Mediacja Sztuki

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku zdobywa wiedzę oraz praktykę z zakresu pracy artysty plastyka, potrafi poruszać się swobodnie w wybranych dziedzinach sztuk wizualnych, a przede wszystkim wie, jak zorganizować sobie miejsce pracy i rynek odbiorców. Nasi absolwenci umieją pisać teksty krytyczne o sztuce, zorganizować miejsce wystawiennicze i galerię, zaprojektować długofalowe działanie animacyjne i warsztatowe, napisać projekt i go sfinansować. Uczymy właściwego podejścia do strategii artystycznych i rynkowych. Akcentujemy rolę najnowszych technologii, mediów oraz promocji w sztuce.  

Kształcimy w dwóch obszarach: nasi studenci zdobywają umiejętności warsztatowe w profesjonalnych pracowniach malarskich i rzeźbiarskich oraz pogłębiają wiedzę z zakresu teorii i historii sztuki, krytyki artystycznej, kuratorstwa, współczesnej kultury, mediów i trendów związanych z zasadami funkcjonowania rynku sztuki.Dzięki nowatorskiemu programowi nauczania mają zajęcia z wybitnymi artystami, krytykami, kuratorami i animatorami kultury. W trakcie studiów odbywają trzytygodniową praktykę w ośrodkach związanych ze sztuką, mediami oraz interdyscyplinarne plenery.


Egzamin wstępny 

Studia stacjonarne pierwszego stopienia:

I etap

Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych.

  • Kandydaci zdają egzamin praktyczny z następujących przedmiotów:

1. Rysunek

2. Malarstwo/Rzeźba

 II etap

Zadanie specjalistyczne: ma na celu sprawdzenie umiejętności kreatywnego przełożenia abstrakcyjnego tematu na adekwatną formę wizualną.

  • Przegląd prac domowych (teczka) i omówienie zadania specjalistycznego.
  • Przegląd prac z zakresu sztuk wizualnych ( w zależności od zainteresowań kandydata – malarstwo, rzeźba, fotografia, film, performance, multimedia ). Kandydat zgłasza się z własnoręcznie wykonanymi pracami, bądź dokumentacją własnych działań. Prezentowane prace powinny świadczyć o potencjale  autora.
  • Podczas rozmowy kandydat omawia zadanie specjalistyczne i uzasadnia wybór kierunku.

Materiały na egzamin praktyczny studia I stopnia2018

zostaną podane w czerwcu 2018r


Egzamin wstępny na

Studia stacjonarne drugiego stopnia

  • Kandydat powinien określić trafność wyboru kierunku studiów drugiego stopnia, w oparciu o studia pierwszego stopnia oraz zaproponowane dokonania z zakresu sztuk wizualnych.

  • Podczas egzaminu praktycznego powinien ujawnić indywidualny język wypowiedzi artystycznej, przedstawić komisji rekrutacyjnej dokumentację własnych dokonań twórczych, w miarę możliwości poszerzoną o projekty twórcze i kuratorskie, teksty krytyczne i inne, określające zainteresowania kandydata

  • Egzamin jednodniowy – krótki egzamin praktyczny plus rozmowa z kandydatem plus przegląd prac domowych

Materiały na egzamin praktyczny  studia II stopnia 2018

zostaną podane w czerwcu 2018r

Załączniki