Stypendia uczelniane

UWAGA!!!!
Decyzje stypendialne na nowy smestr letni wydawane będą w dniach 14-16.03.2018r. w godz.  10.00-14.00

INFORMACJE DLA STUDENTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE:

 • STYPENDIUM SOCJALNEGO,
 • SPECJALNEGO
 • dla osób niepełnosprawnych   

na semestr letni w roku akademickim 2017/2018

Studenci pobierający w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018  stypendium socjalne w celu kontynuacji  wypłaty  w  semestrze letnim proszeni są

 • o złożenie  wniosku o kontynuowanie wypłaty:

bez konieczności ponownego dokumentowania sytuacji materialnej i rodzinnej w przypadku braku zmian mających wpływ na prawo do stypendium socjalnego i na  wysokość dochodu, ustalonego w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/18,

w przypadku gdy sytuacja w rodzinie studenta uległa zmianie – należy złożyć  wniosek o kontynuowanie wypłaty stypendium wraz z kompletem dokumentów potwierdzających zmianę w sytuacji rodzinnej / materialnej w porównaniu do poprzednio złożonego oświadczenia w semestrze zimowy, a mającą wpływ na dalsze korzystanie z pomocy materialnej, ze względu na:

 1. utratę dochodu1) / uzyskanie dochodu2) (zgodnie z art. 3 pkt 23 i pkt 24 ustawy z  28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych t.j. Dz.U.2016 r. poz.1518, z późn.zm.),
 2. zmianę liczby członków rodziny studenta,
 3. ukończenia przez członka rodziny 26 roku życia, jeśli uczy się w szkole lub w szkole wyższej i nie jest to ostatni rok jego nauki,
 4. zakończenie pobierania nauki przez członka rodziny studenta.

Studenci pobierający w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018  stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych  w celu kontynuacji  wypłaty  w  semestrze letnim proszeni są o złożenie  wniosku o przyznanie stypendium specjalnego na semestr letni bez konieczności dołączania orzeczenia  o stopniu niepełnosprawności.

Wnioski należy składać 

w terminie 1- 15.02.2018 r.  

w DOS Pomoc Materialna dla Studentów p.117/118M

lub przesłać na adres ASP PL. Polski 3/4   50-156 Wrocław

wnioski dostępne na stronie uczelni 

 • Wniosek o kontynuowanie wypłaty stypendium socjalnego - zał. nr 6
 • Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych - zał. nr 5

 Złożenie wniosku lub uzupełnienie brakujących dokumentów po upływie powyższego terminu skutkować będzie przyznaniem stypendium od następnego miesiąca po dacie jego złożenia w DOS.

 1) Powody utraty dochodu przez studenta/członka rodziny:

 • Uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego.
 • Utrata prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych.
 • Utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy dzieło.
 • Utrata zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego.
 • Wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej.
 • Utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
 • Utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń.
 • Utrata stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

2) Powody uzyskania dochodu przez studenta/członka rodziny:

 • zakończeniem urlopu wychowawczego,
 • uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
 • uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
 • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 • uzyskanie stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

 


POMOC MATERIALNA NA ROK AKAD. 2017/2018

Termin składania wniosków:

 • stypendium rektora dla najlepszych studentów  05.10.2017r. -  20.10.2017r.        
 • stypendium socjalne   01.09.2017r. - 29.09.2017r.
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych  01.09.2017r. - 29.09.2017r. 
 • studenci przyjęci na pierwszy rok studiów - stypendium socjalne i specjalne dla osób niepełnosprawnych   do 20.10.2017

Miejsce składania wniosków o stypendia  DOS  p. 117/118M Pl. Polski 3/4

dokumenty można wysłać  na adres ASP Pl. Polski 3/4  50-156 Wrocław 

Zasady i warunki przyznawania stypendiów określone są w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu (www.asp.wroc.pl zakładka studenci i sprawy studenckie)

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

Studenci, którzy będą ubiegać się o stypendium dołączają do wniosku odpowiednie zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia artystyczne, naukowe lub sportowe za wymagany okres 01.10.2016r. – 30.09.2017r.

Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

Zasady i warunki przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów określone są w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu (§ 5 oraz załącznik Nr 13 do Regulaminu)

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Studenci posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, składają wniosek (Załącznik Nr 5 do Regulaminu) wraz z orzeczeniem wydanym przez właściwy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

STYPENDIUM SOCJALNE

Studenci ubiegający się o stypendium składają wniosek o przyznanie pomocy materialnej (Załącznik nr 4 do Regulaminu) oraz  dołączają do wniosku odpowiednie zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dokumenty potwierdzające wysokość dochodu uzyskanego w 2016roku.

Należy wykazać wszystkie dochody członków rodziny pochodzące ze wszystkich źródeł.

Wykaz dokumentów stwierdzających sytuację materialną studentów, wymaganych do wniosku o pomoc materialną (w zależności od źródeł dochodu):

 • Zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych każdego członka rodziny, wydane przez naczelnika właściwego US, zawierające informacje o: dochodzie, składkach na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu, należnym podatku (Załącznik Nr 11 do Regulaminu).
 • Oświadczenia o dochodzie uzyskanym w ubiegłym roku kalendarzowym nie podlegającym  opodatkowaniu podatkiem dochodowym lub zwolnionym z podatku w przypadku wszystkich osób które ukończyły 18 rok życia (Załącznik Nr 4a do Regulaminu).
 • Zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za wymagany rok albo decyzje ustalającą wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej wraz z oświadczeniami członków rodziny studenta o wysokości dochodów uzyskanych w wymaganym roku, jeżeli rozliczają się na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.) (Załącznik Nr 12 do Regulaminu).
 • Zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne z ZUS-u.
 • Zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego prowadzonego w wymaganym roku wyrażonej w hektarach przeliczeniowych. Dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr  94, poz. 431, z późn. zm.).
 • Zaświadczenie z KRUS-u o wysokości wypłaconych zasiłków chorobowych w okresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.
 • Kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej. W przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów.
 •  Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny.
 • Zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki pełnoletniego rodzeństwa (lub dziecka) do ukończenia 26 roku życia.
 • Zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku/stypendium.
 • W przypadku zaistnienia konieczności udowodnienia przez studenta samodzielności finansowej, zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu oraz o wysokości osiąganego dochodu, umowy cywilnoprawne, decyzje właściwego organu o przyznaniu renty oraz inne dokumenty potwierdzające posiadanie stałego źródła dochodu studenta. (Załącznik Nr 10  do Regulaminu - Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców).
 • Zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny przebywającego w ubiegłym roku kalendarzowym w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.
 • Dokument potwierdzający utratę / uzyskanie dochodu oraz wysokość utraconego /uzyskanego dochodu, jeżeli dochód rodziny na dzień składania wniosku uległ obniżeniu / zwiększeniu w stosunku do roku ubiegłego na skutek utraty /uzyskania dochodu przez członka rodziny (Załącznik Nr 7 do Regulaminu).
 • Kopię aktu zgonu rodzica lub małżonka w przypadku rodziny niekompletnej.
 • Dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku akademickim poprzedzającym okres zasiłkowy.

Ubieganie się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów rodziców i rodzeństwa

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów rodziców, opiekunów prawnych i faktycznych oraz rodzeństwa w przypadku, gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

 1. ukończył 26. rok życia,
 2. pozostaje w związku małżeńskim,
 3. ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
 4. osiągnął pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej,

lub

jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
 2. posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
 3. jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt. 1-2, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. od 01.11.2016 r. - 930,35 zł, od 01.11.2017 r. - 1028,10 zł)

STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA 

Stypendium na dany rok akademicki może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów:

1) wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami lub

2) wybitne osiągnięcia w sporcie. Osiągnięcia sportowe nie muszą mieć związku ze studiowanym kierunkiem

Uwaga! zlikwidowano możliwość otrzymania stypendium ministra za uzyskanie wysokiej średniej ocen za poprzedni roku studiów.

Wnioski w sprawie przyznawania stypendium MNiSZW należy złożyć do 15.09.br. w dziekanacie wydziału.

Szczegółowe informacje w tym warunki ubiegania się i przyznawania stypendium ministra oraz druki obowiązujących wniosków dostępne na stronie internetowej ministerstwa.

http://www.nauka.gov.pl/ >>> Szkolnictwo Wyższe >>> http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2017-2018.html

Załączniki