Współpraca z Zagranicą

Biuro Współpracy z Zagranicą
Pl. Polski 3/4 50-156 Wrocław
tel.: +48 71 34 380 31 w. 232
fax: +48 71 34 380 31 w. 232

Osoba kontaktowa 

dr Beata Ludwiczak, Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+ oraz Współpracy z Zagranicą: blu@asp.wroc.pl

mgr Anna Trzuskolas, Specjalista ds. Współpracy z Zagranicą: international@asp.wroc.pl

Osoba kontaktowa w sprawie wymiany studentów i pracowników w ramach programu Erasmus+.

STUDY IN ENGLISHKontakt w sprawie studiów magisterskich, doktoranckich i podyplomowych w języku angielskim: studyinenglish@asp.wroc.pl

Biuro Współpracy z Zagranicą w ASP we Wrocławiu organizuje i koordynuje działania związane ze współpracą Akademii z zagranicznymi uczelniami artystycznymi, placówkami naukowymi i kulturalnymi. Należą do nich: wymiana studentów i nauczycieli akademickich, organizowanie warsztatów i staży, pomoc przy organizowaniu wystaw i innych wydarzeń artystycznych z udziałem gości z zagranicy, zdobywanie środków finansowych na te działania.

Wymiana studentów odbywa się przede wszystkim w ramach Programu Unii Europejskiej ERASMUS+.

Program umożliwia odbycie studiów w uczelni partnerskiej znajdującej się w kraju UE w czasie jednego lub dwóch semestrów. Student otrzymuje dofinansowanie ze środków unijnych, a po spełnieniu wszystkich warunków zaliczenie zdobyte za granicą zostaje uznane w ASP. Jednolity system oceniania studentów, czyli ECTS, zapewnia możliwość porównywania systemów kształcenia wyższego w różnych krajach oraz uznawalność wykształcenia.

Warunkiem zakwalifikowania na wymianę są dobre wyniki w nauce i znajomość języka obcego. Kwalifikacją studentów zajmuje się specjalna Komisja Kwalifikacyjna (w roku poprzedzającym wyjazd).

Wyjazd na stypendium zagraniczne jest możliwy również do uczelni w krajach pozaeuropejskich, na podstawie umów o wzajemnej współpracy. Obecnie mamy podpisane umowy z uczelniami w Baltimore, Tokio, Jerozolimie, Seulu, Szanghaju, Tianjin.

Studenci wyjeżdżający poza Europę nie otrzymują stypendium; uczelnia finansuje koszty podróży (w miarę posiadanych środków finansowych). Na podstawie umowy dwustronnej studenci polscy są zwolnieni z obowiązku płacenia czesnego w uczelni przyjmującej (studenci studiów stacjonarnych płacą czesne w ASP we Wrocławiu).

Biuro Współpracy z Zagranicą koordynuje również wyjazdy studentów oraz absolwentów na staże zagraniczne w ramach Programu Erasmus+.

Współpraca międzyuczelniana obejmuje także organizowanie wystaw, wspólnych warsztatów i uczestniczenie w dniach otwartych uczelni partnerskich.

Biuro Współpracy z Zagranicą koordynuje również studia w języku angielskim, które obejmują dwuletnie studia magisterskie, trzyletnie studia doktoranckie oraz roczne studia podyplomowe.