INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW

WYJAZDY W CELACH DYDAKTYCZNYCH

Jednym z komponentów Programu Erasmus+ są wyjazdy kadry dydaktycznej w celu prowadzenia zajęć, tzw. Staff Mobility for Teaching. Wyjazd może być realizowany tylko do uczelni, z którą ASP we Wrocławiu podpisała umowę przewidującą wymianę nauczycieli akademickich w ramach Programu Erasmus+ (patrz lista uczelni partnerskich).

Celem wyjazdu pracownika jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej. Podczas jednego wyjazdu nauczyciel jest zobowiązany przeprowadzić co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych.

WYJAZDY W CELACH SZKOLENIOWYCH

Informujemy o możliwości starania się o wyjazd do uczelni partnerskiej również w celach szkoleniowych dla kadry dydaktycznej oraz dla pracowników administracyjnych ASP. Podczas wyjazdu pracownik ma szansę zapoznania się z działaniem konkretnej jednostki organizacyjnej oraz systemem całej uczelni. Pracownik otrzymuje dofinansowanie z Unii Europejskiej na pokrycie kosztów pobytu (transport, zakwaterowanie, diety).

Wyjazdy możliwe są w ramach Programu Erasmus+ KA103 – Mobilność z Krajami Programu (Kraje Unii Europejskiej, Norwegia, Turcja, Lichtenstein) oraz KA107 – Mobilność z Krajami Partnerskimi (Kraje spoza Unii Europejskiej, oprócz Norwegii, Turcji i Lichtensteinu). 

Korzyści z wyjazdów: 
- poznawanie systemów nauczania innej uczelni partnerskiej
- zawieranie znajomości wśród przedstawicieli tej samej dziedziny
- możliwość zaplanowania wspólnych akcji, warsztatów, wymiana doświadczeń i przemyśleń
- świadome wysyłanie studentów na wymianę
- promowanie ASP we Wrocławiu
- wzbogacanie swojego CV
- ćwiczenie znajomości języka angielskiego i innych języków obcych - poznawanie innych miast i kultur

Wyjazdy poza Programem Erasmus+

Biuro Współpracy z Zagranicą koordynuje także wyjazdy zagraniczne dydaktyków poza Programem Erasmus+. Celem wyjazdu może być wizyta w uczelni nie-europejskiej lub instytucji nie-akademickiej w Europie lub poza Europą, przeprowadzenie warsztatów, uczestnictwo w konferencji, sympozjum lub targach. Wyjazd taki musi przynosić korzyści akademickie lub akademicko-artystyczne.

Osoby zainteresowane takim wyjazdem proszone są o napisanie podania do Prorektora ds. ANZ w terminie do 15 stycznia danego roku akademickiego z podaniem terminu, celu i przyczyn wyjazdu oraz zestawieniem przewidywanych kosztów. Wyjazdy będą realizowane zgodnie z możliwościami finansowymi.

Również podczas trwania roku akademickiego można złożyć wniosek-podanie do Prorektora o delegację zagraniczną, z załączonym zestawieniem wydatków.