REKRUTACJA na studia doktoranckie w j. polskim - warunki i tryb

Warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego oraz limity przyjęć na stacjonarne Międzywydziałowe Studia Doktoranckie z wykładowym językiem polskim w roku akademickim 2018/2019

WAŻNE DLA WSZYSTKICH KANDYDATÓW:

1. Wszystkich kandydatów prosimy o rejestrację w systemie on-line  - https://aspwroc.akademus.pl/kandydat/rekrutacja/rejestracja/

  • Kandydat zakłada konto on-line i otrzymuje automatycznie zwrotny e-mail z potwierdzeniem rejestracji.
  • Po ponownym zalogowaniu wypełnia kwestionariusz osobowy - rekrutacja mija 2 lipca 2018 (dostęp on-line do godz. 20.00).

2. Znajomość języka nowożytnego (obcego) na poziomie B2 kandydaci zobowiązani są potwierdzić stosownym certyfikatem. Wykaz uznawanych certyfikatów znajduje się w załączniku nr1 do Rozporządzenia MNiSW z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 261) oraz w załącznikach zamieszczonych poniższej na stronie.


Limity przyjęć i termin rekrutacji

1. Międzywydziałowe Studia Doktoranckie w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu prowadzone są przez poszczególne jednostki organizacyjne, które określiły następujące limity przyjęć na rok akademicki 2017/2018:

a) Wydział Malarstwa i Rzeźby, w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuk pięknych (malarstwo, rzeźba); limit przyjęć - 3 osoby,

b) Wydział Grafiki i Sztuki Mediów, w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuk pięknych (grafika, sztuka mediów); limit przyjęć - 3 osoby,

c) Wydział Ceramiki i Szkła, w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuk projektowych (projektowanie ceramiki, projektowanie szkła); limit przyjęć – 2 osoby,

d) Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa, w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuk projektowych (architektura wnętrz, wzornictwo); limit przyjęć - 3 osoby,

2. Liczba cudzoziemców przyjętych na studia doktoranckie w ramach ogólnie przyjętego limitu przyjęć na I rok studiów doktoranckich, w myśl art. 43 ust.3, może stanowić nie więcej niż 20% ogólnego limitu miejsc ustalonego w ust.1 na rok akademicki 2018/2019.

3. Cudzoziemcy wymienieni w art. 43 ust. 3, mogą zostać przyjęci na I rok studiów doktoranckich poza ogólnie obowiązującym limitem miejsc ustalony dla obywateli polskich, jednak w ilości nie większej niż 2 osoby.

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE PRZEPROWADZONE ZOSTANIE 18 LIPCA 2018 R. O GODZINIE 10.00

Wszyscy kandydaci zobowiązani są do przybycia co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem egzaminu i zgłoszenia się przed pokój nr 118M, budynek ASP przy Pl. Polskim 3/4, Wrocław

Wymagane dokumenty:

- wypełnionej w formie elektronicznej ankiety osobowej i następnie wydrukowanej i podpisanej (link dostępny powyżej na stronie),

- wypełniony w formie elektronicznej i następnie wydrukowany kwestionariusz osobowy (link dostępny nizej na stronie),

- wypełnione elektronicznie podanie o przyjęcie na studia doktoranckie z określeniem wydziału i dyscypliny artystycznej (wydrukowane i podpisane, wzór dostępny poniżej na stronie),

- życiorys (podpisany),

- oryginał zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów doktoranckich,

- oryginał dyplomu lub odpisu dyplomu. Absolwenci uczelni wyższych, którzy pozytywnie przeszli egzamin dyplomowy w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 - zaświadczenie ukończenia studiów.

- portfolio (dorobek artystyczny/projektowy oraz naukowo-badawczy) w formie tradycyjnej lub utrwalone na nośniku w formie cyfrowej, podpisane,

- proponowany temat i zakres rozprawy doktorskiej zawierajacy: hipotezy badawcze, cel badawczy, metody oraz proponowaną bibliografię (min. 5 pozycji), podpisane

- opinię dotycząca dorobku artystycznego/projektowego oraz naukowo-badawczego, jak również ocenę proponowanego tematu i zakresu pracy doktorskiej kandydata (opracowana przez osobę posiadającą tytuł profesora sztuki lub stopień doktora habilitowanego sztuki, bądź kwalifikacje artystyczne II stopnia),

- kserokopię dowodu osobistego/paszportu (w powiększeniu),

- oświadczenie o znajomości języka obcego nowożytnego na poziomie co najmniej B2 wraz z dokumentem potwierdzającym znajomość tego języka na takim poziomie,

- 2 aktualne fotografie kolorowe jak do dyplomu, przedstawiające kandydata bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, ukazujące głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym uchem oraz zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy i tłem w kolorze innym niż biały (wielkość 45x65mm, podpisane na odwrocie - imię i nazwisko kandydata, kierunek studiów),

- zdjęcie w formie elektronicznej (nośnik CD, wymiary: 300x375 pikseli,format JPG, rozdzielczość nie miejsza niż 381 dpi, rozmiar pliku ze zdjęciem nie większy niż 60 kilobajtów ,nazwa pliku ze zdjęciem : <nazwa-uczelni> <imię_nazwisko> <PESEL>. jpg (np. ASP_Jan_Kowalski_12345678910.jpg).

Komplet dokumentów należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 2 lipca 2018 r.:

- do godz. 14.00 - bezpośrednio w sekretariacie studiów doktoranckich (pok. 118M, Pl. Polski 3/4, Wrocław)

- listem poleconym - priorytetowym, wysłanym na adres uczelni (Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Pl. Polski 3/4 pok. 118M, 50-156 Wrocław) z dopiskiem: "studia doktoranckie"

Kryteria oceny

Komisja ocenia punktowo elementy istotne z punktu widzenia dyscypliny, w której kandydat aplikuje na studia:

1. portfolio (dorobek artystyczny/projektowy i naukowo-badawczy), punktacja: 0-10 pkt

2. propozycja tematu i zakresu rozprawy doktorskiej, punktacja: 0-8 pkt

3. rozmowa sprawdzająca poziom kompetencji artystycznych i teoretycznych kandydata, punktacja:0-8 pkt

Minimalny wynik punktowy kwalifikujący do przyjęcia kandydata na studia doktoranckie wynosi 13 punktów.

Szczegółowe informacje zawierają: Warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego (treść dostępna poniżej na stronie)


WAŻNE DLA CUDZOZIEMCÓW:

Cudzoziemcy moga być przyjmowani na studia, jeżeli:

- wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim,

- posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków ważną na okres kształcenia w RP albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub dokument potwierdzający przystąpieniedo ubezpiczenia w NFZ,

- legitymują się dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2.

1. Lista podmiotów uprawnionych do organizowania egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego - treść dostępna poniżej na stronie

2. Wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzenia nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych - treść dostępna poniżej na stronie

Szczegółowe zasady przyjęć cudzoziemców zawierają: Warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego (treść dostępna poniżej na stronie)