Dyskurs Online

Dyskurs

ISSN: 1733-1528

www.pismo-dyskurs.com

W 2003 roku we wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu powstała idea, by powołać do istnienia miejsce prezentacji teoretycznego dorobku polskiego środowiska naukowo-artystycznego, w następstwie czego władze rektorskie Akademii podjęły decyzję wydawania periodyku - DYSKURS Pismo Naukowo-Artystyczne.

Określenie już na samym początku zadań pisma okazało się jednocześnie opraco- waniem jego koncepcji. Uznaliśmy, że tym, co dla naszej Akademii fundamentalne,
co jest istotą uczelni artystycznej, jest sama sztuka w jej wymiarze materialnym. Jednak świadomi oczywistego faktu, że każde rozumne działanie człowieka (i nie ma tu wyjątku dla sztuki) zasługuje na swoją teoretyczną refleksję, że bez niej zarówno studiowanie sztuki, jak i w niej świadome uczestnictwo nie są możliwe, stwierdziliśmy palącą potrzebę upowszechniania w tej kwestii zarówno dorobku środowiskowego, jaki i ogólnopolskiego, i nadania mu właściwego wymiaru społecznego. W naszym głębokim przekonaniu pozostaje przeświadczenie, że szczególnie w twórczości artystycznej praxis ma wyrażać świadomy stosunek do tego, co przed nią i po niej, zatem do tego, co dla niej teoretyczne. Chcemy, żeby nasze pismo stało się ważną ogólnopolską płaszczyzną wymiany myśli na temat sztuki i tym samym elementem współtworzącym dobro wspólne, jakim jest bez wątpienia humanistyczny wymiar twórczej obecności człowieka w świecie. Zapraszamy do współpracy wszystkich rozważających problemy dzieła sztuki i sztuki jako takiej zarówno w zakresie ontologicznym, epistemologicznym, aksjologicznym, jak również wszystkich odnoszących się do tych zagadnień na gruncie socjologicznym i psychologicznym.

Od roku 2006 czasopismo ma zasięg ogólnopolski, publikuje wyłącznie artykuły recenzowane i podlega ocenie parametrycznej MNiSW.


Pismo jest obecne w bazach danych:

The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
(cejsh.icm.edu.pl)

Czasopisma Naukowe w Sieci
(cns.wuwr.pl)

The Central and Eastern European Online Library
(www.ceeol.com)

Index Copernicus International
(www.indexcopernicus.com)

EBSCO
(www.ebsco.com)

DYSKURS Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu w wersji papierowej jest wersją pierwotną (referencyjną)

nakład: 400 egzemplarzy

Redakcja:

Andrzej P. Bator (redaktor naczelny),
Elżbieta Łubowicz (sekretarz redakcji),
Andrzej Kostołowski, Zbigniew Makarewicz, Karol Maliszewski (redaktor działu literackiego), Dorota Miłkowska, Przemek Pintal, Andrzej Saj, Artur Skowroński, Marek Śnieciński, Agata Szuba

Rada redakcyjna:

Tina Bara (Niemcy), Leszek Brogowski (Francja), Stefan Czyżewski, Grzegorz Dziamski, Beata Frydryczak, Andrzej Klimczak-Dobrzaniecki, Václav Macek (Słowacja), Sławomir Magala (Holandia), Ryszard Różanowski, Jacek Szewczyk, Piotr Wołyński, Anna Zeidler-Janiszewska

"Płatne ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 796/P-DUN/2018 z dnia 4.04.2018 r. Nazwa zadania: Stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji Pisma Naukowo-Artystycznego Dyskurs; kwota ze środków finansowych z DUN 30 000 zł."

"Płatne e środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 796/P-DUN/2018 z dnia 4.04.2018 r. Nazwa zadania: Digitalizacja publikacji monografii naukowych w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez Internet Pisma Naukowego-Artystycznego Dyskurs. kwota ze środków finansowych z DUN 7 000 zł."

Recenzenci, Informacje dla Autorów

Recenzenci:

Barbara Banaś

Agnieszka Bandura

Andrzej P. Bator

Stefan Czyżewski

Beata Frydryczak

Łukasz Guzek

Piotr Komorowski

Roman Konik

Ryszard Różanowski

Piotr Wołyński

Karol Maliszewski

Andrzej Saj

Marek Śnieciński

Zbigniew Treppa

Ludwik Żelaźniewicz

DO POBRANIA:
Arkusz recenzyjny czasopisma (format: DOC)
Arkusz recenzyjny czasopisma (format: PDF)
Arkusz recenzyjny czasopisma (format: ODT)

Informacje dla Autorów

Teksty są poddawane procedurze recenzowania.

Procedura jest tajna dla obu stron, tj. Autor nie zna nazwisk Recenzentów,
a Recenzenci nie znają nazwiska Autora recenzowanego tekstu.

Czas publikacji tekstu pozytywnie zrecenzowanego zależy od planów wydawniczych redakcji (np. tworzenie numerów tematycznych).

Proponowany do publikacji tekst powinien być sformatowany w następujący sposób:

1. wielkość czcionki 12pt; odstęp 1,5 wiersza; marginesy 2,5cm;

2. tytuły prac – kursywa; wyrazy obcojęzyczne – kursywa;

3. cytaty:

a) w cudzysłowie („ ... ”); b) przerwy w cytatach – [...]; c) cytaty w cytatach - ,, ... » ... « ...”.

4. nazwiska występujące w mianowniku powinny być poprzedzone inicjałem (-ami) imienia, w przypadkach zależnych bez inicjału (-ów);

5. dopuszczalne wyróżnienie w tekście to kursywa, jeśli zaś wyraz jest już wyróżniony kursywą, to stosuje się r o z s t r z e l e n i e (prosimy o niestosowanie czcionki pogrubionej);

6. prosimy o ograniczenie do minimum stosowanie skrótów;

7. przypisy w postaci klasycznej powinny być umieszczone na dole strony, a odnośnik na końcu zdania przed znakiem interpunkcyjnym (prosimy o niestosowanie typu harwardzkiego oraz typu numerycznego, co związane jest z tym, iż nie będą publikowane bibliografie):

a) książka: inicjał imienia + nazwisko, tytuł – kursywa, tłumacz – tłum./transl.: inicjał imienia + nazwisko, numer tomu – t. ..., miejsce wydania + rok wydania,
strony – s. ...;

przykład: G. Reale, Historia filozofii starożytnej, tłum. E.I. Zieliński, t. 2: Platon
i Arystoteles
, Lublin 2001, s. 122-125.

b) artykuł: inicjał autora + nazwisko, tytuł – kursywa, tytuł periodyku – w cudzysłowie, rocznik – cyfry arabskie + rok w nawiasie okrągłym, strony – s. ...;

przykład: P. Adamson, Aristotelianism and the Soul in the Arabic Plotinus, ,,Journal of History of Ideas” 62 (2001), s. 211-232.

c) tom zbiorowy: inicjał imienia + nazwisko, tytuł – kursywa, [w:] tytuł – kursywa, inicjał + nazwisko redaktora + (red./ed./eds/hrsg.), miejsce + rok wydania,
strony – s. ...;

przykład: A. Sheppard, Plato’s „Phaedrus” in the „Theologia Platonica” [w:] Proclus et la Théologie Platonicienne, A.Ph. Segonds, C. Steel (ed.), Leuven-Paris 2000, s. 415-423.

8. Powtórzenie bezpośrednie jednej pozycji: ibid., + strona;

9. Powtórzenie danej pozycji: inicjał imienia + nazwisko, skrócony tytuł – kursywa, strona(y);

10. Prosimy nie włączać funkcji ‘dzielenie wyrazów’;

11. Prosimy nie wstawiać numerów stron;

12. Wszystkie artykuły publikowane w Piśmie Naukowo-Artystycznym „Dyskurs”
są recenzowane.

13. O przyjęciu tekstu do recenzji poinformujemy autorów w ciągu 50 dni, wysyłając informację na podany adres elektroniczny.

14. O przyjęciu tekstu do druku (po pozytywnej recenzji) poinformujemy autorów
w ciągu 6 miesięcy.

15. Recenzje zostaną przesłane autorom, którzy zobowiązują się do dokonania zasugerowanych w nich poprawek i korekt.

16. Teksty będą publikowane sukcesywnie, w zależności od zgodności z profilem tematycznym kolejnych numerów.

17. Przyjęty do druku tekst ukaże się nie później niż w ciągu 24 miesięcy od momentu przyjęcia go do druku.

18. Teksty proszę nadsyłać w formacie dokumentów programu Word lub tekstu sformatowanego RTF.

19.Maksymalna objętość tekstu:

a) artykuł: maksymalnie 120 000 znaków ze spacjami;

b) streszczenie: maksymalnie 20 wierszy.

Teksty odbiegające od podanych standardów będą odsyłane do autorów z prośbą
o dostosowanie ich do wymogów pisma.

Teksty w wersji elektronicznej (drogą mailową lub tradycyjną na nośnikach cyfrowych) prosimy nasyłać na adres:

e-mail: bator@post.pl

REDAKCJA

DYSKURS Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Pl. Polski 3/4
50–156 WROCŁAW