INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW

WYJAZDY W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ (STA)

Jednym z komponentów programu Erasmus+ są wyjazdy kadry dydaktycznej w celu prowadzenia zajęć, tzw. Staff Mobility for Teaching. Celem wyjazdu pracownika jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej. Podczas jednego wyjazdu nauczyciel jest zobowiązany przeprowadzić co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych.

WYJAZDY W CELACH SZKOLENIOWYCH (STT)

Istnieje również możliwość wyjazdu do uczelni zagranicznej w celach szkoleniowych zarówno dla kadry dydaktycznej, jak i dla pracowników administracyjnych ASP. Podczas wyjazdu pracownik ma szansę zapoznania się z działaniem konkretnej jednostki organizacyjnej oraz systemem całej uczelni.

Oba rodzaje wyjazdów mogą być realizowane tylko do uczelni, z którą ASP we Wrocławiu podpisała umowę przewidującą wymianę nauczycieli akademickich i/lub pracowników administracyjnych w ramach programu Erasmus+ (patrz: LISTA UCZELNI W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+). Pracownik otrzymuje dofinansowanie z Unii Europejskiej na pokrycie kosztów pobytu (zakwaterowanie, diety) i podróży.

Wyjazdy możliwe są w ramach programu Erasmus+ KA103 – Mobilność z Krajami Programu (kraje Unii Europejskiej, Norwegia, Turcja, Lichtenstein) oraz KA107 – Mobilność z Krajami Partnerskimi (kraje spoza Unii Europejskiej, oprócz Norwegii, Turcji i Lichtensteinu). 

Korzyści z wyjazdów

  • poznawanie systemów nauczania innej uczelni partnerskiej;
  • zawieranie znajomości wśród przedstawicieli tej samej dziedziny; 
  • możliwość zaplanowania wspólnych akcji, warsztatów, wymiana doświadczeń i przemyśleń; 
  • świadome wysyłanie studentów na wymianę;
  • promowanie ASP we Wrocławiu;
  • wzbogacanie swojego CV;
  • ćwiczenie znajomości języka angielskiego i innych języków obcych;
  • poznawanie innych miast i kultur.

Wyjazdy poza programem Erasmus+

Biuro Współpracy z Zagranicą koordynuje także wyjazdy zagraniczne dydaktyków poza programem Erasmus+. Celem wyjazdu może być wizyta w uczelni nie-europejskiej lub instytucji nie-akademickiej w Europie lub poza Europą, przeprowadzenie warsztatów, uczestnictwo w konferencji, sympozjum lub targach. Wyjazd taki musi przynosić korzyści akademickie lub akademicko-artystyczne.

Osoby zainteresowane takim wyjazdem proszone są o napisanie podania do Prorektora ds. Artystyczno-Naukowych i Współpracy z Zagranicą w terminie do 15 stycznia danego roku akademickiego z podaniem terminu, celu i przyczyn wyjazdu oraz zestawieniem przewidywanych kosztów. Wyjazdy będą realizowane zgodnie z możliwościami finansowymi.

Również podczas trwania roku akademickiego można złożyć wniosek-podanie do Prorektora o delegację zagraniczną, z załączonym zestawieniem wydatków.