Fotografia i Multimedia - kierunek SZTUKA MEDIÓW - studia I stopnia

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów ASP we Wrocławiu

Niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie) - 3 letnie, zaoczne
 w zakresie
FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW na kierunku SZTUKA MEDIÓW

Studia kształcą absolwenta przystosowanego do funkcjonowania w obszarze działań związanych z kreowaniem i użytkowym wykorzystaniem obrazu fotograficznego i pracy w obszarze multimediów. Absolwent uzyskuje: umiejętność kreowania i stosowania obrazu fotograficznego, umiejętność kreowania i stosowania obrazu wideo oraz animacji, umiejętność montażu i przekształceń obrazu ruchomego, umiejętność transpozycji i wykorzystania obrazu fotograficznego oraz ruchomego w produktach edytorskich i multimedialnych. Absolwent otrzymuje wiedzę humanistyczną i artystyczną odpowiednią dla studiów wyższych. Absolwent otrzymuje tytuł licencjata na kierunku sztuka mediów.

Studia trwają 3 lata (6 semestrów). Student po zaliczeniu 6 semestrów i obronie pracy dyplomowej otrzymuje tytuł zawodowy: licencjat. Studia realizowane są w systemie zaocznym – zajęcia w dniach weekendowych (piątek godz. popołudniowe, sobota, niedziela – w cyklu dwutygodniowym) w/g siatki godzin i planu organizacji zajęć.

Uwaga! Na studiach prowadzony jest lektorat z jęz. angielskiego od poziomu średnio zaawansowanego.

Liczba miejsc na I rok studiów: 24

Uwaga! Minimum dla uruchomienia I roku studiów – 13 osób

Rejestracja elektroniczna  początek rekrutacji on-line czerwiec 2019

Składanie dokumentów  – w budynku ASP Pl. Polski 3/4, I piętro – Dziekanat Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów albo w Dziale Organizacji Studiów – pokój 118 M lub przesłanie na adres uczelni: ASP Pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław, z dopiskiem - studia niestacjonarne FOTOGRAFIA I MULTIMEDIA.

WYMAGANE DOKUMENTY:

- wydrukowany kwestionariusz z systemu on-line z załączonym zdjęciem w formie elektronicznej
- oryginał świadectwa dojrzałości, jego odpis lub poświadczona kopia
- kserokopię dowodu osobistego(w powiększeniu)
- 1 fotografia forma tradycyjna papierowa
- uiszczenie opłaty w wysokości 150 zł.

Nr konta: ING BS O/Wrocław

93 1050 1575 1000 0005 0269 6594 z dopiskiem Fotografia i Multimedia

Podanie wraz z dokumentami należy składać/wysłać w teczce wiązanej.
Teczkę należy opisać:
- imię i nazwisko kandydata,
- adres domowy z kodem pocztowym,
- kierunek studiów.

ZASADY REKRUTACJI:

Egzamin jest jednoetapowy 
i ma charakter prezentacji przygotowanego przez kandydata zestawu prac – fotograficznych (wydruki lub w wersji elektronicznej) i/lub multimedialnych (np. wideo, animacje, różne realizacje komputerowe) – oraz ich omówienie przed komisją rekrutacyjną.
 Dodatkowo można przedstawić prace rysunkowe, graficzne lub malarskie.

Zadaniem egzaminu jest sprawdzenie, na podstawie przedstawionych prac i rozmowy kwalifikacyjnej, predyspozycji kandydata oraz trafności wyboru kierunku studiów. Egzamin wstępny ma charakter konkursowy. Komisja ocenia prace i umiejętności kandydata w skali 0 do 10. Ilość punktów 0 - 3 dyskwalifikuje kandydata do przyjęcia na I rok studiów.

Termin egzaminu: 5 lipca 2019, godz. 10, sala 308M

Nr konta:ING BS O/Wrocław
93105015751000000502696594 z dopiskiem Fotografia i Multimedia

Opłaty:

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2019/2020 wynosi 150 zł.

Czesne:
I rok - wpłata jednorazowa, roczna: 5700 zł
II rok - wpłata semestralna: 2900 zł, wpłata jednorazowa, roczna: 5600 zł
III rok - wpłata semestralna: 2800 zł, wpłata jednorazowa, roczna: 5400 zł

Informacja pod telefonem: 71 34 380 31 wew. 215

Fotografia i Multimedia - kierunek SZTUKA MEDIÓW - niestacjonarne studia II stopnia (magisterskie) »