ARCHITEKTURA WNĘTRZ - niestacjonarne/wieczorowe - studia II stopnia

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ I WZORNICTWA Akademi Sztuk Pięknych im E. Gepperta we Wrocławiu

Studia w trybie zajęć poniedziałek/wtorek/środa/czwartek/piątek

STUDIA II STOPNIA

na kierunek: ARCHITEKTURA WNĘTRZ -  2,5 letnie- magisterskie

Wszelkich informacji o studiach niestacjonarnych na wydziale AWiW udziela dziekanat mieszczący się w budynku ASP przy ul. Modrzewskiego, I piętro, pokój 104 M, mail: dziekanatawiw@asp.wroc.pl

REKRUTACJA: 

I ROK STUDIÓW II stopnia MAGISTERSKICH – kandydaci przyjmowani są na studia na podstawie pokazu prac

DOKUMENTY:

w trybie rekrutacji on - line,

przesłane mailem dziekanatawiw@asp.wroc.pl

lub przesłane poczta Plac polski 3/4 50 - 153 Wrocław, Dziekanat Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii

  • Rejestracja on-line - kwestionariusz wydrukowany po rejestracji. wraz ze zdjęciem 
  • ksero poświadczone lub odpis dyplomu minimum licencjackiego ( absolwenci ASP we Wrocławiu w późniejszym terminie )
  • Dowód wpłaty ( opłata rekrutacyjna - wysokość zostanie podana w czerwcu 2018r.).


OPŁATY:

opłata rekrutacyjna - 150zł

Czesne za studia wynosi:

  • za rok 6.100zł
  • za semestr wynosi 3050 zł. (I sem. płatność do 15.10.)
  • lub w miesięcznych ratach (8 x 812,5 zł).
  • czesne za semestr dyplomowy wynosi 2000zł lub w miesięcznych ratach (4x550zł).

Opłaty należy dokonać na konto ASP:

ING Bank Śląski S.A. O/Wrocław

93 1050 1575 1000 0005 0269 6594

z dopiskiem: studia niestacjonarne AW

kierunek: Architektura Wnętrz

PROFIL ABSOLWENTA

Zakładanym celem kształcenia jest: wszechstronne przygotowanie absolwentów do zawodu projektanta na poziomie umożliwiającym samodzielne podejmowanie i wykonywanie różnorodnych zadań wchodzących w zakres architektury wnętrz i wzornictwa przemysłowego. Ogólnie zmierza do ukształtowania tych cech, które uznaje się za pożądane, najistotniejsze i konieczne dla przyszłego projektanta.

Jednym z najważniejszych elementów programu dydaktycznego są zagadnienia metod, procedur, roli i celów projektowania. Opanowanie - znajomość metodologii i techniki pracy projektowej, traktowanych jako bazowe umiejętności umożliwiające właściwe tworzenie, rozwijanie, a następnie wizualną prezentację indywidualnych koncepcji. Budujące równocześnie niezbędną podstawę rozumienia złożoności i wieloaspektowości procesu projektowania, jego różnokierunkowych odniesień i wielorakich uwarunkowań.

Program nauczania stwarza możliwości rozwijania i sukcesywnego utrwalania, w oparciu o indywidualne predyspozycje studiujących, wrażliwości plastycznej, wyobraźni, kreatywnej inwencji. Zapewnia równocześnie, w stopniu możliwie pełnym, niezbędny zasób zawodowej wiedzy teoretycznej i ogólno kulturowej.

Liczba miejsc ograniczona