Mediacja Sztuki

Studia stacjonarne pierwszy stopień:

I etap

Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych.

Kandydaci zdają egzamin praktyczny z następujących przedmiotów:

1. Rysunek

2. Malarstwo/Rzeźba

 II etap

Zadanie specjalistyczne: ma na celu sprawdzenie umiejętności kreatywnego przełożenia abstrakcyjnego tematu na adekwatną formę wizualną.

Przegląd prac domowych (teczka) i omówienie zadania specjalistycznego.

Przegląd prac z zakresu sztuk wizualnych ( w zależności od zainteresowań kandydata – malarstwo, rzeźba, fotografia, film, performance, multimedia ). Kandydat zgłasza się z własnoręcznie wykonanymi pracami, bądź dokumentacją własnych działań. Prezentowane prace powinny świadczyć o potencjale  autora.

Podczas rozmowy kandydat omawia zadanie specjalistyczne i uzasadnia wybór kierunku.

Materiały na egzamin

  • rysunek: 100x70 brystol, ołówek, węgiel, sepia (wybór)
  • malarstwo:100x70, dowolne farby(olej, akryl,tempera)
  • zadanie specjalistyczne: 1 x kartka biała A4, ołówek, linijka, gumka do mazania.

Studia drugiego stopnia

MEDIACJA SZTUKI 

Kandydat powinien określić trafność wyboru kierunku studiów drugiego stopnia, w oparciu o studia pierwszego stopnia oraz zaproponowane dokonania z zakresu sztuk wizualnych.

Podczas egzaminu praktycznego powinien ujawnić indywidualny język wypowiedzi artystycznej, przedstawić komisji rekrutacyjnej dokumentację własnych dokonań twórczych, w miarę możliwości poszerzoną o projekty twórcze i kuratorskie, teksty krytyczne i inne, określające zainteresowania kandydata

Egzamin jednodniowy – krótki egzamin praktyczny plus rozmowa z kandydatem plus przegląd prac domowych

Materiały na egzamin praktyczny

  • zadanie specjalistyczne: 1 x kartka biała A4, ołówek, gumka do mazania.

0 – 15 punktów ( pozytywnym wynikiem klasyfikacji jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 4 punkty)