Architektury Wnętrz - stopień II specjalność Projektowanie Architektury Wnętrz

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ I WZORNICTWA Akademi Sztuk Pięknych im E. Gepperta we Wrocławiu

STUDIA II STOPNIA

na kierunek: ARCHITEKTURA WNĘTRZ -  2,5 letnie- magisterskie
w specjalności: Projektowanie Architektury Wnętrz

Wszelkich informacji o studiach niestacjonarnych na wydziale AWiW udziela dziekanat mieszczący się w budynku ASP przy ul. Modrzewskiego, I piętro, pokój 104 M, mail: dziekanatawiw@asp.wroc.pl

REKRUTACJA:

I ROK STUDIÓW UZUPEŁNIAJACYCH MAGISTERSKICH – kandydaci przyjmowani są na studia na podstawie złożonych podań i dokumentów w formie papierowej (bez egzaminów czy pokazu prac) do wyczerpania limitu

DOKUMENTY: w teczce wiązanej należy złożyć w p. nr 104 M ( I p. nowe skrzydło )

DOKUMENTY:  

 • Rejestracja on-line - kwestionariusz wydrukowany po rejestracji.
 • Zdjęcia: 3 fotografie kolorowe 35/45 mm ( na odwrocie - imię i nazwisko kandydata, kierunek studiów ).
osoba bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym  uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, tło zdjęcia nie może być białe. Zdjęcie w postaci elektronicznej (CD): powinno mieć rozmiary 300x375 pikseli-co daje po wydrukowaniu 2 cm x 2,5 cm, format JPG, rozdzielczość nie może być mniejsza niż 300 dpi, rozmiar pliku ze zdjęciem nie większy niż 60 kilobajtów, nazwa pliku ze zdjęciem musi być w następującym formacie: < nazwa uczelni >_< imię_nazwisko>_<PESEL>.jpg ( np. ASP_Jan_Kowalski_12345678910.jpg ) Zdjęcia cyfrowe i tradycyjne niespełniające powyższych warunków nie będą akceptowane. 
 • Ksero dowodu osobistego ( w przypadku nowych dowodów – dwukrotne powiększenie ksero ).
 • Odpis dyplomu licencjackiego ( absolwenci ASP we Wrocławiu w późniejszym terminie )
 • Dowód wpłaty ( opłata rekrutacyjna - wysokość zostanie podana w czerwcu 2018r.).
 • Oryginał świadectwa dojrzałości.
 • Orzeczenie lekarskie o zdolności do studiowania na ASP, wydane w 2016 roku.

OPŁATY:

opłata rekrutacyjna - 100zł

Czesne za studia wynosi:

 • za rok 6.100zł
 • za semestr wynosi 3050 zł. (I sem. płatność do 15.10.)
 • lub w miesięcznych ratach (8 x 812,5 zł).
 • czesne za semestr dyplomowy wynosi 2000zł lub w miesięcznych ratach (4x550zł).

Opłaty należy dokonać na konto ASP:

ING Bank Śląski S.A. O/Wrocław

93 1050 1575 1000 0005 0269 6594

z dopiskiem: studia niestacjonarne AW

kierunek: Architektura Wnętrz

PROFIL ABSOLWENTA

Zakładanym celem kształcenia jest: wszechstronne przygotowanie absolwentów do zawodu projektanta na poziomie umożliwiającym samodzielne podejmowanie i wykonywanie różnorodnych zadań wchodzących w zakres architektury wnętrz i wzornictwa przemysłowego. Ogólnie zmierza do ukształtowania tych cech, które uznaje się za pożądane, najistotniejsze i konieczne dla przyszłego projektanta.

Jednym z najważniejszych elementów programu dydaktycznego są zagadnienia metod, procedur, roli i celów projektowania. Opanowanie - znajomość metodologii i techniki pracy projektowej, traktowanych jako bazowe umiejętności umożliwiające właściwe tworzenie, rozwijanie, a następnie wizualną prezentację indywidualnych koncepcji. Budujące równocześnie niezbędną podstawę rozumienia złożoności i wieloaspektowości procesu projektowania, jego różnokierunkowych odniesień i wielorakich uwarunkowań.

Program nauczania stwarza możliwości rozwijania i sukcesywnego utrwalania, w oparciu o indywidualne predyspozycje studiujących, wrażliwości plastycznej, wyobraźni, kreatywnej inwencji. Zapewnia równocześnie, w stopniu możliwie pełnym, niezbędny zasób zawodowej wiedzy teoretycznej i ogólno kulturowej.

Liczba miejsc ograniczona