INFORMACJE DLA STUDENTÓW

Jeżeli jesteś zainteresowana/-y wyjazdem na studia lub praktyki w ramach programu Erasmus+ lub umowy dwustronnej, uważnie zapoznaj się z Regulaminem rekrutacji studentów na wyjazdy na studia oraz Regulaminem rekrutacji studentów na wyjazdy na praktyki znajdującymi się w zakładce INFORMACJE DLA STUDENTÓW.

***

PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO STUDIOWANIA ZA GRANICĄ

Zalecamy do zapoznania się z „Podręcznikiem dla studentów studiujących za granicą” przygotowanym przez Centrum Edukacji Globalnej (Center for Global Education), które jest „międzynarodowym centrum badań i zasobów, które zapewnia wsparcie dla międzynarodowego uczenia się w szkołach wyższych i uniwersytetach wykładowcom, pracownikom, studentom i rodzicom oraz zapewnia informacje i zasoby dotyczące różnych zagadnień, w tym zintegrowanego uczenia się na poziomie międzynarodowym, zdrowia, bezpieczeństwa, różnorodności oraz wpływu studiów za granicą na utrzymanie i sukces studentów.” (http://globaled.us/). Podręcznik można znaleźć tutaj: http://studentsabroad.com/handbook/introduction.php?country=General. Zawiera informacje na temat: motywacji do studiowania za granicą, finansowania studiów za granicą, procesu rekrutacyjnego, planowania wyjazdu, przepisów zagranicznych, komunikacji za granicą, pakowania, oczekiwań, zdrowia i bezpieczeństwa, szoku kulturowego, powrotu do domu i odwrotnego szoku kulturowego. Podręcznik zawiera także pytania i listy kontrolne, które mogą być pomocne przy planowaniu podróży i pobytu za granicą.

***

Brexit 3

KOMUNIKAT POLSKIEJ NARODOWEJ AGENCJI PROGRAMU ERASMUS+ Z DNIA 04.02.2020 R.:

Brexit a realizacja działań w programie Erasmus+
Informujemy, że mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, które nastąpiło 31 stycznia 2020 r., dzięki zawarciu porozumienia o kontynuacji udziału instytucji/organizacji brytyjskich w projektach zatwierdzonych do realizacji w obecnej fazie programu (2014-2020), można realizować wymianę studentów i pracowników zgodnie z ustaleniami z partnerami brytyjskimi. To samo dotyczy udziału brytyjskich instytucji /organizacji w projektach KA2 (Partnerstwa strategiczne i inne).Informacja dotyczy projektów, które trwają i które zostaną zaakceptowane do realizacji w konkursach wniosków 2020.Udział Wielkiej Brytanii w kolejnej edycji programu (2021-2027) będzie przedmiotem odrębnych negocjacji.

***

Brexit 2 

KOMUNIKAT POLSKIEJ NARODOWEJ AGENCJI PROGRAMU ERASMUS+ Z DNIA 17.04.2019 R.:

W nawiązaniu do korespondencji seryjnej nr 11/2019 z 26 marca br. wyjaśniamy, że mobilności, które rozpoczną się przed rzeczywistą datą wyjścia Wielkiej Brytanii z UE są uprawnione. Nie wskazujemy daty dziennej, ponieważ nie jest ona znana lecz jedynie planowana. Zdajemy sobie sprawę, że może to utrudniać Państwa pracę oraz powodować niezadowolenie potencjalnych uczestników mobilności. Prosimy jednak mieć na względzie, że graniczna dzienna data gwarantująca uprawnienie mobilności jest niezależna od decyzji podejmowanych w programie E+ lecz będzie wynikiem politycznych decyzji. Wszystkie kraje uczestniczące w programie E+ są w podobnej sytuacji.

Mogą Państwo prowadzić kwalifikację uczestników na wyjazdy do Wielkiej Brytanii, tak jak do innych krajów lecz z zastrzeżeniem, że dotychczasowe zasady mają zastosowanie tak długo dopóki UK jest członkiem UE. Najnowsze doniesienia mówią o 31 października 2019 r. jako dacie opuszczenia UE przez UK, jednakże sytuacja jest bardzo dynamiczna. Bardzo prosimy, aby kwalifikując uczestników mobilności na wyjazd do Wielkiej Brytanii uprzedzali Państwo, że uprawnione będą jedynie te mobilności, które rozpoczną się przed wyjściem UK z UE (rozpoczęcie mobilności wynika z planowanej daty rozpoczęcia pobytu uzgodnionej z uczelnią brytyjską, a nie jedynie faktycznej daty wjazdu na terytorium UK). W wypadku gdy dana osoba poniesie koszty związane z planowanym wyjazdem (np. biletu, zakwaterowania, kaucji, itp.) lecz Brexit nastąpi przed rozpoczęciem mobilności, to należy się liczyć z tym, że koszty te będą nieuprawnione.

Będziemy dzielić się z Państwem nowymi informacjami, w miarę jak będą są pojawiały. Informacje na temat programu E+ w kontekście Brexitu KE zamieszcza na stronie https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/brexit_en.

***

Brexit

KOMUNIKAT POLSKIEJ NARODOWEJ AGENCJI PROGRAMU ERASMUS+ Z DNIA 26.03.2019 R.:

W świetle ostatnich doniesień o nowym terminie Brexitu informujemy, że uczestnicy mobilności Erasmus+ z krajów Programu, który rozpoczęli pobyt na stypendium w Wielkiej Brytanii przed datą wyjścia UK z Unii Europejskiej nie będą musieli przerywać pobytu na stypendium (to samo dotyczy uczestników E+ z UK przebywających w krajach programu). Innymi słowy dzień, w którym najpóźniej może rozpocząć się mobilność E+ dająca gwarancję kontynuacji pobytu na stypendium i jego rozliczenia pomimo wyjścia UK z UE wynika wprost z decyzji dotyczących Brexitu, a nie programu Erasmus+. KE na bieżąco aktualizuje informacje na stronie: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/brexit_en.

***

Mobilności w programie Erasmus+ do/z Wielkiej Brytanii w kontekście brexitu

KOMUNIKAT POLSKIEJ NARODOWEJ AGENCJI PROGRAMU ERASMUS+ Z DNIA 07.02.2019 R.:

Z komunikatu prasowego Komisji Europejskiej z 30 stycznia br. jednoznacznie wynika, że studenci z krajów UE przebywający 30 marca br. na stypendium Erasmus+ w Wielkiej Brytanii, nie będą musieli przerywać pobytu na stypendium. Rozliczenie ich mobilności odbędzie się na dotychczasowych zasadach. To samo dotyczy studentów z uczelni brytyjskich przebywających na stypendium Erasmusa+ w krajach programu (UE). Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej:http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-743_pl.htm. Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami dostępnym pod adresem: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/brexit-protecting-learners-ongoing-erasmus-mobility-exchanges_en.

Zwracamy Państwa uwagę na to, że komunikat ten dotyczy wyłącznie mobilności studentów, którzy przebywać będą na stypendium Erasmusa+ 30 marca br. Jest to rozwiązanie doraźne, podjęte na wypadek „twardego” wyjścia UK z UE (tj. bez porozumienia). Nie ma zastosowania do mobilności, które rozpoczęłyby się 30 marca br. lub później. W świetle powyższych informacji nie należy planować żadnych wyjazdów studentów ani pracowników do Wielkiej Brytanii w programie Erasmus+, które miałby się rozpocząć 30 marca br. lub później. Dotyczy to wszystkich umów KA103, które nie zostały jeszcze zakończone. Takie mobilności nie będą mogły być rozliczone z funduszy Erasmusa+. W razie zmiany sytuacji będziemy Państwa o tym informować.