I. Pracownia Rzeźby

prof. Ryszard Gluza
ad. Grzegorz Niemyjski
as. Roland Grabkowski

Pracownia prowadzi zajęcia dla studentów I roku studiów.


Rodzaj zajęć:

wykłady i ćwiczenia rzeźbiarskie, realizacja rzeźb w glinie, gipsie i innych materiałach


Cele i formy kształcenia:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową, formą, kształtem i proporcjami człowieka oraz ćwiczenia kompozycyjne. Tudent po zaliczeniu przedmiotu powinien potrafić wyrzeźbić głowe, akt, kompozycję i płaskorzeźbę. Powinien też umieć interpretować i wizualizować tematy abstrakcyjne.
Student ma podstawową wiedzę z zakresu rzeźby. Zna proporcje, ruch w rzeźbie. Rozumie pojęcia abstrakcyjne w kompozycji.
Student potrafi zaprezentować samodzielnie i zespole swoje prace

Treść zajęć:


1.    Postać.Wykorzystując materiał „znaleziony“ (plastki, folia, papier, patyki itd.) student buduje obiekt przestrzenny, na podstawie obserwacji modela. Dodatkowo należy zbudować kompozycję płaską.
2.    Akt. Na postawie obserwacji z natury oraz szkiców rysunkowych student ma wyrzeźbić w glinie akt stojący uwzględniając proporcje, ruch, konstrukcję  ciała modela.
3.    Dużo-mało.
4.    Liść. Na postawie znalezionego liścia student wykonuje płaskorzeźbę.
5.    Portret. Na podstawie obserwacji kolegi lub koleżanki student ma za zadanie zbudować ekspresyjny portret oddający charakter i proporcje w skali nieco większej od naturalnej.
6.    Kryzys. Hasło jest impulsem do przestrzennego przedstawienia zjawiska kryzysu.