Kazimierczak Małgorzata Marta

dr Małgorzata Marta Kazimierczak, ad.

Wydział Malarstwa i Rzeźby
Katedra Rzeźby i Działań Przestrzennych
Pracownia Intermedia, Fotografia, Techniki Informacyjne


mkaz@asp.wroc.pl

Ukończyła studia na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby ASP we Wrocławiu. Dyplom z wyróżnieniem w 1995 r. Mieszka i pracuje we Wrocławiu.
Działa na polu wielu mediów i dziedzin sztuki. Artystka intermedialna od lat pracująca w obszarze sztuki idei, koncepcji, przestrzeni instalacyjnej, obiektu, rzeźby, rysunku, grafiki, fotografii, filmu, performance, video-art. Działania te są często dopełniane warstwą teoretyczną, akcjami, wystąpieniami w zależności do relacji: społecznych opartych na interakcji i dialogu lub w odniesieniu do własnej subiektywności. Tworzy projekty wielowarstwowe o charakterze twórczego eksperymentu poznawczego, instalacje przestrzenne, obiekty z wykorzystaniem zdjęć, filmu, światła, dźwięku, słów, znaczeń. Wychodząc w przestrzeń buduje collage wizualno - dźwiękowo - znaczeniowy.
Realizuje cykle obiektów przestrzennych, fotografii wielkoformatowych. Uprawia sztukę łącząc wiele dziedzin mediów i doświadczeń. Często tworzy projekty otwarte, rozłożone w czasie, procesualne, oparte na spotkaniach, działaniu, kontakcie, konstruowane na wielu płaszczyznach.          

Zrealizowała kilkadziesiąt wystaw zbiorowych i wiele indywidualnych w kraju i za granicą. Jest zapraszana na międzynarodowe festiwale sztuki: ,,AVE Audio Visueel Experimenteel festival’’ Holandia. ,,Media Sheffield Show” W. Brytania, Wystawa indywidualna Galery E.W Creteil Paris Francja i inne. Otrzymała nagrodę jury na wystawie ,,Inne Media’’ BWA Wrocław. Jest związana od pierwszej edycji z wrocławskim festiwalem WRO gdzie wielokrotnie prezentowała swoje instalacje i filmy, oraz z Galerią Entropia. Należy do nieformalnej grupy artystek realizujących cykle wystaw.   

W latach 1997-2002 pracowała jako wykładowca we Wrocławskich Szkołach Fotografii; Studium Fotografii PHO-BOS,  Wyższa Szkoła Fotografii AFA prowadząc Pracownie Dyplomową Fotografii Artystycznej (promotor dyplomów), Pracownie Plastyczną Instalacji i Obiektu, Pracownie Multimediów i Filmu. Organizowała wystawy dyplomowe i okolicznościowe. Współpracowała z Towarzystwem Kultury Czynnej realizując projekty z dziedziny edukacji i sztuki /projekty pod egidą władz miasta/.  Prowadziła warsztaty z młodzieżą wykluczoną w ośrodkach terapeutycznych, Domach Dziecka, oraz z młodzieżą niepełnosprawną współpracując z Fundacją Handicap. Prowadzi warsztaty artystyczne w kraju i za granicą. Współrealizowała autorski cykl programów o twórczości i sztuce dla telewizji TVP3 i TVP2 /oraz do programu Art Noc.   
Kilkanaście lat zajmowała się eksperymentalnym teatrem i pracowała w sferze ekspresji performatywno-ruchowej, poznając swój potencjał poprzez ruch, improwizacje i ciało w alternatywnym teatrze poszukującym Wrocławskiej Grupie Działań Teatralnych.    

Jest animatorką życia artystycznego jako kurator corocznego cyklu wystaw Sztuki Intermedialnej na Festiwalu Podwodny Wrocław / 7 edycji od 2008 r. ,,Sztuka Intermedialna, …pomiędzy… percepcją a kontekstem’’, ''Fala/e sztuki'', ''Pomiędzy nadawcą a odbiorcą'','' Rewitaliazcja umysłu/ów'', ''Czy twój umysł nie jest manipulowany?''.   

Jej dotychczasowy dorobek artystyczny został uhonorowany wytypowaniem instalacji przestrzennej audio-wizualnej pt ,,Inkubator Utopii’’ do reprezentacyjnej kolekcji Dolnośląskiej Zachęty Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Realizuje wielowarstwowe projekty, instalacje i koncepcje twórcze.      

Obecnie pracuje w macierzystej uczelni w pracowni Intermediów, Fotografii i Technik Informacyjnych w Katedrze Rzeźby i Działań Przestrzennych.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Małgorzata Kazimierczak is an artist who works in an inter medial area of idea art, conception, installation space, object, drawing, photography, film, performance, experimental video-art. These activities are often complemented by the theoretical layer as well as actions, appeasement depending on social relations or its subjectivity.    

Małgorzata lives and works in Wroclaw. She has studied on Faculty of Painting, Graphics and Sculpture at Wroclaw Academy of Art  where she was graduated with honors in 1995. Throughout her career she has been realizing multilayer projects as a cognitive creative experiments, spatial installations as well as objects consisted of film, photos, light, sound and words. In her activity she also builds visual-sound-cognitive collages. Moreover, she realizes processual actions, which she saves and exhibits on large format photographs.    The artist often realizes open projects, lasting in time, processual, based on encounter and contact, which are constructed on various layers according to the place, people and context. Exhibitions are often enriched by actions and performances. Her art is cross-disciplinary – she mixes various techniques and experience. She culls from her own practise gained in performative activity in an alternative team 'Wroclaw Group of Theatrical Activities'. She often cooperates with various artists or groups, due to her belief that teamwork is a very  precious individual and social experience.    Małgorzata organized plenty of individual and group exhibitions in Poland as well as in another countries. She is being invited for international art festivals such as: 'AVE Audio Visueel Experimenteel festival’ in Holland, 'Media Sheffield Show' in Great Britain and many others. She presented an individual exhibition in Galery E.W. Creteil Paris in France and in BWA Wroclaw she was awarded by the jury for her exhibition 'The Different Media'.From the beginning she has been cooperating with the WRO festival where many times her works had been presented. She is also a friend of 'Entropia Gallery' in Wrocław and belongs to an informal group of female artists with whom she organizes cycles of exhibitions.  

From 1997 to 2002 she worked as a lecturer in Wroclaw Schools of Photography AFA / PHO-BOS. She led there the Dissertation Workshop of Artistic Photography where she was a tutor. Moreover, she conducted Multimedia Workshop and also Visual Art Workshop of Instalation and Object, where she organized diploma exhibitions of her students.   For many years Malgorzata Kazimierczak cooperated with Active Art Association realizing artistic projects from the field of education and art, all supported by the local government. She was a leader of workshops for youth in therapeutic centres and orphanages. What is more, she conducted classes for disabled children cooperating with 'Handicap Fundation' in Wroclaw. She gained the experience in media creating with her partners the cycle of TV programmes about art for Public Television in Poland (TVP2, TVP3) called 'Art Night'.Currently Malgorzata is a leader of art life as a curator of the cycle of exhibitions of Intermedia Art on Underwater Wroclaw Festival / 5th edition from 2008.  'Intermedia Art, …between… perception and the context'/Among many prizes, her artistic work was recently awarded by a very prestigious distinction - her project of audio-visual spatial installation named 'The Incubator of Utopia' has been chosen to be a part of the representative collection of Lower Silesian Museum of Visual Art 'Zachęta' in Wroclaw.

Nowadays Malgorzata works in Intermedia and Photography Workshop in Sculpture and Spatial operations  Department on Faculty of Painting and Sculpture at Wroclaw Academy of Art. She realizes there multilayer projects and artistic conceptions.