Stypendia pozauczelniane

UWAGA STUDENCI


INFORMACJA W SPRAWIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM MKiDN

Wnioski należy przesłać pocztą na adres uczelni do właściwego dziekanatu do dnia 16.09.2020 r. zgodnie ze zmianami określonymi w Rozporządzeniu MKiDN z 29 marca 2019 r. w sprawie stypendiów ministra dla studentów (Dz.U. z 16 kwietnia 2019 r. poz. 704)

Rozporządzenie MKiDN określa m.in. szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz sposób wypłacania stypendiów ministra studentom uczelni artystycznych wykazującym się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Za znaczące osiągnięcia naukowe studenta uważa się:

1) autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo ujęte w wykazie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą”;

2) autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętychw wykazie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy;

3) znaczący udział w projekcie badawczym o wysokim poziomie innowacyjności, realizowanym przez uczelnię, w której student odbywa kształcenie, w tym udział w projekcie badawczym finansowanym w drodze konkursu ogólnopolskiego lub międzynarodowego;

4) autorstwo i wygłoszenie referatu naukowego na ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji naukowej o wysokim prestiżu, w której uczestniczyli prelegenci co najmniej z pięciu uczelni;

5) uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie naukowym o zasięgu międzynarodowymi o wysokim prestiżu, w którym uczestniczyli studenci uczelni co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych.

Osiągnięcia naukowe są dokumentowane w postaci pisemnej w formie:

a) kopii stron czasopisma lub książki zawierających imiona i nazwisko autora lub imiona i nazwiska autorów, tytuł publikacji, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, nakład, numer ISBN lub ISSN, numer DOI, b) oświadczenia wydawcy publikacji albo współautorów publikacji o procentowym wkładzie autorskim studenta w publikację – w przypadku współautorstwa, c) oświadczenia kierownika projektu badawczego zawierającego informacje o numerze, źródle finansowania, okresie trwania i celu projektu oraz funkcji pełnionej przez studenta w projekcie i zakresie realizowanych przez niego zadań oraz o efektach projektu, d) oświadczenia organizatora konferencji lub kopii materiału pokonferencyjnego zawierających imiona i nazwiska prelegentów oraz nazwy reprezentowanych przez nich uczelni, e) oświadczenia studenta o autorstwie i wygłoszeniu referatu, f) kopii dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie nagrody w konkursie, g) oświadczenia organizatora konkursu o liczbie państw i uczelni reprezentowanych przez uczestników konkursu, h) oświadczeń członków zespołu o procentowym udziale studenta w powstaniu osiągnięcia – w przypadku nagrody zespołowej;

Za znaczące osiągnięcia artystyczne studenta uważa się:

1) autorstwo lub wykonanie utworu muzycznego lub innej formy muzycznej zaprezentowanych na przeglądzie, festiwalu lub koncercie o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu;

2) autorstwo lub znaczący wkład autorski utworów muzycznych nagranych na płycie wydanej przez firmę producencką o wysokim prestiżu;

3) znaczący udział w powstaniu utworu audiowizualnego, w tym filmowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu kinowym lub telewizyjnym, w tym reżyseria, montaż, autorstwo scenografii lub zdjęć, odegranie pierwszo- lub drugoplanowej roli;

4) znaczący udział w powstaniu spektaklu teatralnego, operowego, operetkowego, baletowego lub musicalowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu telewizyjnym, w tym reżyseria, autorstwo scenografii, odegranie pierwszo- lub drugoplanowej roli;

5) autorstwo formy choreograficznej zaprezentowanej na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu telewizyjnym;

6) autorstwo dzieła plastycznego lub architektonicznego zaprezentowanego na wystawie lub w galerii o wysokim prestiżu albo w przestrzeni publicznej;

7) indywidualna autorska wystawa plastyczna zorganizowana przez instytucję kultury o wysokim prestiżu;

8) uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym.

Osiągnięcia artystyczne są dokumentowane w postaci pisemnej, w formie:

a) kopii broszury, plakatu, programu lub innego dokumentu festiwalu, konkursu, przeglądu, konferencji, koncertu, wystawy, spektaklu lub innego wydarzenia, b) oświadczenia organizatora prezentacji dzieła artystycznego, c) kopii okładki płyty lub innego nośnika, na którym utrwalono dzieło lub wykonanie, d) oświadczenia organizatora konferencji lub kopii materiału pokonferencyjnego zawierających imiona i nazwiska prelegentów oraz nazwy reprezentowanych przez nich uczelni, e) oświadczenia studenta o autorstwie i wygłoszeniu referatu, f) oświadczenia zamawiającego dzieło projektowe, g) kopii stron czasopisma lub innej publikacji zawierających imiona i nazwisko autora, tytuł publikacji, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, nakład, h) kopii dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie nagrody lub wyróżnienia, i) oświadczenia organizatora konkursu o liczbie państw i uczelni reprezentowanych przez uczestników konkursu, j) oświadczeń członków zespołu o udziale studenta w powstaniu osiągnięcia – w przypadku nagrody zespołowej;

Za znaczące osiągnięcia sportowe studenta uważa się zajęcie w:

1) sportach olimpijskich, paraolimpijskich lub objętych programem igrzysk głuchych,

w rywalizacji indywidualnej albo drużynowej, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669), co najmniej:

a) dziesiątego miejsca w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych,

b) ósmego miejsca w mistrzostwach świata,

c) piątego miejsca w mistrzostwach Europy,

d) trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata albo Europy,

e) pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski rozgrywanych w kategorii seniora,

f) miejsca, o którym mowa w lit. b–e, w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych;

2) rywalizacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, co najmniej trzeciego miejsca w:

a) uniwersjadzie,

b) akademickich mistrzostwach świata,

c) akademickich mistrzostwach Europy,

d) Europejskich Igrzyskach Studentów.

Osiągnięcia sportowe są dokumentowane w postaci pisemnej, w formie: oświadczenia właściwego polskiego związku sportowego lub Akademickiego Związku Sportowego o uzyskanym przez studenta wyniku sportowym.

 Stypendium dla studenta uczelni nadzorowanej przez ministra na dany rok akademicki może zostać przyznane studentowi, który:

1) w poprzednim roku akademickim zaliczył rok studiów oraz

2) uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim.

Wymogów, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do studenta, który w roku złożenia wniosku o przyznanie stypendium został przyjęty na studia drugiego stopnia.

 Wzór wniosku o przyznanie stypendium ministra do pobrania w zakładce


OFERTA STYPENDIÓW ZAGRANICZNYCH

Programy z naborem otwartym przez cały rok:


STYPENDIUM „MŁODA POLSKA” MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Nazwa programu stypendialnego: „MŁODA POLSKA” - Program stypendialny MKiDN

Rodzaj programu stypendialnego: stypendium jednorazowe w ramach konkursu ogłaszanego raz w roku

Instytucja nadzorująca: Narodowe Centrum Kultury

Adresaci programu stypendialnego: - artyści do 35. roku życia, mający w swoim dorobku wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki (muzyka, film, fotografia, sztuki wizualne, teatr, taniec, literatura, krytyka artystyczna)

Warunki: - projekt o istotnej wartości artystycznej/merytorycznej - pisemne, oryginalne rekomendacje przynajmniej dwóch wybitnych w danej dziedzinie twórców ( na obowiązującym formularzu!) - stypendium nie jest przyznawane na opłacenie studiów w Polsce - laureaci Programu „Młoda Polska” z latach poprzednich mogą starać się o stypendium ponownie po upływie minimum dwóch lat

Kwota stypendium: maksymalna kwota stypendium 50.000 minimalna kwota stypendium 30.000

Termin składania wniosków:

Miejsce składania wniosków: Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa.

Szczegóły dotyczące programu na www.nck.pl

 STYPENDIUM ARTYSTYCZNE Prezydenta Wrocławia

 Rodzaj programu stypendialnego: stypendium jednorazowe na konkretny projekt artystyczny lub całoroczne (wypłacane co miesiąc)

Instytucja nadzorująca program: Wydział Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia

Adresaci programu stypendialnego: - młodzi twórcy do 30. roku życia wyróżniający się talentem, osiągnięciami oraz aktywnością artystyczną

Warunki ubiegania się o stypendium:  pisemna opinia pedagoga prowadzącego lub dziekana - szczegółowy kosztorys projektu ( dot. stypendium jednorazowego) - potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dyplomów konkursowych i zaświadczeń dot. kursów, konkursów itp. - potwierdzenie przyjęcia na studia przez uczelnię zagraniczną, program studiów, kosztorys i harmonogram studiów (dot. stypendium na opłacenie studiów zagranicą)

Uwagi: laureaci stypendium całorocznego z ubiegłych lat mogą starać się o stypendium po dwuletniej przerwie

Kwota stypendium: kwoty stypendium zależne od aktualnego budżetu UM Termin składnia wniosków: 31 lipca każdego roku

Miejsce składania wniosków: Wydział Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia (ul. Gabrieli Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław)

Szczegóły dotyczące programu na www.um.wroc.pl   http://www.wroclaw.pl/stypendia-artystyczne


STUDENCKI PROGRAM STYPENDIALNY URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA

Nazwa programu stypendialnego: Studencki program stypendialny Urzędu Miejskiego Wrocławia dla laureatów olimpiad przedmiotowych

Instytucja nadzorująca program: Urząd Miejski Wrocławia – Departament Edukacji Adresaci programu stypendialnego: studenci  I stopnia studiów stacjonarnych oraz studenci I roku studiów jednolitych magisterskich na uczelniach publicznych i niepublicznych, będący laureatami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych

Warunki: posiadanie przez studenta tytułu laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, zgodnej z kierunkiem podjętych przez niego studiów - zakwalifikowanie przez uczelnianą komisję kwalifikacyjną do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego

Kwota stypendium: zależna od wysokości rocznego budżetu Studenckiego Programu Stypendialnego

Złożony wniosek winien zawierać: określenie uczelni występującej z wnioskiem - rekomendację i prezentację kandydata ubiegającego się o stypendium - dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca jest studentem I roku i laureatem Olimpiady Ogólnopolskiej - formularz do księgowości dostępny na stronie Urzędu

Uwagi: wnioski wraz z listami kandydatów składają uczelnie - stypendium trwa 9 miesięcy (od 1 października do 30 czerwca roku następnego)

Termin składania wniosków: 15 października każdego roku

Miejsce składania wniosków: Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław.

Szczegóły dotyczące programu: www.wroclaw.pl


STUDENCKI PROGRAM STYPENDIALNY URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA

Nazwa programu stypendialnego: Studencki program stypendialny Urzędu Miejskiego Wrocławia (dot. studiów na uczelniach zagranicznych)

Adresaci programu stypendialnego: studenci III roku i lat wyższych studiów jednolitych magisterskich, III roku studiów I stopnia oraz studiów II stopnia w systemie studiów stacjonarnych na uczelniach publicznych i niepublicznych, którzy studiują na uczelniach zagranicznych

Warunki:  zgodność kierunku nauki pobieranej za granicą z kierunkiem podjętych studiów – ocenie podlegają: średnia ocen, sytuacja materialna studenta, udokumentowane osiągnięcia, koszty pobytu na studiach za granicą, edukacyjne oczekiwania studenta związane z wyjazdem zagranicznym

Złożone wnioski winny zawierać:  określenie uczelni występującej z wnioskiem – rekomendację i prezentację kandydata ubiegającego się o stypendium – zaświadczenie z uczelni potwierdzające średnią ocen – uzasadnienie wniosku – udokumentowane osiągnięcia studenta – załączone dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca jest studentem III roku lub lat wyższych, oraz zaświadczenie o zgodności kierunku nauki pobieranej za granicą z kierunkiem podjętych studiów – informację o kosztach studiów zagranicznych

– informację o sytuacji materialnej studenta (formularz dot. gospodarstwa domowego; zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok poprzedzający termin złożenia wniosku, każdego dorosłego członka rodziny) – edukacyjne oczekiwania studenta związane z wyjazdem zagranicznym formularz do księgowości dostępny na stronie Urzędu

Kwota stypendium: zależna od wysokości rocznego budżetu Studenckiego Programu Stypendialnego

Termin składania wniosków: 30 czerwca (na semestr zimowy) i 30 listopada (na semestr letni roku następnego)

Miejsce składania wniosków: Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocław, ul. Gabrieli Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław.


STUDENCKI PROGRAM STYPENDIALNY URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA

Nazwa programu stypendialnego: Studencki program stypendialny Urzędu Miejskiego Wrocławia dla laureatów olimpiad przedmiotowych

Instytucja nadzorująca program: Urząd Miejski Wrocławia – Departament Edukacji

Adresaci programu stypendialnego: studenci I stopnia studiów stacjonarnych oraz studenci I roku studiów jednolitych magisterskich na uczelniach publicznych i niepublicznych, będący laureatami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych

Warunki: posiadanie przez studenta tytułu laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, zgodnej z kierunkiem podjętych przez niego studiów - zakwalifikowanie przez uczelnianą komisję kwalifikacyjną do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego

Kwota stypendium: zależna od wysokości rocznego budżetu Studenckiego Programu Stypendialnego

Złożony wniosek winien zawierać: określenie uczelni występującej z wnioskiem - rekomendację i prezentację kandydata ubiegającego się o stypendium - dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca jest studentem I roku i laureatem Olimpiady Ogólnopolskiej

- formularz do księgowości dostępny na stronie Urzędu

Uwagi:  wnioski wraz z listami kandydatów składają uczelnie - stypendium trwa 9 miesięcy (od 1 października do 30 czerwca roku następnego)

Termin składania wniosków: 15 października każdego roku

Miejsce składania wniosków: Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław.

Szczegóły dotyczące programu: www.wroclaw.pl


STYPENDIUM URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Nazwa stypendium: Stypendium w zakresie twórczości artystycznej, opieki nad zabytkami oraz upowszechniania kultury

Rodzaj programu stypendialnego: stypendium jednorazowe na realizację konkretnego projektu lub doskonalenie zawodowe

Instytucja nadzorująca program: Wydział Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Adresaci programu stypendialnego: - studenci i absolwenci studiów artystycznych I lub II stopnia wnioskujący indywidualnie - studenci i absolwenci studiów artystycznych I lub II stopnia rekomendowani przez Władze uczelni

Warunki ubiegania się o stypendium: - dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia ( dot. absolwentów) - szczególne osiągnięcia artystyczne kandydata lub osiągnięcia na polu kulturalnym i edukacyjnym (udział w konkursach, festiwalach, warsztatach, kursach, konferencjach itp.) - szczegółowy opis projektu wraz z dokładnym harmonogramem jego realizacji oraz kosztorysem - potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie najważniejszych dyplomów oraz zaświadczeń - referencje i opinie środowiska twórczego

Uwagi: projekt musi być realizowany na terenie Dolnego Śląska

Kwota stypendium indywidualnego: 10.000 zł

Termin składania wniosków: 31 marca każdego roku

Miejsce składania wniosków: Departament Spraw Społecznych UMWD, ul. Ostrowskiego 7 (pok. 208), 53-238 Wrocław.

Szczegóły dotyczące programu na www.umwd.pl


CEEPUS - ŚRODKOWOEUROPEJSKI PROGRAM STUDIÓW UNIWERSYTECKICH

Nazwa stypendium: CEEPUS - Środkowoeuropejski program studiów uniwersyteckich

Rodzaj programu stypendialnego: stypendium jednorazowe na staże krótkoterminowe, studia semestralne i praktyki, seminaria doskonalące, kursy językowe, kursy specjalistyczne Instytucja nadzorująca program: Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Adresaci programu stypendialnego: studenci i pracownicy naukowi Uwagi: W programie biorą udział następujące państwa: Austria, Albania, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Macedonia, Polska, Rumunia, Serbia i Czarnogóra, Słowacja, Słowenia oraz Węgry Kwota stypendium: kwoty stypendium zależne od wybranej formy programu stypendialnego Termin składnia wniosków: 30 czerwca oraz 30 listopada każdego roku Miejsce składania wniosków: aplikacja online

Szczegóły dotyczące programu na www.ceepus.info


PROGRAM "MOJE STYPENDIUM"

W ramach Programu prowadzony jest pierwszy ogólnopolski serwis non-profit o stypendiach: www.mojestypendium.pl, gdzie młodzi ludzie mogą znaleźć wszelkie dostępne stypendia, a także konkursy, oferty staży, praktyk krajowych lub zagranicznych. Proste wyszukiwarki pomagają wynaleźć informacje na temat wsparcia oferowanego przez stowarzyszenia, fundacje, samorządy, firmy oraz niepaństwowe szkoły wyższe.

Serwis www.mojestypendium.pl jest dla tych, którzy pragną rozwijać swoje talenty oraz poszukują sposobu sfinansowania dalszej edukacji. Za sprawą forum serwis stanowi również miejsce dyskusji, gdzie młodzież, rodzice i nauczyciele mają możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami i wymiany spostrzeżeń na temat systemu stypendialnego w Polsce. Serwis zawiera wszelkie aktualności dotyczące rynku stypendiów i regulacji prawnych oraz oferuje elektroniczny przewodnik "Studencka kieszeń" mówiący o tym, jak starać się o stypendia, staże krajowe i zagraniczne, kredyty studenckie oraz jak założyć młodzieżowe konto bankowe.
Serwis skierowany jest przede wszystkim do studentów i uczniów poszukujących możliwości finansowania swojego rozwoju naukowego oraz do doktorantów, naukowców, artystów, sportowców, ze szczególnym uwzględnieniem osób pochodzących z małych miast i wsi.

stypendia: mojestypendium.pl/mapa-stypendia.html
konkursy: www.mojestypendium.pl/mapa-stypendia.html

Załączniki