Regulamin

[strona w budowie]

Załącznik Nr 1do Uchwały Senatu Nr 48/2013 z dnia 29 listopada 2013 r.

 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU

Spis treści

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

II. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW W CZYTELNI I ZASADY KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW NA MIEJSCU, W CZYTELNI

IV. ZASADY KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH

V. ZASADY KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZEŃ MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH

VI. ZASADY DLA KORZYSTAJĄCYCH Z WYPOŻYCZEŃ NA ZEWNĄTRZ, W WYPOŻYCZALNI

VII. POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE-

IX.ZAŁĄCZNIKI

 

§ 1

1. Regulamin określa wewnętrzną organizację Biblioteki oraz zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

§ 2

1. Biblioteka Główna Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, zwana w dalszej części Akademią, działa w oparciu o następujące akty prawne:

a) Ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005r. (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 ze zmianami),

b) Statut Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, uchwalony na posiedzeniu Senatu ASP w dniu 30 czerwca 2006 roku z poprawkami uchwalonymi przez Senat ASP w dniu 6 lutego 2008 r., 28 listopada 2008 r., 2 i 21 grudnia 2011 oraz 17 lutego i 6 marca 2012 r.

c) Ustawę o bibliotekach z 27 czerwca 1997 r. tj. (Dz. U. z 2012 r., poz. 642) z uwzględnieniem późniejszych zmian.

d)  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. Nr 205, poz. 1283).

§ 3

1. Biblioteka Główna Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu jest ogólnouczelnianą biblioteką o zadaniach naukowych, dydaktycznych i usługowych.

2. Biblioteka stanowi podstawę jednolitego systemu biblioteczno-informacyjnego Akademii.

3. Biblioteka jest ogniwem ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i wymiany informacji naukowej.

§ 4

1. Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki mają:

a)  pracownicy, studenci i doktoranci oraz słuchacze Akademii Sztuk Pięknych

b)  osoby biorące udział w zajęciach, w ramach kursu przygotowującego do egzaminów wstępnych na Akademię Sztuk Pięknych,

c)  czytelnicy bibliotek uczelni tworzących system biblioteczno-informacyjny, wymienionych w Regulaminie Ramowym udostępniania zbiorów w bibliotekach Uczelni Wrocławia /załącznik nr 1/,

d)  pracownicy, studenci i doktoranci innych uczelni publicznych i niepublicznych,

e)  inne biblioteki w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych,

f) pozostałe osoby na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 5

1. Ze zbiorów bibliotecznych można korzystać:

a) w Czytelni przez udostępnianie na miejscu,

b) w Wypożyczalni przez wypożyczanie na zewnątrz.

§ 6

1. Nauczycielom akademickim, innym pracownikom ASP oraz doktorantom i słuchaczom, wydawane są karty biblioteczne z kodem kreskowym.

2. Konieczność wydawania kart bibliotecznych Uczelni, wynika z racji nieposiadania przez tę kategorię czytelników innego dokumentu z kodem kreskowym, identyfikującego tożsamość osoby.

§ 7

1. Biblioteka świadczy odpłatnie usługi w zakresie kserokopii i wydruków komputerowych.

2. Opłaty za usługi określa Rektor.

§ 8

1. Biblioteka posiada katalog komputerowy i kartkowy zbiorów.

2. Dostęp do katalogów jest bezpłatny.


II. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW W CZYTELNI I ZASADY KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI

§ 1

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Biblioteka udostępnia zbiory z własnego księgozbioru oraz w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych sprowadzane na zamówienie czytelnika.

2. Wypożyczanie druków zwartych /książki, katalogi wystaw/, odbywa się elektronicznie, w systemie PROLIB.

3. Wypożyczanie polskich czasopism bieżących, następuje po wypełnieniu ręcznie, rewersu kartkowego.

§ 2

 POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

1. Przed przystąpieniem do korzystania ze zbiorów Biblioteki, czytelnik ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem.

2. Regulamin do wglądu znajduje się u bibliotekarza dyżurującego lub na stronie internetowej Uczelni www.asp.wroc.pl

3. Czytelnicy wymienieni w / I. Postanowienia Ogólne  § 4 pkt 1 /Regulaminu, mogą korzystać ze zbiorów  Biblioteki na miejscu w Czytelni i z Wypożyczalni, po okazaniu i pozostawieniu bibliotekarzowi dyżurującemu jednego z aktualnych dokumentów:

a)  dokumentu tożsamości,

b)  karty bibliotecznej,

c)  elektronicznej legitymacji studenckiej lub doktoranckiej,

d)  tekturowej legitymacji studenckiej lub doktoranckiej.

4. Prawo zapisu do Biblioteki w celu korzystania ze zbiorów, czytelnik nabywa po wypełnieniu elektronicznego formularza REJESTRACJA CZYTELNIKA i aktywowaniu konta bibliotecznego.

5. Konto biblioteczne uaktualniane jest i aktywowane w każdym, kolejnym roku akademickim, na osobisty wniosek czytelnika, na podstawie dowodu osobistego i aktualnej legitymacji studenckiej lub doktoranckiej.


III.  ZASADY KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW NA MIEJSCU, W CZYTELNI

§ 1

1. Z uwagi na maksymalnie ograniczony wolny dostęp do półek, korzystanie z księgozbioru druków zwartych i roczników czasopism, odbywa się wyłącznie za pośrednictwem bibliotekarza dyżurującego.

2. Samodzielnie można korzystać z następujących baz bibliotecznych:

a)  katalogu kartkowego,

b)  katalogu komputerowego,

c)  baz danych dostępnych ze strony Biblioteki.

§ 2

1. Dyżurny bibliotekarz służy pomocą w obsłudze zainstalowanych baz danych.

§ 3

1. Materiały w postaci druków zwartych i oprawnych roczników czasopism, zamawiane przez czytelnika, udostępniane są wyłącznie za pośrednictwem bibliotekarza dyżurującego.

§ 4

1. Do czasopism bieżących polskich i zagranicznych, czytelnicy mają wolny dostęp do półek.

§ 5

1. Materiały biblioteczne zamówione do korzystania w Czytelni, nie mogą być wynoszone na zewnątrz.

2. W przypadku opuszczenia Czytelni, także na krótki czas, czytelnik zobowiązany jest do pozostawienia wszystkich materiałów u bibliotekarza dyżurującego. 

3. Materiały biblioteczne do korzystania w Czytelni, mogą być na życzenie czytelnika pozostawione na okres nie dłuższy niż 7 dni.

§ 6

1. Po skorzystaniu przez czytelnika w Czytelni, z zamówionych materiałów i oddaniu ich w niezniszczonym stanie bibliotekarzowi dyżurującemu, użytkownik otrzymuje zwrot dokumentu identyfikującego jego tożsamość.

2. Zauważone w otrzymanych materiałach bibliotecznych braki w liczbowaniu stron lub inne szkody należy zgłosić bibliotekarzowi.


IV. ZASADY KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH

§ 1

1. Dostęp do elektronicznego katalogu księgozbioru Biblioteki jest bezpłatny.

2. Dostęp do elektronicznych baz danych, koordynowanych przez ICM Uniwersytet Warszawski, w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki, na warunkach umów licencyjnych jest bezpłatny /załącznik nr 2/.

3. Dyżurujący bibliotekarz służy pomocą w obsłudze zainstalowanych baz danych.

4. Podłączenie prywatnego sprzętu komputerowego do łączy bibliotecznych, uzależnione jest od stopnia korzystania w danej chwili ze stanowisk bibliotecznych przez innych czytelników.

§ 2

1. Czytelnik nie może instalować dowolnego oprogramowania na komputerach bibliotecznych.

2.  Na podłączenie prywatnego sprzętu komputerowego należy uzyskać zgodę bibliotekarza dyżurującego.


V.  ZASADY KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZEŃ MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH

§ 1

1. Biblioteka realizuje wypożyczenia międzybiblioteczne dla celów naukowych, dydaktycznych i artystycznych.

2.  Wypożyczenia międzybiblioteczne umożliwiają korzystanie ze zbiorów innych bibliotek krajowych.

§ 2

1. Do wypożyczeń międzybibliotecznych uprawnieni są czytelnicy wymienieni w /I. Postanowienia Ogólne § 4 pkt.1a /Regulaminu.

2. Wypożyczenia międzybiblioteczne realizowane są na wniosek czytelnika po dokładnym wypełnieniu rewersów.

§ 3

1.  Materiały z wypożyczeń międzybibliotecznych udostępniane są wyłącznie na miejscu w Czytelni, w terminie czasowym określonym przez Bibliotekę, z której pochodzą.


VI. ZASADY DLA KORZYSTAJĄCYCH Z WYPOŻYCZEŃ NA ZEWNĄTRZ, W WYPOŻYCZALNI

§ 1

1. Wypożyczalnia prowadzi wypożyczanie materiałów bibliotecznych czytelnikom indywidualnym i instytucjom.

2. Prawo wypożyczania na zewnątrz ze zbiorów Biblioteki Głównej ASP mają:

a)  pracownicy, studenci i doktoranci oraz słuchacze ASP

b)  instytucje kultury na podstawie pisma danej instytucji, skierowanego do  Biblioteki Głównej ASP, po rozważeniu wartości danego dzieła przez osobę odpowiedzialną  materialnie za księgozbiór Biblioteki.

§ 2

1. Czytelnicy niezwiązani z Uczelnią pozbawieni są możliwości wypożyczania na zewnątrz. Ta kategoria czytelników może korzystać ze zbiorów Biblioteki wyłącznie na miejscu, w Czytelni.

§ 3

1. Czytelnicy nie mogą wynosić materiałów bibliotecznych do skopiowania poza Czytelnię. Odbitki kserograficzne wykonywane są na miejscu przez bibliotekarza dyżurującego.

§ 4

1. Do kopiowania nie udostępnia się pisemnych prac magisterskich i licencjackich, przechowywanych w Bibliotece.

§ 5

1. Nie wypożycza się:

a)  druków zwartych, zamieszczonych w księgozbiorze podręcznym, oznakowanych literami alfabetu oraz oznakowaniem Czyt.,

b)  w/w oznakowania widoczne są na książkach, w katalogu kartkowym, katalogu komputerowym opisu bibliograficznego książki,

c)  roczników czasopism polskich i zagranicznych,

d)  bieżących tytułów czasopism zagranicznych,

e)  prac teoretycznych magisterskich i licencjackich.

§ 6

1. Osobom uprawnionym określonym w /I. Postanowienia Ogólne § 4 pkt.1a/ Regulaminu:

a)  materiały biblioteczne wypożyczane są na 30 dni,

b)  w uzasadnionych przypadkach przedłużenie wypożyczenia dokonywane jest elektronicznie przez system,

c)  termin przedłużenia wypożyczenia następuje w przypadku, kiedy na dany tytuł książki nie oczekuje inny czytelnik.

§ 7

1. Czytelnik może mieć wypożyczonych 5 książek na swoim koncie.

2. Ilość wypożyczeń na koncie jednego czytelnika określa system biblioteczny PROLIB.

§ 8

1. Dopuszczalna jest zwiększona ilość wypożyczeń na koncie jednego czytelnika w następujących przypadkach:

a)  zbieranie materiałów do prac magisterskich,

b)  zbieranie materiałów do prac licencjackich,

c)  pisanie przez studentów prac semestralnych,

d) przygotowywanie prac doktorskich i kwalifikacyjnych przez kadrę naukowo – dydaktyczną Uczelni.


VII. POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE

§ 1

1. Sposób zachowania użytkowników w pomieszczeniach Biblioteki powinien być zgodny z wymogami określonymi w tym Regulaminie.

§ 2

1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania całego wyposażenia Biblioteki, łącznie z materiałami z księgozbioru, otrzymanymi w postaci zamówień.

2. Czytelnik odpowiada finansowo i prawnie za wszelkie poczynione na terenie Biblioteki szkody.

3. Wynoszenie obiektów będących własnością Biblioteki poza jej teren, bez uzgodnienia z bibliotekarzem dyżurującym jest zakazane i podlega sankcjom regulaminowym i prawnym.

§ 3

1. Czytelnik zobowiązany jest do:

a)  pozostawienia wierzchniego okrycia w miejscu do tego przeznaczonym, na terenie Biblioteki,

b)  zamknięcie teczek, toreb, plecaków i.t.p. w specjalnie do tego przeznaczonych, zamykanych szafkach,

c)  zachowanie ciszy zgodnie z przeznaczeniem tego pomieszczenia oraz wyłączenie telefonów komórkowych,

d)  wpisanie się do zeszytu odwiedzin i pozostawienie u bibliotekarza dyżurującego jednego z dokumentów określonych w /II. Udostępnianie zbiorów w Czytelni i zasady korzystania z Wypożyczalni  § 2 pkt 1/ Regulaminu. 

§ 4

1. Za zaginięcie prywatnych przedmiotów czytelników, które zostały pozostawione na terenie Biblioteki, a nie zamknięte w szafkach, bibliotekarz dyżurujący nie odpowiada.

§ 5

1. Dyżurny bibliotekarz może nie pozwolić na korzystanie ze zbiorów czytelnikowi, który nie zastosuje się do tych zasad.

§ 6

1. Czytelnicy zobowiązani są do terminowego zwrotu książek,

a)  termin zwrotu określany jest przez system komputerowy.

2. Czytelnicy, którzy przekroczyli termin zwrotu książek, otrzymują z Biblioteki maile informujące o konieczności ich zwrotu.

3. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zagubienie wypożyczonego dzieła oraz jego uszkodzenia, stwierdzone przy zwrocie / naniesione adnotacje, podkreślenia, zaplamienia, braki stron i.t.p./, nie zgłoszone przez użytkownika przy wypożyczaniu.

4. Użytkownicy, którzy zagubili wypożyczone materiały biblioteczne zobowiązani są:

a)  do odkupienia tego samego wydania książki zagubionej lub wydania nowszego,

b)  do pokrycia kosztów zakupienia przez pracownika Biblioteki innej książki, w cenie ustalonej przez pracownika odpowiedzialnego za gromadzenie zbiorów,

c)  do przekazania innej książki, której wartość i przydatność określa bibliotekarz odpowiedzialny za gromadzenie zbiorów.

     § 7

1. Przed wydaniem dyplomu przez dziekanat, oraz w przypadku odejścia z Akademii, studenci i pracownicy zobowiązani są uzyskać:

a)  na karcie zobowiązań studenta wklejonej do indeksu, pieczątkę i podpis, stwierdzający rozliczenie się z innymi bibliotekami, z których czytelnik korzystał, na obiegówce pieczątkę firmową oraz podpis pracownika Biblioteki, stwierdzający rozliczenie się z  wypożyczeń w Bibliotece ASP,

b)  na karcie zobowiązań studenta wklejonej do indeksu, pieczątkę i podpis, stwierdzający rozliczenie się z innymi bibliotekami, z których czytelnik korzystał.


VIII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Opłaty za usługi biblioteczne określają osobne zarządzenia Rektora.

2. Czas otwarcia Biblioteki podany jest do wiadomości czytelników na stronie internetowej Uczelni www.asp.wroc.pl

3. Uwagi i wnioski dotyczące działalności Biblioteki można zgłaszać kierownikowi Biblioteki Głównej ASP bezpośrednio, listownie lub pocztą elektroniczną.