Projektowanie graficzne - stopień I

Niestacjonarne Studia I Stopnia
kierunek GRAFIKA
specjalność PROJEKTOWANIE GRAFICZNE
Wydział Grafiki i Sztuki Mediów ASP we Wrocławiu

3 letnie I stopnia

Kierownik: dr Joanna Skrzypiec

Studia obejmują swoim zakresem projektowanie graficzne oraz grafikę intermedialną.
Uwzględniają rozległą problematykę zagadnień i treści z dziedzin artystycznych oraz nauk humanistycznych.

Celem studiów jest kształtowanie indywidualnej postawy oraz świadomości twórczej i projektowej, a także przygotowanie studentów do pracy zawodowej związanej z rynkiem wydawniczym i reklamą. Absolwenci będą mogli podejmować i realizować wyzwania jako projektanci: znaku, identyfikacji wizualnej, plakatu, ilustracji oraz form wydawniczych. Równolegle z dyscyplinami projektowania graficznego studenci uzyskują również zaawansowaną umiejętność projektowania i tworzenia form ekranowych poprzez animację, wideo, realizacje interaktywne i internetowe. Na zajęciach z dziedzin sztuk pięknych pogłębiają kompetencje rysunkowe, malarskie i z grafiki warsztatowej

Studia trwają 3 lata (6 semestrów). Student po zaliczeniu 6 semestrów i obronie pracy dyplomowej otrzymuje dyplom ukończenia studiów zawodowych z tytułem − licencjat

Nie obowiązuje limit wieku

Limit miejsc: 26

Minimum dla uruchomienia I roku studiów – 10 osób

Kontakt z dziekanatem:
71 343 80 31 w. 227
ama@asp.wroc.pl

Akademia Sztuk Pięknych
im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Wydział Grafiki i Sztuki Mediów
ul. Plac Polski 3/4
50-156 Wrocław

.................................................................

REKRUTACJA (NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY)

Termin egzaminu:

zostanie podany w czerwcu 2018
budynek CSU.CI ul. Traugutta 19-21, pracownia 605 (VI p.)

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres Uczelni
lub złożyć w Dziekanacie Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów
Plac Polski 3/4, pok. nr 119 M – nowe skrzydło, telefon: 71 34 380 31 wew. 227.

Termin składania dokumentów: zostanie podany w czerwcu 2018

Podanie musi zawierać następujące dokumenty:

  • podanie na studia - kwestionariusz

  • oryginał świadectwa dojrzałości lub uwierzytelniony odpis (w przypadku tegorocznych maturzystów zaświadczenie o dopuszczeniu do egzaminu maturalnego, świadectwo dojrzałości należy złożyć ..................................)

  • trzy fotografie podpisane na odwrocie + jedno zdjęcie w postaci elektronicznej CD (rozmiary 300×374 pikseli co daje po wydrukowaniu 2 cm×2,5 cm, format JPG, rozdzielczość nie mniejsza niż 300 dpi, rozmiar pliku ze zdjęciem nie większy niż 60 kilobajtów, nazwa pliku ze zdjęciem w następującym formacie: <nazwa uczelni>_<imię_nazwisko>_<PESEL>.jpg (np. ASP_Jan_Kowalski_12345678910.jpg),
  • ksero dowodu osobistego

Na egzamin należy przynieść dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej w wysokości  100,00 zł. Wpłaty należy dokonać w kasie Uczelni przy Pl. Polskim w godzinach od 12.00 - 14.00 lub na konto Akademii Sztuk Pięknych (z dopiskiem Studia Niestacjonarne I Stopnia Projektowanie Graficzne):

ING Bank Śląski S.A. o/Wrocław 9310501575-1000000502696594

Z opłaty za egzamin zwolnieni są kandydaci, którzy zdali na studia stacjonarne kierunek Grafika ASP we Wrocławiu w roku bieżącym.

Forma egzaminu

Egzamin wstępny na Studia Niestacjonarne I stopnia w specjalności Projektowanie Graficzne ma charakter konkursowy.
O przyjęciu decyduje ilość punktów uzyskanych podczas egzaminu.

Egzamin wstępny odbywa się jednego dnia i jest jednoetapowy.
Składa się z prezentacji dorobku plastycznego oraz rozmowy.
Kandydat przedstawia własne prace rysunkowe i malarskie (studium postaci, martwa natura). Może również zaprezentować dokumentację innych działań artystycznych i projektowych w postaci druków cyfrowych. Prace powinny być podpisane.

Punktacja: komisja ocenia kandydata w skali 0−10.

Wyniki zostaną podane po przeprowadzeniu egzaminu. Lista przyjętych na I rok studiów zostanie podana do wiadomości w dniu 19 września 2017 r.


Kandydaci, którzy zdali egzamin na studia stacjonarne kierunek Grafika, ale się nie dostali, mogą być przyjęci na studia niestacjonarne bez oceny prac. Dotyczy rekrutantów roku bieżącego.

.................................................................

Opłaty w roku akademickim 2017/2018

I rok – 5800 zł, semestr – 3025 zł

II rok – 5600 zł, semestr – 2925 zł

III rok – 5400 zł, semestr – 2875 zł

ING Bank Śląski S.A. o/Wrocław 9310501575-1000000502696594

Jednorazową opłatę za rok należy wnosić do 15 października b.r.,
po przekroczeniu tego terminu naliczenie wg ustaleń semestralnych

PROJEKTOWANIE GRAFICZNE Niestacjonarne Studia II Stopnia