Studia na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów

• PROJEKTOWANIE GRAFICZNE

Niestacjonarne studia pierwszego stopnia

kierunek Grafika

specjalność Projektowanie Graficzne

REKRUTACJA PG 1

3-letnie licencjackie

Kierownik:

Studia obejmują swoim zakresem projektowanie graficzne oraz grafikę intermedialną. 
Uwzględniają rozległą problematykę zagadnień i treści z dziedzin artystycznych oraz nauk humanistycznych.

Celem studiów jest kształtowanie indywidualnej postawy oraz świadomości twórczej i projektowej, a także przygotowanie studentów do pracy zawodowej związanej z rynkiem wydawniczym i reklamą. Absolwenci będą mogli podejmować i realizować wyzwania jako projektanci: znaku, identyfikacji wizualnej, plakatu, ilustracji oraz form wydawniczych. Równolegle z dyscyplinami projektowania graficznego studenci uzyskują również zaawansowaną umiejętność projektowania i tworzenia form ekranowych poprzez animację, wideo, realizacje interaktywne i internetowe. Na zajęciach z dziedzin sztuk pięknych pogłębiają kompetencje rysunkowe, malarskie i z grafiki warsztatowej.

Student po zaliczeniu 6 semestrów i obronie pracy dyplomowej otrzymuje dyplom ukończenia studiów zawodowych z tytułem − licencjat.

 • Nie obowiązuje limit wieku.
 • Limit miejsc: 26
 • Minimum dla uruchomienia I roku studiów – 10 osób

Kontakt z dziekanatem
71 343 80 31 w. 227
ama@asp.wroc.pl

Akademia Sztuk Pięknych
im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Wydział Grafiki i Sztuki Mediów
Plac Polski 3/4
50-156 Wrocław

Dziekanat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-14.00 (oprócz środy)

Opłaty w roku akademickim 2017/2018

 • I rok – 5800 zł, semestr – 3025 zł
 • II rok – 5600 zł, semestr – 2925 zł
 • III rok – 5400 zł, semestr – 2875 zł

ING Bank Śląski S.A. o/Wrocław 9310501575-1000000502696594

Jednorazową opłatę za rok należy wnosić do 15 października b.r.,
po przekroczeniu tego terminu naliczenie wg ustaleń semestralnych

-------------------------------------------------------

• PROJEKTOWANIE GRAFICZNE

Niestacjonarne studia drugiego stopnia

kierunek Grafika

specjalność Projektowanie Graficzne

REKRUTACJA PG 2

2 letnie magisterskie, 

Kierownik:

Studia obejmują swoim zakresem projektowanie graficzne oraz grafikę intermedialną. 
Uwzględniają rozległą problematykę zagadnień i treści z dziedzin artystycznych oraz nauk humanistycznych.

Celem studiów jest kształtowanie indywidualnej postawy oraz świadomości twórczej i projektowej, a także przygotowanie studentów do pracy zawodowej związanej z rynkiem wydawniczym i reklamą. Absolwenci będą mogli podejmować i realizować wyzwania jako projektanci: znaku, identyfikacji wizualnej, plakatu, ilustracji oraz form wydawniczych. Równolegle z dyscyplinami projektowania graficznego studenci uzyskują również zaawansowaną umiejętność projektowania i tworzenia form ekranowych poprzez animację, wideo, realizacje interaktywne i internetowe. Na zajęciach z dziedzin sztuk pięknych pogłębiają kompetencje rysunkowe, malarskie i z grafiki warsztatowej.

Absolwenci Studiów Niestacjonarnych II Stopnia otrzymują dyplom stwierdzający ukończenie studiów wyższych na kierunku Grafika w specjalności Projektowanie Graficzne i nadanie tytułu magistra sztuki.

 • Nie obowiązuje limit wieku
 • Limit miejsc: 17

Kontakt z dziekanatem
71 343 80 31 w. 227
ama@asp.wroc.pl

Akademia Sztuk Pięknych
im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Wydział Grafiki i Sztuki Mediów
Plac Polski 3/4
50-156 Wrocław

Dziekanat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-14.00 (oprócz środy)

Opłaty za rok akademicki 2017/2018

 • I rok – 5600 zł, semestr – 2925 zł 
 • II rok – 5400 zł, semestr – 2875 zł

ING Bank Śląski S.A. o/Wrocław 9310501575-1000000502696594

Jednorazową opłatę za rok należy wnosić do 15 października b.r.,
po przekroczeniu tego terminu naliczenie wg ustaleń semestralnych

-------------------------------------------------------

• FOTOGRAFIA I MULTIMEDIA

Niestacjonarne studia pierwszego stopnia

kierunek: Sztuka Mediów

3 letnie licencjackie,

Kierownik: prof. Wiesław Gołuch

Studia kształcą absolwenta przystosowanego do funkcjonowania w obszarze działań związanych z kreowaniem i użytkowym wykorzystaniem obrazu fotograficznego i pracy w obszarze multimediów. Absolwent uzyskuje: umiejętność kreowania i stosowania obrazu fotograficznego, umiejętność kreowania i stosowania obrazu wideo oraz animacji, umiejętność montażu i przekształceń obrazu ruchomego, umiejętność transpozycji i wykorzystania obrazu fotograficznego oraz ruchomego w produktach edytorskich i multimedialnych. Absolwent otrzymuje wiedzę humanistyczną i artystyczną odpowiednią dla studiów wyższych. Absolwent otrzymuje tytuł licencjata na kierunku sztuka mediów.

Studia trwają 3 lata (6 semestrów). Student po zaliczeniu 6 semestrów i obronie pracy dyplomowej otrzymuje tytuł zawodowy: licencjat. Studia realizowane są w systemie zaocznym – zajęcia w dniach weekendowych (piątek godz. popołudniowe, sobota, niedziela – w cyklu dwutygodniowym) w/g siatki godzin i planu organizacji zajęć.
 Egzamin dyplomowy składa się z części praktycznej w formie prezentacji prac, których zakres określony został w temacie dyplomowym oraz z części opisowej – konspekt. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie absolutorium po zaliczeniu wszystkich obowiązujących przedmiotów. Uwaga! Na studiach prowadzony jest lektorat z jęz. angielskiego od poziomu średnio zaawansowanego.

Liczba miejsc na I rok studiów - 24

INFORMACJE O PROCEDURZE REKRUTACYJNEJ

Informacja pod telefonem: 071 34 380 31 wew. 215,  mail: ada@asp.wroc.pl

------------------------------------------------------------

• FOTOGRAFIA I MULTIMEDIA

Niestacjonarne studia drugiego stopnia

kierunek: Sztuka Mediów

2 letnie magisterskie,

Kierownik: prof. Wiesław Gołuch

Studia kształcą absolwenta świadomego roli fotografii i współczesnych mediów elektronicznych, gotowego do funkcjonowania w dziedzinach związanych z autorskim kreowaniem i wykorzystaniem obrazu fotograficznego oraz obrazu ruchomego – narracji wideo, działań interaktywnych i multimedialnych. Absolwent otrzymuje wiedzę humanistyczną i artystyczną pozwalającą na formułowanie własnych komunikatów w obszarze sztuki. Absolwent otrzymuje tytuł magistra na kierunku sztuka mediów.

Liczba miejsc na I roku studiów - 15

Informacja pod telefonem: 071 34 380 31 wew. 215,  mail: ada@asp.wroc.pl

INFORMACJE O PROCEDURZE REKRUTACYJNEJ

----------------------------------------------------------------

• GRAFIKA ARTYSTYCZNA  studia z wykładowym językiem angielskim

Niestacjonarne studia drugiego stopnia

kierunek: Grafika

Kierownik studiów dr Zuzanna Dyrda

Limit miejsc: 12
Koszt studiów: 2000 EUR/semestr

Rekrutacja: Egzamin wstępny ma charakter konkursowy. Komisja ocenia kompetencje kandydata na podstawie przeglądu prac nadesłanych lub złożonych w formie elektronicznej w skali 0 do 10. Ilość punktów 0–3 dyskwalifikuje kandydata do przyjęcia na I rok studiów.

HARMONOGRAM

do 30 czerwca – termin nadsyłania kopii dokumentów i portfolio drogą elektroniczną na adres printmaking@asp.wroc.pl lub serwer ftp0.asp.wroc.pl (do 15 września – II termin / tylko w przypadku wolnych miejsc)

do 15 lipca – analiza nadesłanych dokumentów i portfolio oraz obrady komisji egzaminacyjnej. Komisja ocenia kompetencje kandydata na podstawie przeglądu prac w formie elektronicznej w skali 0 do 10. Ilość punktów 0–3 dyskwalifikuje kandydata do przyjęcia na I rok studiów. Wszyscy kandydaci zostaną poinformowani o wynikach

do 31 lipca – osoby zakwalifikowane są zobowiązane uiścić opłatę za I rok studiów w wysokości 4000 EUR.

Wpłaty można dokonać na konto Akademii Sztuk Pięknych:
 
ING Bank Śląski S.A. o/Wrocław 9310501575-1000000502696594
IBAN PL9310501575-1000000502696594, swift code INGBPLPW

1 października – rozpoczęcie zajęć.

 • osoba kontaktowa: mgr Karolina Bykowska
 • kontakt telefoniczny +48 (71) 343-80-31 wew. 232
 • mail: k.bykowska@asp.wroc.pl

telefon kierownika studiów: +48 509 900 464

e-mail: printmaking@asp.wroc.pl
kontakt osobisty w biurze po wcześniejszym umówieniu spotkania telefonicznie lub mailowo

-----------------------------------------------------------------

• STUDIA DOKTORANCKIE NA WYDZIALE GRAFIKI I SZTUKI MEDIÓW

Niestacjonarne studia trzeciego stopnia

kierunek: Grafika

Kierownik studiów: prof. Christopher Nowicki

Słuchaczami studiów doktoranckich mogą być osoby posiadające tytuł zawodowy magistra, wykazujące uzdolnienia i znaczący dorobek artystyczny lub projektowy.

Studia trwają trzy lata i przygotowują do uzyskania stopnia doktora sztuki w dziedzinie sztuki plastyczne w dyscyplinie sztuki piękne lub sztuki projektowe. 

Zajęcia odbywają wg indywidualnego programu pracy. Program studiów stwarza warunki do prowadzenia samodzielnej działalności artystyczno-badawczej lub projektowo-badawczej oraz zakłada odbycie praktyki zawodowej w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Realizacja programu prowadzi do uzyskania efektów kształcenia w zakresie:

a)  wiedzy na zaawansowanym poziomie odpowiadającej obszarowi prowadzonej działalności artystycznej lub projektowej,
b)  umiejętności związanych z metodologią i metodyką prowadzenia tej działalności,
c)  kompetencji społecznych odnoszących się do prowadzonej działalności artystycznej lub projektowej oraz społecznej roli artysty i nauczyciela akademickiego.

Przyjmowanie aplikacji: do 30 czerwca
Rozpoczęcie zajęć: 1 października
Koszt studiów: 2500 EUR za semestr

osoba kontaktowa: dr Zuzanna Dyrda
telefon kom.: +48 509 900 464
kontakt telefoniczny pn.-pt. w godz. 10:00-16:00
e-mail: printmaking@asp.wroc.pl
kontakt osobisty w biurze po wcześniejszym umówieniu spotkania telefonicznie lub mailowo


W SPRAWIE FAKTUR

osoby które życzą sobie otrzymać fakturę (za czesne) proszone są o wypełnienie wniosku w załączeniu i przesłanie  go na adres : eka@asp.wroc.pl

KONTAKT Z KSIĘGOWOŚCIĄ POK. NR 112 LUB TEL. 71 343803171 3438031 WEWN. 231

Załączniki