Projektowanie graficzne - kierunek GRAFIKA - studia II stopnia

Niestacjonarne Studia II Stopnia
kierunek GRAFIKA
w zakresie PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO
Wydział Grafiki i Sztuki Mediów ASP we Wrocławiu

2 letnie magisterskie

Kierownik: dr Joanna Skrzypiec

Studia obejmują swoim zakresem projektowanie graficzne oraz grafikę intermedialną.
Uwzględniają rozległą problematykę zagadnień i treści z dziedzin artystycznych oraz nauk humanistycznych.

Celem studiów jest kształtowanie indywidualnej postawy oraz świadomości twórczej i projektowej, a także przygotowanie studentów do pracy zawodowej związanej z rynkiem wydawniczym i reklamą. Absolwenci będą mogli podejmować i realizować wyzwania jako projektanci: znaku, identyfikacji wizualnej, plakatu, ilustracji oraz form wydawniczych. Równolegle z dyscyplinami projektowania graficznego studenci uzyskują również zaawansowaną umiejętność projektowania i tworzenia form ekranowych poprzez animację, wideo, realizacje interaktywne i internetowe. Na zajęciach z dziedzin sztuk pięknych pogłębiają kompetencje rysunkowe, malarskie i z grafiki warsztatowej.

Absolwenci Studiów Niestacjonarnych II Stopnia otrzymują dyplom stwierdzający ukończenie studiów wyższych na kierunku Grafika w specjalności Projektowanie Graficzne i nadanie tytułu magistra sztuki.

Nie obowiązuje limit wieku

Limit miejsc: 17

Kontakt z dziekanatem:
71 343 80 31 w. 227
ama@asp.wroc.pl

Akademia Sztuk Pięknych
im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Wydział Grafiki i Sztuki Mediów
ul. Plac Polski 3/4
50-156 Wrocław

.................................................................

REKRUTACJA 

Termin egzaminu: 8.07.2019 r. godz. 12.00

budynek CSU.CI ul. Traugutta 19-21, pracownia 605 (VI p.)

Dokumenty, po zarejestrowaniu się on-line na stronie internetowej Uczelni należy przesłać pocztą na adres 
Plac Polski 3/4, pok. nr 119 M – nowe skrzydło, telefon: 71 34 380 31 wew. 227.

Termin składania dokumentów: 

  • rekrutacja on line od 13.05.2019 r. do 7.07.2019 r.

Podanie musi zawierać następujące dokumenty:

  • podanie na studia - kwestionariusz,
  • oryginał świadectwa dojrzałości lub uwierzytelniony odpis,
  • dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych na kierunku Grafika w specjalności Projektowanie Graficzne lub uwierzytelniony odpis + suplement do dyplomu,
  • trzy fotografie podpisane na odwrocie + jedno zdjęcie w postaci elektronicznej CD (rozmiary 300×374 pikseli co daje po wydrukowaniu 2 cm×2,5 cm, format JPG, rozdzielczość nie mniejsza niż 300 dpi, rozmiar pliku ze zdjęciem nie większy niż 60 kilobajtów, nazwa pliku ze zdjęciem w następującym formacie: <nazwa uczelni>_<imię_nazwisko>_<PESEL>.jpg (np. ASP_Jan_Kowalski_12345678910.jpg) ,
  • ksero dowodu osobistego.

Na egzamin należy przynieść dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej w wysokości 100,00 zł. z dopiskiem Studia Niestacjonarne II Stopnia Projektowanie Graficzne:

ING Bank Śląski S.A. o/Wrocław 93 1050 1575 1000 0005 0269 6594

O przyjęcie na Studia Niestacjonarne II stopnia w specjalności Projektowanie Graficzne mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia z tytułem licencjata tej specjalności lub pokrewnych. Egzamin wstępny ma charakter konkursowy. O przyjęciu decyduje ilość punktów uzyskanych podczas egzaminu oraz ocena za dyplom licencjata.

Forma egzaminu − egzamin wstępny odbywa się jednego dnia i jest jednoetapowy:

  • egzamin ma charakter prezentacji prac projektowych i artystycznych lub dokumentacji (portfolio) oraz rozmowy przeprowadzonej w celu określenia kompetencji kandydata.

Absolwenci Studiów Niestacjonarnych I Stopnia Projektowania Graficznego ASP we Wrocławiu z bardzo dobrą oceną za dyplom licencjacki mogą być zakwalifikowani bez egzaminu.

Punktacja: ocena za dyplom licencjata odpowiada ilości przyznanych punktów do 5.

Komisja ocenia kandydata w skali 0-5.

Wyniki zostaną podane po przeprowadzeniu egzaminu. Lista przyjętych na I rok studiów zostanie podana do wiadomości w dniu 8.07.2019 r. godz. 18.00


OPŁATY za rok akademicki 2019/2020

I rok - 5600 zł, semestr – 2925 zł 

II rok - 5400 zł, semestr – 2875 zł

Jednorazową opłatę za rok należy wnosić do 15 października b.r.,
po przekroczeniu tego terminu naliczenie wg ustaleń semestralnych