Rozbudowa Akademii


W lipcu 2012r. została   ukończona   inwestycja pn  „ Budowa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności.POIS.11.03.00-00-010/08

http://www.pois.gov.pl

Całkowita wartość projektu wynosi: 
53 545 845,96 PLN

Wartość dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
38 796 594,35 PLN

z budżetu państwa ( Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego):
13 254 414,15 PLN

wkład własny ASP:
854 435,35 PLN

Czas realizacji : październik 2010 –  lipiec 2012 rok.

Wykonawca firma Hochtief Polska S.A. zrealizowała  prace budowlano-montażowe  obejmujące  budowę nowego budynku dydaktyczno-warsztatowego  : Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności .

W regionie dolnośląskim, poza Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu, nie ma szkół wyższych prowadzących kompleksową działalność w dziedzinie kultury, sztuki, a tym bardziej wzornictwa przemysłowego. We Wrocławiu zlokalizowana jest jedynie Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania, która prowadzi trzyletnie studia licencjackie na kierunkach jubilerstwo i restauracja dzieł rzemiosła artystycznego. Ze względu na ograniczoną ofertę edukacyjną oraz niepubliczny charakter działalności – studia dzienne są płatne – nie ma takiego oddziaływania jak ASP ani nie odgrywa tak

znaczącej roli w regionie. Najbliżej zlokalizowane uczelnie artystyczne o tym samym profilu działalności to Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. ASP we Wrocławiu jest jedyną tego typu uczelnią w tzw. pasie ziem zachodnich i jedyną w Polsce uczelnią wyższą kształcącą w zakresie Ceramiki i Szkła. Aspiracje Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu sięgają stworzenia ponadregionalnego centrum wspomagania innowacyjności i projektowania sztuk użytkowych. Dzięki realizacji całości projektu, ASP będzie jedną z nielicznych uczelni w Polsce, która zaoferuje innowacyjne kształcenie w dziedzinie wzornictwa. W ciągu najbliższych lat z pewnością nie powstaną w  regionie tego typu jednostki o podobnym oddziaływaniu i kompleksowej ofercie edukacyjnej w dziedzinie sztuki. Natomiast istniejące obecnie w Polsce Akademie Sztuk Pięknych, w tym wrocławska ASP, będą rozwijać swoją infrastrukturę.

Ze względu na szerokie oddziaływanie oraz długofalowe skutki inwestycji ASP, możliwe jest wyodrębnienie dwóch głównych grup odbiorców: bezpośrednio korzystających z produktów projektu (studenci, kandydaci na studia, kadra naukowa uczelni) oraz grupę pośrednio korzystającą z jego efektów (całą społeczność Wrocławia, obejmującą jego mieszkańców, pracodawców i inwestorów a także gości i studentów szkół zagranicznych).

Stworzenie innowacyjnego profilu kształcenia w obszarze projektowania produktu, zaowocuje wzrostem zainteresowania podejmowaniem studiów wyższych na wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, co przełoży się na wzrost liczby kandydatów na studia, a w efekcie wzrost liczby studentów.

W ostatnich latach ich liczba stale rośnie, w roku akademickim 2012/2013 odnotowaliśmy już 1117 studentów.

Bardzo dużym popytem charakteryzują się studia zaoczne, prowadzone w trybie weekendowym, często podejmowane przez osoby w średnim wieku, pracujące, a także emerytów. Na tak duże zainteresowanie ma wpływ widoczna w ostatnich latach tendencja do poszerzania zainteresowań, ustawicznego dokształcania w ich zakresie, a także pogłębiona świadomość roli sztuk pięknych w kształtowaniu estetyki otoczenia.

Uczelnia prowadzi także nauczanie w ramach Studiów Podyplomowych na 4 kierunkach ("Dyscypliny Plastyczne w Architekturze, "Podyplomowa specjalizacja kierunkowa", "Sztuka Zintegrowana - Plastyka - Muzyka", "Wiedza o Kulturze"), skierowane do uzdolnionych plastycznie absolwentów i studentów ostatniego roku studiów innych uczelni a także do osób chcących otrzymać uprawnienia doprowadzenia przedmiotu „Sztuka”. Powstanie  Centrum Sztuk Użytkowych i Centrum Innowacyjności w zdecydowany sposób wpłynie na osoby i podmioty zewnętrznego otoczenia projektu, które będą czerpać korzyści z jego powstania. Jest to druga grupa beneficjentów nie będąca bezpośrednio adresatem projektu, ale grupa,  która również odczuje jego pozytywny wpływ. Należy do niej cała społeczność Wrocławia, obejmująca jego mieszkańców, pracodawców i inwestorów.

Stworzenie Centrum Innowacyjności i Centrum Sztuk Użytkowych spowoduje, że absolwenci ASP będą zarówno kształtować polską kulturę (udział w festiwalach, prezentacjach, wystawach, konkursach), jak i również posiądą kwalifikacje, które pozwolą im efektywnie działać w innowacyjnych branżach, stanowiących siłę napędową gospodarki narodowej.

Region dolnośląski, który przeżywa obecnie dynamiczny rozwój, cieszy się ogromnym zainteresowaniem inwestorów. Utrzymanie tej korzystnej koniunktury wymaga, by region nadal dysponował jedną ze swoich najsilniejszych stron – wysoko wykwalifikowanymi kadrami. Wyjątkowo cenna jest w szczególności wiedza oraz specjalistyczne umiejętności, pozwalające pracować na stanowiskach pracy, zakładających wykorzystanie innowacyjnej aparatury i maszyn. Pracownicy z tymi kwalifikacjami decydują o konkurencyjności regionu – takiej kadry poszukują zagraniczni przedsiębiorcy, poszukując optymalnej lokalizacji dla inwestycji. Z drugiej strony, rośnie znaczenie wzornictwa przemysłowego i sztuki użytkowej, w procesie produkcyjnym. To wymaga, by na rynek wchodzili wykwalifikowani specjaliści z tej dziedziny, którzy przy pomocy nowoczesnych technik będą potrafili stworzyć produkt użyteczny, a jednocześnie estetyczny i oryginalny. Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, tworząc program kształcenia w dziedzinie wzornictwa, wzięła pod uwagę także uwarunkowania regionu, łącząc dwa podstawowe aspekty współczesnego rozwoju - konieczność wzbogacenia kształcenia o nauczanie metod innowacyjnych oraz rozwój, mającej coraz większe znaczenie dziedziny, jaką jest wzornictwo.

Powstanie Centrum Innowacyjności i Centrum Sztuk Użytkowych jest odpowiedzią na potrzeby rozwijającej się dynamicznie gospodarki i w zdecydowany sposób wpłynie na podmioty i osoby zewnętrznego otoczenia projektu tj. mieszkańców Wrocławia, pracodawców i inwestorów Dolnego Śląska.