X. Fotografia /Pracownia Intermediów/ II rok

PROWADZĄCY:

dr Małgorzata Kazimierczak


Program Fotografii / Pracownia Intermadia/ Katedry Rzeźby i Działań Przestrzennych stanowi spójny integralny, rozłożony w czasie program dydaktyczny tak, aby student w oparciu o całościową koncepcję mógł przejść przez poszczególne etapy edukacji przygotowanej pod kontem prowadzonych badań twórczych skupionych na medium fotografii i połączeniu struktur fotograficzno-medialnych jak i wprowadzania fotografii w obszary współczesnych działań twórczych.

Cel zajęć
Celem zajęć jest pozyskanie przez studentów wiedzy, umiejętności i świadomości, umożliwiających im swobodne i kreatywne posługiwanie się medium fotograficznym oraz poznanie nowych obszarów artystycznej komunikacji. Świadome użycie foto-mediów związane jest bezpośrednio ze współczesną artystyczną, kulturową i społeczną rzeczywistością. Istotnym celem dydaktycznym jest zdobywanie i rozwijanie wiedzy w zakresie formalnego i ideowego kształtowania indywidualnej wypowiedzi artystycznej studenta.
Istotnym celem przedmiotu jest również pozyskanie przez studenta umiejętności realizowania cykli fotografii powiązanych ze sobą tematycznie. Kreowania obrazu fotograficznego za pomocą doboru odpowiednich środków wyrazu: światła, tworzenia układów kompozycyjnych, doboru foto-optyki oraz umiejętnego kadrowania.

Efekty kształcenia
Studenci pozyskują szeroką wiedza na temat fotografii, oraz rozwoju technik fotograficznych i kierunków. Zdobywają wiedzę na temat reprezentacji artystycznej , nurtów i rozwoju twórczych ideii. Pozyskują świadomość i wiedzę na temat budowy obrazu, kompozycji, struktury materii fotograficznej i rozwoju jej form. Posiadają wiedzę umożliwiająca świadome rozróżnianie i tworzenie w dziedzinie fotografii, działań intermedialnych.
Pozyskanie umiejętności technicznych jakie oferuje Fotografia Cyfrowa umożliwi samodzielną twórczą pracę nad projektami i rozwojem ich koncepcji. Umiejętność konieczna nabyta w pracowni to wiedza na temat odpowiednich parametrów ekspozycji obrazu fotograficznego, prawidłowego doboru parametrów ustawień czasu i przesłony, kadrowania, różnych możliwych rodzajów oświetlenia, w celu świadomego doboru środków technicznych i środków wyrazu, oraz świadomego posługiwania się nimi.
Umiejętność pracy z obrazem fotograficznym za pomocą oprogramowania edycji obrazu cyfrowego. Samodzielna i świadoma realizacja projektów fotograficznych, intermedialnych. Studenci uzyskują ogólne kompetencje niezbędne do podjęcia samodzielnych wyzwań i zadań. Umiejątnaść pracy w grupie i realizacji projektów o większym społecznym zakrasie.

Treść zajęć
Tematy i treść zajęć ukierunkowują studenta do podjęcia samodzielnych poszukiwań i rozwiązań koncepcyjnych jak i do kreatywnego wykorzystania umiejętności warsztatowych nabytych w trakcie zajęć. Treść zajęć stymuluje, pomaga w aktywności oraz umożliwia swobodną wypowiedź artystyczną o charakterze autorskim, nastawioną na realizację cykli fotograficznych.
Różnorodne tematy realizowane w pracowni to zagadnienia związane z autorefleksją autora i szukaniem odrębnych specyficznych środków wyrazu fotografii kreacyjnej „Autopotret nietypowy“ oraz poszukiwanie adekwatnych środków wypowiedzi przynależnych do formy dokumentu w drugiej części tematu „Autoportret społeczny“.
Tematy są również pretekstem do fotograficznego uchwycenia i zapisu efemerycznych procesów przemiany zjawisk „Konstrukcja - destrukcja“, oraz obserwacji wydarzeń na przeciwległych biegunach pt „Stan krytyczny, stan euforyczny“. Tematem jest również praca związana z przestrzenią zastaną „Perspektywa miasta z mojego punktu widzenia“
Przedmiotem pracy jest : fotografia studyjna, kreacyjna, dokumentalna, reporterska, etiuda filmowa, jak i fotografia eksperymentalna. Dodatkowym elementem jest świadomość i umiejętność połączeń fotografii z instalacją i działaniem przestrzennym. Fotografia w połączeniu z formami przestrzennymi wprowadzona za pomocą emulsji światloczułej, nadruku itp.
Dodatkowym zamiarem dydaktycznym jest również przeprowadzane badań służących celowemu i śwadomego użyciu fotografii i filmu w budowaniu i odkrywaniu nowych rozwiązań i zastosowań foto-medialnych w strukturach przestrzennych.
Tematy naprowadzają studenta na eksperyment technologiczny, materiałowy, kreację artystyczną w fotografii. Zajęcia dają możliwość przetwarzania cyfrowego obrazu fotograficznego, obróbkę komputerową, edycje obrazu. Tematy realizują podstawowe zagadnienia teoretyczne i praktyczne fotografii. Program Pracowni Fotografii zakłada wykonywanie przez studenta serii fotografii w formie cyklu powiązanego tematycznym zagadnieniem. Przedmiot przygotowuje studenta do świadomej realizacji autorskich artystycznych koncepcji fotograficznych, projektów łączących fotografię z formą przestrzenną, oraz do samodzielnego wykonywania dokumentacji fotograficznej.

Forma zajęć
Zajęcia mają charakter wykładów, konsultacji, korekt, dyskusji, pokazów dokumentacji, prezentacji, oraz zajęć w atelier. Bardzo istotny jest aktywny udział w zajęciach dodatkowych: warsztatach, plenerach, wystawach, projektach, aktywność w uczęszczaniu na wystawy fotograficzne, festiwale fotografii i sztuki nowych mediów.

Literatura

/Fotografia- technika i technologia, T. Cyprian /Obrazy na wolnosci- R.W. Kluszczyński. / Fotografia mowa ludzka, U. Czartoryska/ Jak czytać fotografie/ I. Jeffrey/. Lekcje mistrzów fotografii /Sztuki w przestrzeni transmedialnej T.Załuski/, Sztuka i dokumentacja. Ł.Guzek/, Fotografia cyfrowa- encyklopedia od Ado Z, Michael Langford/ Techniki Powiększeń/ Wokół Dekady, Fotografia polska, Muzeum Sztuki w Łodzi/Konceptualność Fotografii, A.Sobota/ Słownik Terminologiszny Sztuk Pięknych, S.Kozakiewicz/ Lev Manoovich, Język nowych mediów, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006/ Naomi Rosenblum, Historia Fotografii Światowej, Wydawnictwo Baturo, Bielsko-Biała, 2005 / Aktualne i archiwalne numery czasopism arystycznych – między innymi: ArtForum, Eurorean Photography, Aperture, Exit, Format, kwartalnik Fotografia i inne.

Aktywność Studenci Pracowni Fotografii Katedry Rzeźby i Działań Przestrzennych corocznie są zapraszani do wystaw Sztuki Intermedialnej w ramach Festiwalu Podwidny Wrocław gdzie realizują ciekawe projekty fotograficzne, intermedialne stając do rywalizacji na polu sztuki z dojrzałymi artystami i jak i kadrą pracowników uczelni. Sytuacja wspólnych wystaw jest bardzo motywująca do dalszych indywidualnych działań twórczych studenta.

linki;

Wystawy studentów;
 http://www.asp.wroc.pl/?module=News&controller=Read&action=news&id=9607

Wystawa naszych studentów pod patronatem ESK 2016 można było oglądać od 15.01 do 22.03. 2016. w Galerii Jadalnia
http://www.asp.wroc.pl/?module=News&controller=Read&action=news&id=10136

Wystawa naszych studentów na Dworcu Głównym we Wrocławiu 
Pierwsza część wystawy 01.06. do 08.06. 2015.  Druga część wystawy - otwarcie 08.06. do 15.06. 2015
http://www.asp.wroc.pl/?module=News&controller=Read&action=news&id=9654

Fotografia Bartka Guza na wystawie w Muzeum Narodowym we Wrocławiu
http://www.asp.wroc.pl/?module=News&controller=Read&action=news&id=9339

Załączniki