Projektowanie graficzne - kierunek GRAFIKA - studia I stopnia

Niestacjonarne Studia I Stopnia
kierunek GRAFIKA
w zakresie PROJEKTOWANIE GRAFICZNE
Wydział Grafiki i Sztuki Mediów ASP we Wrocławiu

3 letnie I stopnia

Kierownik: dr Joanna Skrzypiec

Studia obejmują swoim zakresem projektowanie graficzne oraz grafikę intermedialną.
Uwzględniają rozległą problematykę zagadnień i treści z dziedzin artystycznych oraz nauk humanistycznych.

Celem studiów jest kształtowanie indywidualnej postawy oraz świadomości twórczej i projektowej, a także przygotowanie studentów do pracy zawodowej związanej z rynkiem wydawniczym i reklamą. Absolwenci będą mogli podejmować i realizować wyzwania jako projektanci: znaku, identyfikacji wizualnej, plakatu, ilustracji oraz form wydawniczych. Równolegle z dyscyplinami projektowania graficznego studenci uzyskują również zaawansowaną umiejętność projektowania i tworzenia form ekranowych poprzez animację, wideo, realizacje interaktywne i internetowe. Na zajęciach z dziedzin sztuk pięknych pogłębiają kompetencje rysunkowe, malarskie i z grafiki warsztatowej

Studia trwają 3 lata (6 semestrów). Student po zaliczeniu 6 semestrów i obronie pracy dyplomowej otrzymuje dyplom ukończenia studiów zawodowych z tytułem − licencjat

Nie obowiązuje limit wieku

Limit miejsc: 26

Minimum dla uruchomienia I roku studiów – 10 osób

Kontakt z dziekanatem:
71 343 80 31 w. 227
ama@asp.wroc.pl

Akademia Sztuk Pięknych
im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Wydział Grafiki i Sztuki Mediów
ul. Plac Polski 3/4
50-156 Wrocław

.................................................................

REKRUTACJA I stopień STUDIA NIESTACJONARNE w zakresie PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO

TERMIN REJESTRACJI ON-LINE: 1 czerwca – 14 lipca 2021 r.

Forma egzaminu

Egzamin jest jednoetapowy i ma charakter prezentacji przygotowanego przez kandydata zestawu samodzielnie wykonanych prac malarskich, rysunkowych, szkiców, fotografii, prac projektowych w liczbie nie przekraczającej 20.

Zadaniem egzaminu jest sprawdzenie (na podstawie przedstawionych prac) predyspozycji kandydata, jego umiejętności, wrażliwości, zaangażowania, oraz trafności wyboru kierunku studiów.

Egzamin wstępny ma charakter konkursowy. Komisja ocenia prace i umiejętności kandydata w skali 0 do 10.

O przyjęciu decyduje ilość punktów uzyskanych podczas egzaminu.

1. Kandydat na studia musi założyć konto poprzez System Rekrutacji Elektronicznej

szczegółowe informacje podane są na stronie ASP we Wrocławiu w zakładce:

System Rekrutacji Elektronicznej Kandydat na studia - rekrutacja krok po kroku

2. Po zarejestrowaniu, kandydat powinien:

 • zalogować się w systemie

 • wypełnić kwestionariusz osobowy

 • załączyć zdjęcie (jak do dowodu osobistego)

 • wpłacić opłatę rekrutacyjną w kwocie 150zł wg formularza dostępnego na koncie on-line

  ING Bank Śląski S.A. o/Wrocław 93 1050 1575 1000 0005 0269 6594

!!! Z opłaty za egzamin zwolnieni są kandydaci, którzy zdali na studia stacjonarne kierunek Grafika ASP we Wrocławiu w roku bieżącym.

 • Dołączyć zestaw prac plastycznych do oceny

Wymogi formalne:

 • zakres przesyłanych prac:

  reprodukcje obrazów, rysunki w tym studium postaci i martwej natury, kompozycje, ilustracje zarówno analogowe jak i cyfrowe, fotografie, prace projektowe w ilości nieprzekraczającej 20.

 • Format plików:

  • reprodukcje cyfrowe można przesłać w formie pojedynczych plików *.jpg,
  • pliki *jpg powinny być zapisane w rozdzielczości 72 dpi i nazwane wg poniższego schematu:
   Nazwisko_Imię_Liczba porządkowa.jpg (np. Kowalski_Jan_01.jpg).
   Dodatkowo prosimy o dołączenie dokumentu *.doc lub *.pdf, podpisanego imieniem i nazwiskiem, z opisem przesłanych prac. Informacje powinny zawierać: rok powstania, wymiary (wysokość x szerokość), opis techniki wykonania, tytuł (jeżeli jest) (np. 2014, 100 x 70, rysunek ołówkiem, tytuł). Kolejność opisów powinna się zgadzać z numeracją w nazwach plików.
  • Informacje dotyczące roku powstania każdej pracy, wymiary (wysokość x szerokość), opis techniki wykonania, tytuł (jeżeli jest) (np. 2014, 100 x 70, rysunek ołówkiem, tytuł) można umieścić pod reprodukcją w prezentacji.

3. Wydrukowany i podpisany kwestionariusz osobowy należy przesłać na adres:

Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, Plac Polski 3/4, 50-156 Wrocław, pokój 119 M

DO 14 LIPCA 2021 r.

Ogłoszenie wyników nastąpi 19 lipca 2021 r.


Kandydaci, którzy zdali egzamin na studia stacjonarne kierunek Grafika, ale się nie dostali, mogą być przyjęci na studia niestacjonarne bez oceny prac. Dotyczy rekrutantów roku bieżącego.

.................................................................

Opłaty w roku akademickim 2021/2022

I rok – 5800 zł, semestr – 3025 zł

II rok – 5600 zł, semestr – 2925 zł

III rok – 5400 zł, semestr – 2875 zł

ING Bank Śląski S.A. o/Wrocław 93 1050 1575 1000 0005 0269 6594

Jednorazową opłatę za rok należy wnosić do 15 października b.r.,
po przekroczeniu tego terminu naliczenie wg ustaleń semestralnych

Grafika w zakresie projektowania graficznego studia niestacjonarne II Stopnia