Stypendia pozauczelniane

UWAGA STUDENCI


INFORMACJA W SPRAWIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM MKDNiS

Wnioski należy przesłać pocztą na adres uczelni do właściwego dziekanatu do dnia 24.09.2021 r.

Stypendium Ministra Kultury, Dziedzctwa Narodowego i Sportu może otrzymać student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami artystycznymi.

Stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie stypendiów ministra dla studentów (Dz. U. poz. 704).

Wzór wnisoku do pobrania na stronie internetowej Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu - https://www.gov.pl/web/kulturaisport/stypendia-dla-studentow-2


OFERTA STYPENDIÓW ZAGRANICZNYCH

Programy z naborem otwartym przez cały rok:


STYPENDIUM „MŁODA POLSKA” MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Nazwa programu stypendialnego: „MŁODA POLSKA” - Program stypendialny MKiDN

Rodzaj programu stypendialnego: stypendium jednorazowe w ramach konkursu ogłaszanego raz w roku

Instytucja nadzorująca: Narodowe Centrum Kultury

Adresaci programu stypendialnego: - artyści do 35. roku życia, mający w swoim dorobku wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki (muzyka, film, fotografia, sztuki wizualne, teatr, taniec, literatura, krytyka artystyczna)

Warunki: - projekt o istotnej wartości artystycznej/merytorycznej - pisemne, oryginalne rekomendacje przynajmniej dwóch wybitnych w danej dziedzinie twórców ( na obowiązującym formularzu!) - stypendium nie jest przyznawane na opłacenie studiów w Polsce - laureaci Programu „Młoda Polska” z latach poprzednich mogą starać się o stypendium ponownie po upływie minimum dwóch lat

Kwota stypendium: maksymalna kwota stypendium 50.000 minimalna kwota stypendium 30.000

Termin składania wniosków:

Miejsce składania wniosków: Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa.

Szczegóły dotyczące programu na www.nck.pl

 STYPENDIUM ARTYSTYCZNE Prezydenta Wrocławia

 Rodzaj programu stypendialnego: stypendium jednorazowe na konkretny projekt artystyczny lub całoroczne (wypłacane co miesiąc)

Instytucja nadzorująca program: Wydział Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia

Adresaci programu stypendialnego: - młodzi twórcy do 30. roku życia wyróżniający się talentem, osiągnięciami oraz aktywnością artystyczną

Warunki ubiegania się o stypendium:  pisemna opinia pedagoga prowadzącego lub dziekana - szczegółowy kosztorys projektu ( dot. stypendium jednorazowego) - potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dyplomów konkursowych i zaświadczeń dot. kursów, konkursów itp. - potwierdzenie przyjęcia na studia przez uczelnię zagraniczną, program studiów, kosztorys i harmonogram studiów (dot. stypendium na opłacenie studiów zagranicą)

Uwagi: laureaci stypendium całorocznego z ubiegłych lat mogą starać się o stypendium po dwuletniej przerwie

Kwota stypendium: kwoty stypendium zależne od aktualnego budżetu UM Termin składnia wniosków: 31 lipca każdego roku

Miejsce składania wniosków: Wydział Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia (ul. Gabrieli Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław)

Szczegóły dotyczące programu na www.um.wroc.pl   http://www.wroclaw.pl/stypendia-artystyczne


STUDENCKI PROGRAM STYPENDIALNY URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA

Nazwa programu stypendialnego: Studencki program stypendialny Urzędu Miejskiego Wrocławia dla laureatów olimpiad przedmiotowych

Instytucja nadzorująca program: Urząd Miejski Wrocławia – Departament Edukacji Adresaci programu stypendialnego: studenci  I stopnia studiów stacjonarnych oraz studenci I roku studiów jednolitych magisterskich na uczelniach publicznych i niepublicznych, będący laureatami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych

Warunki: posiadanie przez studenta tytułu laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, zgodnej z kierunkiem podjętych przez niego studiów - zakwalifikowanie przez uczelnianą komisję kwalifikacyjną do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego

Kwota stypendium: zależna od wysokości rocznego budżetu Studenckiego Programu Stypendialnego

Złożony wniosek winien zawierać: określenie uczelni występującej z wnioskiem - rekomendację i prezentację kandydata ubiegającego się o stypendium - dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca jest studentem I roku i laureatem Olimpiady Ogólnopolskiej - formularz do księgowości dostępny na stronie Urzędu

Uwagi: wnioski wraz z listami kandydatów składają uczelnie - stypendium trwa 9 miesięcy (od 1 października do 30 czerwca roku następnego)

Termin składania wniosków: 15 października każdego roku

Miejsce składania wniosków: Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław.

Szczegóły dotyczące programu: www.wroclaw.pl


STUDENCKI PROGRAM STYPENDIALNY URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA

Nazwa programu stypendialnego: Studencki program stypendialny Urzędu Miejskiego Wrocławia (dot. studiów na uczelniach zagranicznych)

Adresaci programu stypendialnego: studenci III roku i lat wyższych studiów jednolitych magisterskich, III roku studiów I stopnia oraz studiów II stopnia w systemie studiów stacjonarnych na uczelniach publicznych i niepublicznych, którzy studiują na uczelniach zagranicznych

Warunki:  zgodność kierunku nauki pobieranej za granicą z kierunkiem podjętych studiów – ocenie podlegają: średnia ocen, sytuacja materialna studenta, udokumentowane osiągnięcia, koszty pobytu na studiach za granicą, edukacyjne oczekiwania studenta związane z wyjazdem zagranicznym

Złożone wnioski winny zawierać:  określenie uczelni występującej z wnioskiem – rekomendację i prezentację kandydata ubiegającego się o stypendium – zaświadczenie z uczelni potwierdzające średnią ocen – uzasadnienie wniosku – udokumentowane osiągnięcia studenta – załączone dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca jest studentem III roku lub lat wyższych, oraz zaświadczenie o zgodności kierunku nauki pobieranej za granicą z kierunkiem podjętych studiów – informację o kosztach studiów zagranicznych

– informację o sytuacji materialnej studenta (formularz dot. gospodarstwa domowego; zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok poprzedzający termin złożenia wniosku, każdego dorosłego członka rodziny) – edukacyjne oczekiwania studenta związane z wyjazdem zagranicznym formularz do księgowości dostępny na stronie Urzędu

Kwota stypendium: zależna od wysokości rocznego budżetu Studenckiego Programu Stypendialnego

Termin składania wniosków: 30 czerwca (na semestr zimowy) i 30 listopada (na semestr letni roku następnego)

Miejsce składania wniosków: Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocław, ul. Gabrieli Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław.


STUDENCKI PROGRAM STYPENDIALNY URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA

Nazwa programu stypendialnego: Studencki program stypendialny Urzędu Miejskiego Wrocławia dla laureatów olimpiad przedmiotowych

Instytucja nadzorująca program: Urząd Miejski Wrocławia – Departament Edukacji

Adresaci programu stypendialnego: studenci I stopnia studiów stacjonarnych oraz studenci I roku studiów jednolitych magisterskich na uczelniach publicznych i niepublicznych, będący laureatami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych

Warunki: posiadanie przez studenta tytułu laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, zgodnej z kierunkiem podjętych przez niego studiów - zakwalifikowanie przez uczelnianą komisję kwalifikacyjną do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego

Kwota stypendium: zależna od wysokości rocznego budżetu Studenckiego Programu Stypendialnego

Złożony wniosek winien zawierać: określenie uczelni występującej z wnioskiem - rekomendację i prezentację kandydata ubiegającego się o stypendium - dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca jest studentem I roku i laureatem Olimpiady Ogólnopolskiej

- formularz do księgowości dostępny na stronie Urzędu

Uwagi:  wnioski wraz z listami kandydatów składają uczelnie - stypendium trwa 9 miesięcy (od 1 października do 30 czerwca roku następnego)

Termin składania wniosków: 15 października każdego roku

Miejsce składania wniosków: Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław.

Szczegóły dotyczące programu: www.wroclaw.pl


STYPENDIUM URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Nazwa stypendium: Stypendium w zakresie twórczości artystycznej, opieki nad zabytkami oraz upowszechniania kultury

Rodzaj programu stypendialnego: stypendium jednorazowe na realizację konkretnego projektu lub doskonalenie zawodowe

Instytucja nadzorująca program: Wydział Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Adresaci programu stypendialnego: - studenci i absolwenci studiów artystycznych I lub II stopnia wnioskujący indywidualnie - studenci i absolwenci studiów artystycznych I lub II stopnia rekomendowani przez Władze uczelni

Warunki ubiegania się o stypendium: - dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia ( dot. absolwentów) - szczególne osiągnięcia artystyczne kandydata lub osiągnięcia na polu kulturalnym i edukacyjnym (udział w konkursach, festiwalach, warsztatach, kursach, konferencjach itp.) - szczegółowy opis projektu wraz z dokładnym harmonogramem jego realizacji oraz kosztorysem - potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie najważniejszych dyplomów oraz zaświadczeń - referencje i opinie środowiska twórczego

Uwagi: projekt musi być realizowany na terenie Dolnego Śląska

Kwota stypendium indywidualnego: 10.000 zł

Termin składania wniosków: 31 marca każdego roku

Miejsce składania wniosków: Departament Spraw Społecznych UMWD, ul. Ostrowskiego 7 (pok. 208), 53-238 Wrocław.

Szczegóły dotyczące programu na www.umwd.pl


CEEPUS - ŚRODKOWOEUROPEJSKI PROGRAM STUDIÓW UNIWERSYTECKICH

Nazwa stypendium: CEEPUS - Środkowoeuropejski program studiów uniwersyteckich

Rodzaj programu stypendialnego: stypendium jednorazowe na staże krótkoterminowe, studia semestralne i praktyki, seminaria doskonalące, kursy językowe, kursy specjalistyczne Instytucja nadzorująca program: Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Adresaci programu stypendialnego: studenci i pracownicy naukowi Uwagi: W programie biorą udział następujące państwa: Austria, Albania, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Macedonia, Polska, Rumunia, Serbia i Czarnogóra, Słowacja, Słowenia oraz Węgry Kwota stypendium: kwoty stypendium zależne od wybranej formy programu stypendialnego Termin składnia wniosków: 30 czerwca oraz 30 listopada każdego roku Miejsce składania wniosków: aplikacja online

Szczegóły dotyczące programu na www.ceepus.info


PROGRAM "MOJE STYPENDIUM"

W ramach Programu prowadzony jest pierwszy ogólnopolski serwis non-profit o stypendiach: www.mojestypendium.pl, gdzie młodzi ludzie mogą znaleźć wszelkie dostępne stypendia, a także konkursy, oferty staży, praktyk krajowych lub zagranicznych. Proste wyszukiwarki pomagają wynaleźć informacje na temat wsparcia oferowanego przez stowarzyszenia, fundacje, samorządy, firmy oraz niepaństwowe szkoły wyższe.

Serwis www.mojestypendium.pl jest dla tych, którzy pragną rozwijać swoje talenty oraz poszukują sposobu sfinansowania dalszej edukacji. Za sprawą forum serwis stanowi również miejsce dyskusji, gdzie młodzież, rodzice i nauczyciele mają możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami i wymiany spostrzeżeń na temat systemu stypendialnego w Polsce. Serwis zawiera wszelkie aktualności dotyczące rynku stypendiów i regulacji prawnych oraz oferuje elektroniczny przewodnik "Studencka kieszeń" mówiący o tym, jak starać się o stypendia, staże krajowe i zagraniczne, kredyty studenckie oraz jak założyć młodzieżowe konto bankowe.
Serwis skierowany jest przede wszystkim do studentów i uczniów poszukujących możliwości finansowania swojego rozwoju naukowego oraz do doktorantów, naukowców, artystów, sportowców, ze szczególnym uwzględnieniem osób pochodzących z małych miast i wsi.

stypendia: mojestypendium.pl/mapa-stypendia.html
konkursy: www.mojestypendium.pl/mapa-stypendia.html

Załączniki