Projektowanie graficzne - kierunek GRAFIKA - studia I stopnia

Niestacjonarne Studia I Stopnia
kierunek GRAFIKA
w zakresie PROJEKTOWANIE GRAFICZNE
Wydział Grafiki i Sztuki Mediów ASP we Wrocławiu

3 letnie I stopnia

Kierownik: dr Joanna Skrzypiec

Studia obejmują swoim zakresem projektowanie graficzne oraz grafikę intermedialną.
Uwzględniają rozległą problematykę zagadnień i treści z dziedzin artystycznych oraz nauk humanistycznych.

Celem studiów jest kształtowanie indywidualnej postawy oraz świadomości twórczej i projektowej, a także przygotowanie studentów do pracy zawodowej związanej z rynkiem wydawniczym i reklamą. Absolwenci będą mogli podejmować i realizować wyzwania jako projektanci: znaku, identyfikacji wizualnej, plakatu, ilustracji oraz form wydawniczych. Równolegle z dyscyplinami projektowania graficznego studenci uzyskują również zaawansowaną umiejętność projektowania i tworzenia form ekranowych poprzez animację, wideo, realizacje interaktywne i internetowe. Na zajęciach z dziedzin sztuk pięknych pogłębiają kompetencje rysunkowe, malarskie i z grafiki warsztatowej

Studia trwają 3 lata (6 semestrów). Student po zaliczeniu 6 semestrów i obronie pracy dyplomowej otrzymuje dyplom ukończenia studiów zawodowych z tytułem − licencjat

Nie obowiązuje limit wieku

Limit miejsc: 26

Minimum dla uruchomienia I roku studiów – 10 osób

Kontakt z dziekanatem:
71 343 80 31 w. 227
ama@asp.wroc.pl

Akademia Sztuk Pięknych
im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Wydział Grafiki i Sztuki Mediów
ul. Plac Polski 3/4
50-156 Wrocław

.................................................................

REKRUTACJA 

Termin egzaminu: 8.07.2019 r. godz. 9.00


budynek CSU.CI ul. Traugutta 19-21, pracownia 605 (VI p.)

Dokumenty, po zarejestrowaniu się on-line na stronie internetowej Uczelni należy przesłać pocztą na adres 
Plac Polski 3/4, pok. nr 119 M – nowe skrzydło, telefon: 71 34 380 31 wew. 227.

Termin składania dokumentów:

  • on line od 13.05.2019 r. do 07.07.2019 r.

Podanie musi zawierać następujące dokumenty:

  • podanie na studia - kwestionariusz (on-line wydrukowany)

  • oryginał świadectwa dojrzałości lub uwierzytelniony odpis (w przypadku tegorocznych maturzystów zaświadczenie o dopuszczeniu do egzaminu maturalnego)

  • trzy fotografie podpisane na odwrocie + jedno zdjęcie w postaci elektronicznej CD (rozmiary 300×374 pikseli co daje po wydrukowaniu 2 cm×2,5 cm, format JPG, rozdzielczość nie mniejsza niż 300 dpi, rozmiar pliku ze zdjęciem nie większy niż 60 kilobajtów, nazwa pliku ze zdjęciem w następującym formacie: <nazwa uczelni>_<imię_nazwisko>_<PESEL>.jpg (np. ASP_Jan_Kowalski_12345678910.jpg),
  • ksero dowodu osobistego

Na egzamin należy przynieść dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej w wysokości  100,00 zł. z dopiskiem Studia Niestacjonarne I Stopnia Projektowanie Graficzne:

ING Bank Śląski S.A. o/Wrocław 93 1050 1575 1000 0005 0269 6594

Z opłaty za egzamin zwolnieni są kandydaci, którzy zdali na studia stacjonarne kierunek Grafika ASP we Wrocławiu w roku bieżącym.

Forma egzaminu

Egzamin wstępny na Studia Niestacjonarne I stopnia w specjalności Projektowanie Graficzne ma charakter konkursowy.
O przyjęciu decyduje ilość punktów uzyskanych podczas egzaminu.

Egzamin wstępny odbywa się jednego dnia i jest jednoetapowy.
Składa się z prezentacji dorobku plastycznego oraz rozmowy.
Kandydat przedstawia własne prace rysunkowe i malarskie (studium postaci, martwa natura). Może również zaprezentować dokumentację innych działań artystycznych i projektowych w postaci druków cyfrowych. Prace powinny być podpisane.

Punktacja: komisja ocenia kandydata w skali 0−10.

Wyniki zostaną podane po przeprowadzeniu egzaminu. Lista przyjętych na I rok studiów zostanie podana do wiadomości w dniu 08.07.2019r. godz.18.00 


Kandydaci, którzy zdali egzamin na studia stacjonarne kierunek Grafika, ale się nie dostali, mogą być przyjęci na studia niestacjonarne bez oceny prac. Dotyczy rekrutantów roku bieżącego.

.................................................................

Opłaty w roku akademickim 2019/2020

I rok – 5800 zł, semestr – 3025 zł

II rok – 5600 zł, semestr – 2925 zł

III rok – 5400 zł, semestr – 2875 zł

ING Bank Śląski S.A. o/Wrocław 93 1050 1575 1000 0005 0269 6594

Jednorazową opłatę za rok należy wnosić do 15 października b.r.,
po przekroczeniu tego terminu naliczenie wg ustaleń semestralnych

Grafika w zakresie projektowania graficznego studia niestacjonarne II Stopnia