Tryb rekrutacji cudzoziemców

TRYB REKRUTACJI CUDZOZIEMCÓW

cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa

Cudzoziemców obowiązuje egzamin wstępny na Akademię Sztuk Pieknych im. E. Gepperta we Wrocławiu tj. przegląd prac domowych oraz egzamin praktyczny zgodnie z warunkami rekrutacji ustalonymi przez Uczelnię.

Folder rekrutacyjny 2020/2021 w języku angielskim


Urząd do Spraw Cudzoziemców opublikował poradnik pt. „Proces legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu kształcenia na studiach”. Publikacja poświęcona jest aspektom prawnym i praktycznym legalizacji pobytu obywateli państw trzecich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podejmujących lub kontynuujących kształcenie na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich albo w szkole doktorskiej, w tym także w formie niestacjonarnej, oraz uzyskania prawa pobytu przez obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin w wymienionych celach. W handbooku omówione zostały podstawowe formy i narzędzia legalizacji pobytu w celu kształcenia się na uczelniach wyższych – w przypadku cudzoziemców pochodzących spoza obszaru Unii Europejskiej oraz niebędących obywatelami Norwegii, Islandii, Lichtensteinu oraz Szwajcarii zostały one omówione odrębnie dla form kształcenia stacjonarnego i niestacjonarnego.

Poradnik do pobrania (w wersji polskojęzycznej) w załaczniku


Osoby, które posiadają jednocześnie polski paszport (obywatelstwo) oraz paszport innego państwa lub kilku innych krajów, są traktowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatele polscy.


1         1. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia jeżeli:

 • 1)      posiadają polisę ubezpieczenia zdrowotnego lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego na dany rok akademicki – w przypadku studiów, albo na okres szkolenia lub uczestniczenia w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych lub
 • 2)      są objęci powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn.zm.3)), lub
 • 3)      posiadają potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.       Cudzoziemców obowiązuje egzamin wstępny tj. przegląd prac domowych oraz egzamin praktyczny.

3.         Cudzoziemiec może podjąć studia na podstawie:

 • 1)      umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
 • 2)      umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;
 • 3)      decyzji ministra;
 • 4)      decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;
 • 5)      decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu;
 • 6)      decyzji administracyjnej rektora, dyrektora instytutu PAN, dyrektora instytutu badawczego lub dyrektora instytutu międzynarodowego

Cudzoziemcy mogą podejmować studia prowadzone przez ASP we Wrocławiu w języku polskim, jeżeli:

 • 1)      ukończą kurs przygotowawczy do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub
 • 2)      posiadają certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B1, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
 • 3)      uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim, lub
 • 4)      posiadają świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty, lub
 • 5)      ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim.

        Cudzoziemiec może być zwolniony z opłat, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 oraz art. 163ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z póź zmian – dalej ustawa), na zasadach określonych w umowie między uczelniami albo umowie międzynarodowej.

Zwolnienie cudzoziemca z tych opłat może nastąpić również na podstawie:

 • 1)      decyzji administracyjnej rektora, dyrektora instytutu PAN lub dyrektora instytutu badawczego;
 • 2)      decyzji ministra lub decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów.

Opłat, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 5 ustawy, nie pobiera się od:

 • 1)   cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • 2)      cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • 3)      cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);
 • 4)      cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • 5)      cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
 • 6)      posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 • 7)      cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

     Cudzoziemcy są zobowiązani do złożenia dokumentów wymienionych w informatorze (zastępując ksero dowodu kserokopią paszportu). PodanieKandydata może być złożone na formularzu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla cudzoziemców (w dyspozycji polskich placówek dyplomatycznych poza Polską).

 Cudzoziemcy składają:

Na studia I stopnia:

 • 1)     dokument (świadectwo/dyplom) dotyczący uzyskania wykształcenia średniego (maturalnego) uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia, w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo, uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości wraz z:
 1. a)       apostille w przypadku dokumentów, które wydano w państwach będących stroną konwencji haskiej z 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. nr 112, poz. 938)),w formie osobnego dokumentu (pieczęci), przetłumaczonej przez tłumacza przysięgłego ( zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej ) na język polski, 
 1. b)      legalizacją -  która potwierdza autentyczność dokumentu wydanego w innym niż Polska państwie. Legalizacji dokonuje się w państwie / kraju, który wydał dokument a nie przyjął konwencji haskiej, o której mowa powyżej.
 • 2)      udokumentowane oświadczenie o stopniu znajomości języka umożliwiającym podjęcie studiów na poziomie B1,
 • 3)      zaświadczenie lekarskie, które musi zawierać informację o tym, że kandydat jest zdrowy (zaświadczenie o stanie zdrowia). Zaświadczenie może być wydane za granicą, wymagane jest jednak jego tłumaczenie na język polski;
 • 4)      2 zdjęcia
 • 5)      ksero paszportu

 Na studia II stopnia:

 • 1)      zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą, uprawniający do podjęcia studiów II stopnia, uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów I stopnia zgodnie z art. 326 ustawy
 • 2)      udokumentowane oświadczenie o stopniu znajomości języka umożliwiającym podjęcie studiów, minimum B1
 • 3)      zaświadczenie lekarskie, które musi zawierać informację o tym, że kandydat jest zdrowy (zaświadczenie o stanie zdrowia). Zaświadczenie może być wydane za granicą, wymagane jest jednak jego tłumaczenie na język polski;
 • 4)      2 zdjęcia
 • 5)      ksero paszportu

      W wyjątkowych przypadkach kandydat może być dopuszczony do egzaminu na podstawie nadesłanych prac portfolio. Decyzję o przyjęciu portfolio podejmuje dziekan. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna decyduje o dopuszczeniu kandydata do egzaminu praktycznego.

        Cudzoziemcy zdają egzamin praktyczny w terminie obowiązującym wszystkich kandydatów

     Uzyskane odpowiednie ilości punktów za poszczególne etapy (zgodnie z obowiązującymi ustaleniami wydziału) kwalifikuje kandydata do przyjęcia na studia w ASP.

      Cudzoziemcy otrzymujący stypendium Rządu RP i cudzoziemcy studiujący na zasadach odpłatności dewizowej zostają przyjęci poza limitem miejsc ustalonym dla studentów polskich.

      Cudzoziemcy mogą stanowić nie więcej niż 20% limitu przyjęć na I rok studiów w ASP obywateli polskich, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz obywateli polskich mieszkających na stałe poza Polską obowiązują zasady rekrutacji ustalone dla absolwentów szkół średnich w kraju.

        Cudzoziemcy oraz Polacy mieszkający poza Polską mogą być dopuszczeni do konkursowego egzaminu wstępnego na podstawie zaświadczenia szkoły średniej za granicą stwierdzającego, że świadectwo dojrzałości zostanie im wydane w terminie późniejszym, nie później jednak, niż przed rozpoczęciem roku akademickiego.


info./zam: M. Szumiejko DOS

Załączniki