uprawnienia do przyznawania stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i stypendium Rektora,
  3. w przypadku zapomogi nie stosuje się przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego (rozpatrzone wnioski nie wymagają wydania decyzji administracyjnej),
  4. zniesiony został obowiązek dołączania do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z MOPS o sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny studenta, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528 zł,
  5. wnioski o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi i wymagane dokumenty doręczane są drogą elektroniczną. 

• W drugim semestrze roku akademickiego 2019/2020 zniesiono regułę dotyczącą stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi, zgodnie z którą świadczenia te przysługują przez okres studiowania nieprzekraczający 6 lat. 


info.

A. Dąbrowska DOS pomoc materialana