Grafika artystyczna w języku angielskim - kierunek GRAFIKA - niestacjonarne studia II stopnia

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów ASP we Wrocławiu

Kierunek GRAFIKA – w zakresie GRAFIKI ARTYSTYCZNEJ
Studia II stopnia, niestacjonarne, wieczorowe w języku angielskim
Kierownik studiów: dr Zuzanna Dyrda

Limit miejsc: 12

Koszt studiów: 2000 EUR za semestr

Opłata rekrutacyjna: 200 EUR

Rekrutacja: Egzamin wstępny ma charakter konkursowy. Komisja ocenia kompetencje kandydata na podstawie przeglądu prac nadesłanych lub złożonych w formie elektronicznej w skali 0 do 10. Ilość punktów 0–3 dyskwalifikuje kandydata do przyjęcia na I rok studiów. 


REKRUTACJA

dr Zuzanna Dyrda

Tel. +48 71 334 47 00 wew. 306

mail: studyinenglish@asp.wroc.pl

www.printmaking.asp.wroc.pl

www.facebook.com/wroclawprintmaking

Wszystkie informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się także na stronie www.printmaking.asp.wroc.pl


HARMONOGRAM

1. do 30 czerwca – termin nadsyłania kopii dokumentów i portfolio drogą elektroniczną na adres studyinenglish@asp.wroc.pl

ING Bank Śląski S.A. o/Wrocław 9310501575-1000000502696594

IBAN PL9310501575-1000000502696594, swift code INGBPLPW

2. do 15 września - drugi termin nadsyłania dokumentów i portfolio (w przypadku braku wystarczającej ilości zgłoszeń)

3. do 15 lipca – analiza nadesłanych dokumentów i portfolio oraz obrady komisji egzaminacyjnej. Komisja ocenia kompetencje kandydata na podstawie przeglądu prac w formie elektronicznej w skali 0 do 10. Ilość punktów 0–3 dyskwalifikuje kandydata do przyjęcia na I rok studiów.

4. do 31 lipca – osoby zakwalifikowane są zobowiązane do uiszczenia opłaty za I rok studiów w wysokości 4000 EUR.

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

Plac Polski 3/4, 50-156 Wrocław

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów
Plac Polski 3/4, 50-156 Wrocław

Wpłaty można dokonać w kasie Akademii przy Pl. Polskim 3/4 we Wrocławiu w godzinach od 12.00–14.00  lub na konto Akademii Sztuk Pięknych:
ING Bank Śląski S.A. o/Wrocław 9310501575-1000000502696594
IBAN PL9310501575-1000000502696594, swift code INGBPLPW

5. 1 października – rozpoczęcie zajęć.

WYMAGANE DOKUMENTY  KTÓRE NALEŻY PRZESŁAĆ NAJPÓŹNIEJ DO 15 CZERWCA drogą elektroniczną na adres: studyinenglish@asp.wroc.pl

•  kwestionariusz kandydata na studia;

•  skan dyplomu ukończenia w Polsce studiów I lub II stopnia, albo dyplomu lub innego dokumentu ukończenia uczelni za granicą uprawniającego do podjęcia studiów drugiego stopnia wraz ze skanem dokumentu poświadczającego przebieg studiów (skan wykazu przedmiotów i ocen, transkryptu, suplementu do dyplomu lub indeksu);

•  w przypadku dokumentów wydanych w języku innym niż polski lub angielski – skany tłumaczeń ww. dokumentów dokonanych przez polskiego tłumacza przysięgłego (baza tłumaczy przysięgłych http://tlumacze.ms.gov.pl);

•  skan dowodu osobistego lub paszportu;

•  portfolio składające się z nie więcej niż 20 prac (grafika, rysunek, malarstwo, fotografia, film, projekty intermedialne) nie starszych niż 2 lata. Szczegóły dotyczące przygotowania portfolio w złączniku portfolio (terms and requirements);

•  dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200 EUR

WYMAGANE DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE PRZED ROZPOCZĘCIEM ROKU AKADEMICKIEGO (DOTYCZY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA STUDIA) na adres:

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta
Wydział Grafiki i Sztuki Mediów
Plac Polski 3/4, 50-156 Wrocław

•  kwestionariusz kandydata na studia;

•  dyplom ukończenia w Polsce studiów I lub II stopnia, albo dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz jego kserokopia;

•  UWAGA! Zagraniczne dyplomy ukończenia studiów muszą być opatrzone apostille.

•  w przypadku dokumentów wydanych w języku innym niż polski lub angielski – tłumaczenia ww. dokumentów dokonanych przez polskiego tłumacza przysięgłego (baza tłumaczy przysięgłych http://tlumacze.ms.gov.pl);

•  ksero dowodu osobistego lub paszportu;

•  portfolio składające się z nie więcej niż 20 prac (grafika, rysunek, malarstwo, fotografia, film, projekty intermedialne) nie starszych niż 2 lata w wersji elektronicznej na CD;Szczegóły dotyczące przygotowania portfolio w załączniku portfolio (terms and requirements)

•  zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku;

•  dokument potwierdzającym znajomość języka angielskiego (nie dotyczy kandydatów, którzy pochodzą z kraju w którym językiem urzędowym jest język angielski lub ukończyli za granicą szkołę ponadpodstawową, w której językiem wykładowym był język angielski);

•  polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia;

•  w przypadku cudzoziemców spoza obszaru państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – ksero wizy lub karty stałego pobytu albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP;

•  3 zdjęcia (format 37x52 mm).

Załączniki