Jednostka Międzywydziałowa - Katedra Historii Sztuki i Filozofii

KIEROWNIK KATEDRY HISTORII SZTUKI I FILOZOFII
dr Anita Wincencjusz-Patyna

Katedra Historii Sztuki i Filozofii zajmuje się badaniami naukowymi oraz kształceniem studentów w zakresie szeroko pojętej humanistyki. Pracownicy Katedry, reprezentujący najważniejsze obszary współczesnych nauk humanistycznych, prowadzą zajęcia dla studentów wszystkich Wydziałów ASP od I do V roku studiów. Zajęcia, dostosowane do specyfiki każdego kierunku, prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów i konwersatoriów, zaś poszczególne tematy ilustrowane są bogatym materiałem ikonograficznym (projekcje slajdów i filmów). Program zajęć wzbogacają także prezentacje oryginałów wybitnych dzieł sztuki (historycznych i współczesnych), z którymi studenci mogą zapoznać się podczas wizyt w muzeach czy na wystawach organizowanych przez rozmaite instytucje artystyczne.

Studenci zdobywają wiedzę z obszaru historii sztuki (od sztuki najdawniejszej po najnowsze zjawiska i postawy artystyczne), zaznajamiają się także z historią filozofii, w tym zwłaszcza z zagadnieniami związanymi z estetyką (od antyku po współczesne koncepty i kontrowersje estetyczne), krytyką sztuki oraz z szeroko rozumianymi kwestiami teorii i historii kultury oraz cywilizacji. Program zajęć nakierowany jest zarówno na przekazywanie studentom specjalistycznej wiedzy z poszczególnych dziedzin, jak i na kształtowanie i rozwijanie ich intelektualnego potencjału i samoświadomości. Nadrzędnym celem ogólnohumanistycznej edukacji na uczelni artystycznej jest bowiem to, by studenci dzięki niej mieli szansę stać się pełnoprawnymi, świadomymi uczestnikami i współtwórcami współczesnej sztuki i kultury.

prof. dr hab. Piotr Dehnel

dr Agnieszka Kłos

dr Tomasz Mikołajczak

mgr Zofia Reznik

dr Jacek Rogucki

dr Marek Śnieciński

dr Anita Wincencjusz – Patyna