PROMOCJE 2017 - 27. Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych

Od dwudziestu siedmiu lat Galeria Sztuki w Legnicy organizuje PROMOCJE – wystawę i konkurs dla absolwentów krajowych wyższych uczelni plastycznych.

Do udziału w Przeglądzie zapraszamy tych, którzy dyplom ukończenia (mgr) wyższej uczelni otrzymali w roku 2017 lub w 2016 r. jeśli dotychczas nie brali w nim udziału. Główną nagrodę stanowi wystawa indywidualna laureata wraz z katalogiem.

Ideą PROMOCJI jest prezentacja i dokumentacja poszukiwań twórczych najmłodszego pokolenia oraz ułatwienie młodym twórcom startu w dojrzałe życie artystyczne, czemu służyć ma prowadzona przez Galerię działalność wystawiennicza, edytorska i promocyjna.

Organizatorzy mają nadzieję, że PROMOCJE pomogą uczestnikom zaistnieć na rynku sztuki, a przede wszystkim pozwolą na włączenie ich nazwisk i działalności w obieg informacji o najnowszych zjawiskach w sztuce polskiej.

Organizator:

Galeria Sztuki w Legnicy

pl. Katedralny 1

59-220 Legnica

Dyrektor: Zbigniew Kraska, kurator: Dariusz Kawczyński

Termin i miejsce:

wystawa: 3.11 - 3.12.2017

wernisaż: 17.11.2017

miejsce: sale wystawowe Galerii Sztuki w Legnicy

Patronat Honorowy

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Marszałka Województwa Dolnośląskiego

Prezydenta Miasta Legnicy

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Przeglądzie mogą uczestniczyć absolwenci krajowych wyższych uczelni plastycznych, którzy uzyskali dyplom w 2017 lub 2016 roku i dotychczas nie brali w nim udziału.

2. Konkurs ma charakter dwuetapowy.

3. Pierwszy etap - wstępna kwalifikacja uczestników (artystów) do wystawy na podstawie nadesłanychzdjęć ich prac. Drugi etap - ostateczna kwalifikacja prac na wystawę i wybór laureatów nagród.

4. Aby wziąć udział we wstępnej kwalifikacji do przeglądu należy w terminie do 16 października 2017 r. dostarczyć do Galerii kartę zgłoszenia oraz fotografie 3 prac wykonanych w dowolnej technice malarskiej wraz z ich szczegółowym opisem - technika, wymiary, rok powstania. Ważne: co najmniej jedna praca powinna być wykonana już po ukończeniu uczelni przez autora.

5. Zdjęcia i kartę zgłoszenia w postaci cyfrowej należy przysłać na adres e-mailowy galerii: promocje@galeria.legnica.pl (prosimy o wysoką jakość techniczną i kolorystyczną zdjęć).

6. Posiedzenie jury kwalifikacyjnego I etapu (telekonferencja) – odbędzie się do 22 października br.

7. O wynikach posiedzenia jury kwalifikacyjnego autorzy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub telefonicznie w terminie do 24 października br.

8. Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć osobiście lub przysłać zakwalifikowane prace do siedziby Galerii Sztuki w Legnicy w terminie do 31 października 2017 r.

9. Obrazy należy przekazywać i przesyłać w opakowaniu wykluczającym uszkodzenie. Organizatorzy wystawy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia wynikającez ich niewłaściwego przygotowania do transportu i ekspozycji oraz z powodów zdarzeń losowych.

10. Prace powinny być opatrzone sygnaturą oraz czytelnym, kompletnym opisem na odwrocie obrazu, zawierającym nazwisko autora, tytuł obrazu, wymiary, technikę, rok powstania oraz oznaczenia – „góra”, „dół”.

11. Prace wymagające montażu, aranżacji przestrzennej, zestawień muszą posiadać dokładną instrukcję ich eksponowania, a wszystkie elementy i ich wymiary muszą być podane w karcie zgłoszeniowej.

12. Na wystawie zaprezentowane zostaną wybrane prace wszystkich autorów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu.

13. Zgłoszonych do konkursu prac nie można wycofać z wystawy przed jej zakończeniem. Za zgodą autora prace mogą zostać sprzedane po zakończeniu ekspozycji.

14. Zwrot prac na koszt uczestnika, nastąpi w możliwie najkrótszym terminie od zakończenia premierowej prezentacji w Legnicy lub po ostatniej z nich, jeśli nastąpi przeniesienie wystawy do innych galerii.

Załączniki