Projektowanie graficzne - kierunek GRAFIKA - studia II stopnia

Niestacjonarne Studia II Stopnia
kierunek GRAFIKA
w zakresie PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO
Wydział Grafiki i Sztuki Mediów ASP we Wrocławiu

2 letnie magisterskie

Kierownik: dr Joanna Skrzypiec

Studia obejmują swoim zakresem projektowanie graficzne oraz grafikę intermedialną.
Uwzględniają rozległą problematykę zagadnień i treści z dziedzin artystycznych oraz nauk humanistycznych.

Celem studiów jest kształtowanie indywidualnej postawy oraz świadomości twórczej i projektowej, a także przygotowanie studentów do pracy zawodowej związanej z rynkiem wydawniczym i reklamą. Absolwenci będą mogli podejmować i realizować wyzwania jako projektanci: znaku, identyfikacji wizualnej, plakatu, ilustracji oraz form wydawniczych. Równolegle z dyscyplinami projektowania graficznego studenci uzyskują również zaawansowaną umiejętność projektowania i tworzenia form ekranowych poprzez animację, wideo, realizacje interaktywne i internetowe. Na zajęciach z dziedzin sztuk pięknych pogłębiają kompetencje rysunkowe, malarskie i z grafiki warsztatowej.

Absolwenci Studiów Niestacjonarnych II Stopnia otrzymują dyplom stwierdzający ukończenie studiów wyższych na kierunku Grafika w specjalności Projektowanie Graficzne i nadanie tytułu magistra sztuki.

Nie obowiązuje limit wieku

Limit miejsc: 17

Kontakt z dziekanatem:
71 343 80 31 w. 227
ama@asp.wroc.pl

Akademia Sztuk Pięknych
im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Wydział Grafiki i Sztuki Mediów
ul. Plac Polski 3/4
50-156 Wrocław

.................................................................

REKRUTACJA II stopień STUDIA NIESTACJONARNE w zakresie PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO

TERMIN REJESTRACJI ON-LINE: 1 czerwca – 19 lipca 2021 r.

Forma egzaminu

Egzamin jest jednoetapowy, ma charakter prezentacji przygotowanego przez kandydata zestawu samodzielnie wykonanych prac plastycznych (projektowych, malarskich, rysunkowych, fotografii itp.) w liczbie nie przekraczającej 20.

Zadaniem egzaminu jest sprawdzenie (na podstawie przedstawionych prac) predyspozycji kandydata, jego umiejętności, wrażliwości, zaangażowania, oraz trafności wyboru kierunku studiów.

Egzamin wstępny ma charakter konkursowy. Komisja ocenia prace i umiejętności kandydata w skali 0 do 10. 

O przyjęciu decyduje ilość punktów uzyskanych podczas egzaminu.

Absolwenci Studiów Niestacjonarnych I Stopnia Projektowania Graficznego ASP we Wrocławiu z bardzo dobrą oceną za dyplom licencjacki mogą być zakwalifikowani bez egzaminu wstępnego.

1. Kandydat na studia musi założyć konto poprzez System Rekrutacji Elektronicznej

szczegółowe informacje podane są na stronie ASP we Wrocławiu w zakładce:

System Rekrutacji Elektronicznej Kandydat na studia - rekrutacja krok po kroku

2. Po zarejestrowaniu, kandydat powinien:

 • zalogować się w systemie

 • wypełnić kwestionariusz osobowy

 • załączyć zdjęcie (jak do dowodu osobistego)

 • wpłacić opłatę rekrutacyjną w kwocie 150zł wg formularza dostępnego na koncie on-line

  ING Bank Śląski S.A. o/Wrocław 93 1050 1575 1000 0005 0269 6594

 • Dołączyć zestaw prac plastycznych do oceny

Wymogi formalne:

 • zakres przesyłanych prac:

   wybrane elementy dyplomu licencjackiego, reprodukcje obrazów, rysunki w tym studium postaci i martwej natury, kompozycje, ilustracje zarówno analogowe jak i cyfrowe, fotografie, prace projektowe, multimedialne, filmy w ilości nie przekraczającej 20.

 • Format plików:

  • reprodukcje cyfrowe można przesłać w formie pojedynczych plików *.jpg,
  • pliki *.jpg powinny być zapisane w rozdzielczości 72 dpi i nazwane wg poniższego schematu: Nazwisko_Imię_Liczba porządkowa.jpg (np. Kowalski_Jan_01.jpg). Dodatkowo prosimy o dołączenie dokumentu *.doc lub *.pdf, podpisanego imieniem i nazwiskiem, z opisem przesłanych prac. Informacje powinny zawierać: rok powstania, wymiary (wysokość x szerokość), opis techniki wykonania, tytuł (jeżeli jest) (np. 2014, 100 x 70, rysunek ołówkiem, tytuł). Kolejność opisów powinna się zgadzać z numeracją w nazwach plików.
  • pliki *.mp4 lub *.jpeg2 (filmy, multimedia do 250 MB)

3. Wydrukowany kwestionariusz osobowy i ksero dyplomu ukończenia studiów licencjackich na kierunku Grafika (z zakresu projektowania graficznego) lub pokrewnym, ewentualnie zaświadczenie o przystąpieniu do obrony dyplomu licencjackiego (nie później niż 30.09.2021) należy przesłać na adres:

Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, Plac Polski 3/4, 50-156 Wrocław, pokój 119 M.

DO 15 LIPCA 2021 r.

Ogłoszenie wyników nastąpi 22 lipca 2021 r.


OPŁATY za rok akademicki 2021/2022

I rok - 5600 zł, semestr – 2925 zł 

II rok - 5400 zł, semestr – 2875 zł

Jednorazową opłatę za rok należy wnosić do 15 października b.r.,
po przekroczeniu tego terminu naliczenie wg ustaleń semestralnych