Zakłócenia

Termin nadsyłania prac - 20/03/2019

Ogólnopolski konkurs ZAKŁÓCENIA/Apoptoza skierowany jest do młodych twórców,  a więc do studentów uczelni artystycznych, doktorantów i absolwentów, którzy ukończyli studia nie wcześniej niż 5 lat temu. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych osobowości spośród najmłodszego pokolenia twórców, działających w różnych mediach

i potrafiących zbudować wypowiedź artystyczną zainspirowaną wiodącym tematem edycji. Przedmiotem konkursu mogą być pracez zakresu sztuk wizualnych (tj. malarstwo, rysunek, grafika, fotografia, komiks, wideo, rzeźba instalacja, obiekt, performance lub jego dokumentacja i opis, projekty intermedialne, multimedialne), jak również teksty (literackie lub krytyczne) oraz projekty społeczne i edukacyjne (dokumentacja projektów już zrealizowanych lub scenariusze przyszłych działań). Nad poziomem konkursu czuwać będzie międzyuczelniane jury w którego skład wchodzą znakomici, uznani artyści i teoretycy:

Bogusław Bachorczyk (Akademia Sztuk Pięknych, Kraków) 

Łukasz Huculak  (Akademia Sztuk Pięknych, Wrocław)

Julia Kurek (Akademia Sztuki, Szczecin) 

Robert Kuśmirowski (Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin) 

Łukasz Murzyn (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) 

Marta Smolińska (Uniwersytet Artystyczny, Poznań)

Małgorzata Wielek-M (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) 

Druga edycja konkursu ma na celu przyjrzenie się zagadnieniu apoptozy (z gr.  ‘opadanie liści’). Terminem tym określa się stosunkowo nowe odkrycie fizjologicznego procesu eliminowania komórek. Apoptoza to inaczej programowana śmierć komórki, kontrolowana przez geny, a więc jej zaplanowane, kontrolowane samobójstwo. Proces, o którym mowa,  dotyczy zawsze pojedynczych, zdrowych komórek i odbywa się dla dobra całego organizmu. Co ważne, wybrana komórka zawsze czynnie uczestniczy we własnej samozagładzie. Zmienia ona wtedy swój metabolizm, a otrzymany „sygnał do samobójstwa” wyzwala kaskady procesów molekularnych, które powodują jej dezintegrację. Zjawisko apoptozy dotyczy komórek występujących w nadmiernej ilości lub bezużytecznych. Jedną z teorii, wyjaśniających genezę procesu apoptozy, jest założenie, że z natury swej komórki umierają wtedy, gdy nie są pobudzane do życia i rozrostu przez sygnały płynące od sąsiadujących z nimi komórek. Do aktywnej, samobójczej śmierci komórki dochodzi więc w momencie, kiedy nie otrzymała ona na czas sygnału o swej niezbędności dla całego ustroju. Nie jest to jednak proces degenerujący ani patologiczny w przeciwieństwie do nekrozy, która jest śmiercią nagłą, przypadkową i  chorobową.

Termin apoptoza, choć zaczerpnięty z biologii i genetyki, w przypadku tegorocznej edycji konkursu ZAKŁÓCENIA, posłuży do rozważań o charakterze egzystencjalnym. Metafora apoptozy stanie się tematem prac artystycznych, będących próbą integracji wiedzy z pola nauki, sztuki, religii i etyki, podjętą w celu szerszego zrozumienia zjawisko charakterze społecznym. Nasz ogląd świata, z konieczności zindywidualizowany i fragmentaryczny, poddany zostanie próbie odnalezienia innych punktów widzenia. Apoptozę zbada najmłodsze pokolenie twórców, konfrontując własne wizje i refleksje ze spojrzeniami członków jury konkursu.

Więcej informacji o konkursie - https://zaklocenia.wixsite.com/zaklocenia/kopia-edycja-umwelt?fbclid=IwAR0RKykqIkwcxP3GiTcacnJitsVfohdzIZeE2LYq8YNFA8pcLPdl24sMP1U