Konkurs architektoniczny

Konkurs architektoniczny jednoetapowy na koncepcję architektoniczną rozbudowy Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu - Centrum Sztuk Użytkowych, Centrum Innowacyjności: Postanowienia ogólne.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

ZAMAWIAJĄCY I ORGANIZATOR KONKURSU

Zamawiającym i Organizatorem Konkursu jest Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, pl. Polski 3/4.

Kierownikiem Organizatora jest J.M. Rektor prof. Jacek Szewczyk.
Konkurs jest organizowany w porozumieniu z wrocławskim Oddziałem SARP.

PODSTAWA PRAWNA

Konkurs organizowany jest na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity (Dz. U. z. 2006r. Nr 164. poz. 1163 z późniejszymi zmianami) oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy Prawo zamówień publicznych.

FORMA I RODZAJ KONKURSU

Konkurs zgodnie z art. 117 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zorganizowany jest w formie konkursu jednoetapowego, w którym uczestnicy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, a Zamawiający dopuszcza do udziału w konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych.

CEL, PRZEDMIOT I ZADANIE KONKURSU

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem funkcjonalnym, architektonicznym i eksploatacyjnym koncepcji architektonicznej budynków ASP przy ul. Traugutta we Wrocławiu, oraz wskazanie autora zwycięskiego projektu, bądź zespołu autorskiego, który zostanie zaproszony do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji robót i kosztorysów.

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej rozbudowy ASP we Wrocławiu, na działkach oznaczonej na mapie geodezyjnej nr.28; 29; 30; AM 5, (będących własnością ASP) oraz części działek 24/1; 27/5; 27/17; 27/18; AM 5 obr. Południe (będących własnością Gminy Wrocław), wraz z projektem zagospodarowania terenu - w zakresie koniecznym dla przedstawienia idei ogólnej projektu.

Zadaniem Konkursu jest stworzenie szerokiej oferty idei i rozwiązań projektowych na temat przedmiotu Konkursu a przedstawionych w nadesłanych pracach konkursowych do oceny przez Sąd konkursowy.

Szczegółowy opis przedmiotu i zadania Konkursu znajduje się w Części II pn. "Program funkcjonalno-przestrzenny Rozbudowy ASP we Wrocławiu" stanowiący niezbywalną część niniejszego Regulaminu Konkursu.

UCZESTNICY KONKURSU

Każdy Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.

Każdy z Uczestników Konkursu może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie.

Prace konkursowe mogą złożyć wyłącznie Uczestnicy zaproszeni przez organizatora do złożenia prac konkursowych. W przypadku ujawnienia , że praca konkursowa ostała złożona przez uczestnika nie zaproszonego do złożenia pracy, praca nie będzie zakwalifikowana do oceny w Konkursie, a uczestnikowi, który ją złożył nie będzie przysługiwała żadna z nagród Konkursu.

W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby nie spełniające warunków udziału w Konkursie określonych w Regulaminie.

Uczestnik, którego praca zostanie oceniona najwyżej, zwany jest w dalszej części Regulaminu "Projektantem".

Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, bądź podmioty te występujące wspólnie, spełniające warunki określone w niniejszym regulaminie odpowiadające wymaganiom oraz warunkom określonym w Ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z. 2006r. Nr 164. poz. 1163 z późniejszymi zmianami), zwani dalej Uczestnikami Konkursu.

Uczestnicy Konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie (w tym również spółki cywilne, konsorcjum) ustanawiają pełnomocnika do ich reprezentowania oraz do złożenia wniosku, dokumentów i oświadczeń wymaganych postanowieniami Regulaminu Konkursu. Oświadczenia i dokumenty składane przez Uczestników wspólnie podpisuje pełnomocnik upoważniony do składania oświadczeń woli w imieniu wszystkich Uczestników Konkursu składających wspólną pracę konkursową.

W Konkursie mogą brać udział Uczestnicy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz:
- posiadają lub dysponują osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń, będącymi członkami Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej;
- wykonali w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na sporządzeniu projektu budowlanego budynku użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej min. 5 000 m2.