INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW

PROGRAM ERASMUS+

Wyjazdy możliwe są w ramach akcji KA103 – Mobilność z Krajami Programu (państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa EFTA/ EOG: Islandia, Lichtenstein i Norwegia, kraje kandydujące do UE: Turcja, Macedonia Północna i Serbia) oraz KA107 – Mobilność z Krajami Partnerskimi (państwa spoza Unii Europejskiej, EFTA, EOG i kandydujących do UE). 

WYJAZDY W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ (STA)

Jednym z komponentów programu Erasmus+ są wyjazdy kadry dydaktycznej w celu prowadzenia zajęć. Celem wyjazdu pracownika jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej. Podczas jednego wyjazdu nauczyciel jest zobowiązany przeprowadzić co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych. Wyjazdy mogą być realizowane tylko do uczelni, z którą ASP we Wrocławiu podpisała umowę przewidującą wymianę nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus+ (patrz: LISTA UCZELNI W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+). Pracownik otrzymuje dofinansowanie z Unii Europejskiej na pokrycie kosztów pobytu (zakwaterowanie, diety) i podróży.

WYJAZDY W CELACH SZKOLENIOWYCH (STT)

Istnieje również możliwość wyjazdu do uczelni zagranicznej lub innej instytucji w celach szkoleniowych zarówno dla kadry dydaktycznej, jak i dla pracowników administracyjnych. Podczas wyjazdu pracownik ma szansę zapoznania się z działaniem konkretnej jednostki organizacyjnej oraz systemem całej uczelni. Wyjazdy mogą być realizowane tylko do uczelni, z którą ASP we Wrocławiu podpisała umowę przewidującą wymianę pracowników administracyjnych w ramach programu Erasmus+ (patrz: LISTA UCZELNI W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+) lub do każdej innej instytucji (oprócz placówek dyplomatycznych i instytucji UE), która zobowiąże się do przeprowadzenia szkolenia w zakresie zbliżonym do wykonywanych przez pracownika obowiązków na ASP. Pracownik otrzymuje dofinansowanie z Unii Europejskiej na pokrycie kosztów pobytu (zakwaterowanie, diety) i podróży.

UMOWY DWUSTRONNE - wyjazdy poza programem Erasmus+

Dział Współpracy Międzynarodowej i Promocji koordynuje także wyjazdy zagraniczne pracowników ASP poza programem Erasmus+. Celem wyjazdu może być wizyta w uczelni lub instytucji nieakademickiej w Europie lub poza Europą, przeprowadzenie warsztatów, uczestnictwo w konferencji, sympozjum lub targach. Wyjazd taki musi przynosić korzyści akademickie lub akademicko-artystyczne.

Osoby zainteresowane takim wyjazdem proszone są o napisanie podania do Prorektora ds. Artystyczno-Naukowych i Współpracy z Zagranicą w terminie do 15 stycznia danego roku akademickiego z podaniem terminu, celu i przyczyn wyjazdu oraz zestawieniem przewidywanych kosztów. Wyjazdy będą realizowane zgodnie z możliwościami finansowymi.

Również podczas trwania roku akademickiego można złożyć wniosek-podanie do Prorektora o delegację zagraniczną, z załączonym zestawieniem wydatków.

Uznanie mobilności pracowników

Wszystkie wyjazdy pracowników są uznawane na podstawie zaświadczenia o długości pobytu (Confirmation of Exchange) i pisemnego sprawozdania. Mobilność pracowników zostaje doceniona jako część ich pracy, element okresowej oceny i/ lub nieformalne uznanie przez przełożonych. Dodatkowo, w przypadku dydaktyków liczba godzin zrealizowanych za granicą jest - w miarę możliwości - zaliczana do pensum. Aktywność pracowników na polu międzynarodowym jest również brana pod uwagę przez Komisję ds. Nagród i Odznaczeń przy przyznawaniu corocznych Nagród Rektora oraz przy zgłaszaniu pracowników do nagród przyznawanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Korzyści z wyjazdów:

  • poznawanie systemów nauczania innej uczelni partnerskiej;
  • zawieranie znajomości wśród przedstawicieli tej samej dziedziny; 
  • możliwość zaplanowania wspólnych akcji, warsztatów, wymiana doświadczeń i przemyśleń; 
  • świadome wysyłanie studentów na wymianę;
  • promowanie ASP we Wrocławiu;
  • wzbogacanie swojego CV;
  • ćwiczenie znajomości języka angielskiego i innych języków obcych;
  • poznawanie innych miast i kultur.
Załączniki