Fotografia i Multimedia - kierunek SZTUKA MEDIÓW - studia II stopnia

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów ASP we Wrocławiu

Niestacjonarne studia II stopnia (magisterskie) - 2 letnie w zakresie
FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW na kierunku SZTUKA MEDIÓW

Studia kształcą absolwenta świadomego roli fotografii i współczesnych mediów elektronicznych, gotowego do funkcjonowania w dziedzinach związanych z autorskim kreowaniem i wykorzystaniem obrazu fotograficznego oraz obrazu ruchomego – narracji wideo, działań interaktywnych i multimedialnych. Absolwent otrzymuje wiedzę humanistyczną i artystyczną pozwalającą na formułowanie własnych komunikatów w obszarze sztuki. Absolwent otrzymuje tytuł magistra na kierunku sztuka mediów.

Zasady rekrutacji:

O przyjęciu na niestacjonarne studia II stopnia Fotografia i Multimedia mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia tej specjalności lub pokrewnych oraz absolwenci studiów licencjackich i magisterskich innych kierunków z autorskim dorobkiem w tym obszarze. Nabór przeprowadzony jest w trybie konkursowym. O przyjęciu na studia decyduje ilość punktów przyznanych przez komisję rekrutacyjną.

Forma egzaminu:

– egzamin jest jednoetapowy
– egzamin ma charakter prezentacji przygotowanego przez kandydata zestawu prac plastycznych - fotograficznych (wydruki lub wersja elektroniczna), także multimedialnych jeśli kandydat takie ma, lub dokumentacji (portfolio) - oraz ich omówienie i merytoryczna obrona przed komisją rekrutacyjną.

Przedstawiany zestaw prac plastycznych może być uzupełniony o prace w technikach klasycznych (grafika, rysunek)

Absolwenci I stopnia ASP we Wrocławiu mogą przedstawić dyplom licencjata.

Zadaniem egzaminu jest sprawdzenie predyspozycji plastycznych i umiejętności kandydata w wykorzystywaniu narzędzi i języka nowych mediów (fotografia, komputer, internet, multimedia). Komisja ocenia kompetencje, prace i umiejętności, kandydata w skali 0 do 10. Ilość punktów 0 - 3 dyskwalifikuje kandydata do przyjęcia na I rok studiów.

Termin egzaminu: 5 lipca 2019, godz. 10, sala 201 P

Liczba miejsc na I rok studiów – 15

Uwaga! Minimum dla uruchomienia I roku studiów – 8 osób

Czesne:
I rok - wpłata semestralna: 2800 zł, wpłata jednorazowa, roczna: 5400 zł
II rok - wpłata semestralna: 2900 zł, wpłata jednorazowa, roczna: 5600 zł

Informacje szczegółowe:

WYMAGANE DOKUMENTY:

- rejestracja on-line - wydrukowany kwestionariusz z zamieszczonym zdjęciem w formie elektronicznej
- dyplom (odpis)  lub poświadczona kserokopia ukończenia studiów do czasu wydania dokumentu przez uczelnie w 2019r (zaświadczenie o przystąpieniu do obrony)
- kserokopię dowodu osobistego(w powiększeniu)
- 1 fotografia w formie papierowej

Rejestracja elektroniczna 
Składanie dokumentów - 
w budynku ASP Pl. Polski 3/4, I piętro – Dziekanat Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów albo w Dziale Organizacji Studiów – pokój 118 M lub przesłanie na adres uczelni: ASP Pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław, z dopiskiem - studia niestacjonarne FOTOGRAFIA I MULTIMEDIA.

Uiszczenie opłaty w wysokości - 150 zł.

Należy wpłacić w kasie uczelni bądź na konto:

ING BS O/Wrocław 93 1050 1575 1000 0005 0269 6594 z dopiskiem: Fotografia i Multimedia

Informacja pod telefonem: 71 34 380 31 wew. 215

Fotografia i Multimedia - kierunek SZTUKA MEDIÓW - niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie) »