Tryb rekrutacji cudzoziemców

TRYB REKRUTACJI CUDZOZIEMCÓW

Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa

Cudzoziemców obowiązuje egzamin wstępny na Akademię Sztuk Pieknych im. E. Gepperta we Wrocławiu tj. przegląd prac domowych oraz egzamin praktyczny zgodnie z warunkami rekrutacji ustalonymi przez Uczelnię.


Urząd do Spraw Cudzoziemców opublikował poradnik pt. „Proces legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu kształcenia na studiach”. Publikacja poświęcona jest aspektom prawnym i praktycznym legalizacji pobytu obywateli państw trzecich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podejmujących lub kontynuujących kształcenie na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich albo w szkole doktorskiej, w tym także w formie niestacjonarnej, oraz uzyskania prawa pobytu przez obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin w wymienionych celach. W handbooku omówione zostały podstawowe formy i narzędzia legalizacji pobytu w celu kształcenia się na uczelniach wyższych – w przypadku cudzoziemców pochodzących spoza obszaru Unii Europejskiej oraz niebędących obywatelami Norwegii, Islandii, Lichtensteinu oraz Szwajcarii zostały one omówione odrębnie dla form kształcenia stacjonarnego i niestacjonarnego.

Poradnik do pobrania (w wersji polskojęzycznej) w załaczniku


Osoby, które posiadają jednocześnie polski paszport (obywatelstwo) oraz paszport innego państwa lub kilku innych krajów, są traktowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatele polscy.


1. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia jeżeli:

 • wykazują się dobrym stanem zdrowia udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia
 • posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w RP albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub dokument potwierdzajacy przystąpienie do ubezpieczenia w NFZ

2. Cudzoziemiec może podjąć studia:

 • na zasadach obowiązujących obywateli polskich,
 • na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich. 

Na zasadach obowiązujących obywateli polskich podejmować i odbywać kształcenie mogą:

 • cudzoziemcy posiadający ważną Kartę Polaka
 • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;
 • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w RP; 
 • cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium RP; 
 • pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE), Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium RP; 
 • cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich; 
 • cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 • cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium RP; 
 • obywatele państw członkowskich UE, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.  

Osoby legitymujące się Kartą Polaka są uprawnione zarówno do podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z czym wiąże się prawo do ubiegania o wszystkie rodzaje świadczeń pomocy materialnej przewidziane dla studentów i doktorantów z polskim obywatelstwem, jak i w trybie oraz warunkach innych niż dotyczące obywateli Polski. Podejmując i odbywając studia na warunkach innych niż dotyczące obywateli polskich, nie mogą ubiegać się o stypendia socjalne.

Cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą podejmować i odbywać studia wyższe na zasadach odpłatności. Osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.

Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać kształcenie na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich na podstawie:

 • odpłatności za studia
 • umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
 • umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach; 
 • decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub odpowiedniego ministra wskazanego w art. 33 ust. 2; 
 • decyzji Rektora uczelni

jako:

 1. stypendyści strony polskiej;
 2. na zasadach odpłatności; 
 3. bez odpłatności i świadczeń stypendialnych; 
 4. jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę; 
 5. jako stypendyści uczelni

Cudzoziemcy są zobowiązani do złożenia dokumentów wymienionych w informatorze (zastępując ksero dowodu kserokopią paszportu). Podanie Kandydata może być złożone na formularzu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla cudzoziemców (w dyspozycji polskich placówek dyplomatycznych poza Polską).

3. Cudzoziemcy składają:

Na studia I stopnia:
a) dokument (świadectwo/dyplom) dotyczący uzyskania wykształcenia średniego (maturalnego) uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo, uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości wraz z:

 • apostille w przypadku dokumentów, które wydano w państwach będących stroną konwencji haskiej z 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. nr 112, poz. 938)) w formie osobnego dokumentu (pieczęci), przetłumaczonej przez tłumacza przysięgłego ( zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej ) na język polski 
 • legalizacją -  która potwierdza autentyczność dokumentu wydanego w innym niż Polska państwie. legalizacji dokonuje się w państwie / kraju, który wydał dokument a nie przyjął konwencji haskiej, o której mowa powyżej. W tym celu należy zgłosić się do instytucji, która w tym właśnie państwie odpowiada za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu za granicą. Zazwyczaj jest to ministerstwo spraw zagranicznych lub ministerstwo edukacji. Po uzyskaniu w takiej instytucji wymaganego potwierdzenia należy zgłosić się do polskiego konsulatu, który ostatecznie zalegalizuje dokument. W Polsce organem kompetentnym w powyższej kwestii są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Kuratoria Oświaty;

b) udokumentowane oświadczenie o stopniu znajomości języka umożliwiającym podjęcie studiów, (posiadają certyfikat znajomości języka polskiego)

c) zaświadczenie lekarskie, które musi zawierać informację o tym, że kandydat jest zdrowy (zaświadczenie o stanie zdrowia). Zaswiadczenie może być wydane za granicą, wymagane jest jednak jego tłumaczenie na język polski;

d) 3 zdjęcia

e) ksero paszportu

Na studia II stopnia:
a) zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą, uprawniajacy do podjęcia studiów II stopnia, uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów I stopnia, zgodnie z przepisami nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą ( sprawy te są unormowane poprzez konwencję haską lub umowy dwustronne Polski z krajami drugimi)

b) udokumentowane oświadczenie o stopniu znajomości języka umożliwiającym podjęcie studiów, posiadają certyfikat znajomości języka polskiego

c) zaświadczenie lekarskie, które musi zawierać informację o tym, że kandydat jest zdrowy (zaświadczenie o stanie zdrowia). Zaświadczenie może być wydane za granicą, wymagane jest jednak jego tłumaczenie na język polski;

d) 3 zdjęcia

e) ksero paszportu

4. W wyjątkowych przypadkach Kandydat może być dopuszczony do egzaminu na podstawie nadesłanych prac portfolio. Decyzję o przyjęciu portfolio podejmuje dziekan. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna decyduje o dopuszczeniu Kandydata do egzaminu praktycznego.

5. Cudzoziemcy zdają egzamin praktyczny w terminie obowiązującym wszystkich kandydatów.

6. Uzyskane odpowiednie ilości punktów za poszczególne etapy (zgodnie z obowiązującymi ustaleniami wydziału) kwalifikuje Kandydata do przyjęcia na studia w ASP.

7. Cudzoziemcy otrzymujący stypendium Rządu RP i cudzoziemcy studiujący na zasadach odpłatności dewizowej zostają przyjęci poza limitem miejsc ustalonym dla studentów polskich.

8. Cudzoziemcy mogą stanowić nie więcej niż 20% limitu przyjęć na I rok studiów w ASP.

9. Obywateli polskich, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz obywateli polskich mieszkających na stałe poza Polską obowiązują zasady rekrutacji ustalone dla absolwentów szkół średnich w kraju.
Osoby te składają dodatkowo dokumenty wymienione w punkcie 3.

10. Cudzoziemcy oraz Polacy mieszkający poza Polską mogą być dopuszczeni do konkursowego egzaminu wstępnego na podstawie zaświadczenia szkoły średniej za granicą stwierdzającego, że świadectwo dojrzałości zostanie im wydane w terminie późniejszym, nie później jednak, niż przed rozpoczęciem roku akademickiego.

info./zam: M. Szumiejko DOS

Załączniki