Stypendia uczelniane

 REGULAMIN I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ NA ROK AKAD. 2018/2019

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

- dla studentów przyjętych na I rok studiów w roku akademickim 2018/2019 do dnia 19.10 (socjalne, niepełnosprawni)

- stypendium Rektora dla studentów II-V rok i I rok II stopnia do dnia 19.10


POMOC MATERIALNA NA ROK AKAD. 2018/2019

Termin składania wniosków:

 • stypendium rektora dla najlepszych studentów  do   19.10.2018r.        
 • stypendium socjalne   do  28.09.2018r.
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych  do  28.09.2018r.  
 • Studenci przyjęci na I rok studiów w roku akad. 2018/2019 składają wnioski o stypendia do 19.10.2018 r.

Miejsce składania wniosków o stypendia  DOS Pomoc materialna dla studentów  p. 117/118M Pl. Polski 3/4

dokumenty można wysłać  na adres ASP Pl. Polski 3/4  50-156 Wrocław 

Zasady i warunki przyznawania stypendiów określone są w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu (www.asp.wroc.pl zakładka studenci i sprawy studenckie)


STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

Studenci, którzy będą ubiegać się o stypendium dołączają do wniosku odpowiednie zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia artystyczne, naukowe lub sportowe za wymagany okres 01.10.2017r. – 30.09.2018r.

Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

Zasady i warunki przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów określone są w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu (§ 5 oraz załącznik Nr 13 do Regulaminu)


STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Studenci posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, składają wniosek (Załącznik Nr 5 do Regulaminu) wraz z orzeczeniem wydanym przez właściwy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.


STYPENDIUM SOCJALNE

Studenci ubiegający się o stypendium składają wniosek o przyznanie pomocy materialnej (Załącznik nr 4 do Regulaminu) oraz  dołączają do wniosku odpowiednie zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dokumenty potwierdzające wysokość dochodu uzyskanego w 2017roku.

Należy wykazać wszystkie dochody członków rodziny pochodzące ze wszystkich źródeł.

Wykaz dokumentów stwierdzających sytuację materialną studentów, wymaganych do wniosku o pomoc materialną (w zależności od źródeł dochodu):

 • Zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych każdego członka rodziny, wydane przez naczelnika właściwego US, zawierające informacje o: dochodzie, składkach na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu, należnym podatku (Załącznik Nr 11 do Regulaminu).
 • Oświadczenia o dochodzie uzyskanym w ubiegłym roku kalendarzowym nie podlegającym  opodatkowaniu podatkiem dochodowym lub zwolnionym z podatku w przypadku wszystkich osób które ukończyły 18 rok życia (Załącznik Nr 4a do Regulaminu).
 • Zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za wymagany rok albo decyzje ustalającą wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej wraz z oświadczeniami członków rodziny studenta o wysokości dochodów uzyskanych w wymaganym roku, jeżeli rozliczają się na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.) (Załącznik Nr 12 do Regulaminu).
 • Zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne z ZUS-u.
 • Zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego prowadzonego w wymaganym roku wyrażonej w hektarach przeliczeniowych. Dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr  94, poz. 431, z późn. zm.).
 • Zaświadczenie z KRUS-u o wysokości wypłaconych zasiłków chorobowych w okresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.
 • Kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej. W przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów.
 • Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny.
 • Zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki pełnoletniego rodzeństwa (lub dziecka) do ukończenia 26 roku życia.
 • Zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku/stypendium.
 • W przypadku zaistnienia konieczności udowodnienia przez studenta samodzielności finansowej, zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu oraz o wysokości osiąganego dochodu, umowy cywilnoprawne, decyzje właściwego organu o przyznaniu renty oraz inne dokumenty potwierdzające posiadanie stałego źródła dochodu studenta. (Załącznik Nr 10  do Regulaminu - Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców).
 • Dokument potwierdzający utratę / uzyskanie dochodu oraz wysokość utraconego /uzyskanego dochodu, jeżeli dochód rodziny na dzień składania wniosku uległ obniżeniu / zwiększeniu w stosunku do roku ubiegłego na skutek utraty /uzyskania dochodu przez członka rodziny (Załącznik Nr 7 do Regulaminu).
 • Kopię aktu zgonu rodzica lub małżonka w przypadku rodziny niekompletnej.
 • Dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku akademickim poprzedzającym okres zasiłkowy.

STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA 

Stypendium na dany rok akademicki może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów:

1) wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami lub

2) wybitne osiągnięcia w sporcie. Osiągnięcia sportowe nie muszą mieć związku ze studiowanym kierunkiem

Wnioski w sprawie przyznawania stypendium MNiSZW należy złożyć do 15.09.br. w dziekanacie wydziału.

Szczegółowe informacje w tym warunki ubiegania się i przyznawania stypendium ministra oraz druki obowiązujących wniosków dostępne na stronie internetowej ministerstwa.

http://www.nauka.gov.pl/ >>> Szkolnictwo Wyższe >>> Informacja na temat stypendiów ministra dla studentów i doktorantów.


Załączniki