MFA in Visual Arts

stacjonarne studia II stopnia z wykładowym językiem angielskim-

PRZEWODNIK REKRUTACYJNY-https://issuu.com/aspwro/docs/folder_2__1_

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2021/2022 W SYSTEMIE ONLINE OD POŁOWY MAJA 2021

 • czas trwania: 2 lata (4 semestry)
 • suma ECTS: 120 
 • limit miejsc: 12 
 • opłaty: 4 000 EUR za rok + 150 PLN ( lub 35 EUR) opłata rekrutacyjna*
 • początek roku akademickiego: 1 października
 • kierownik studiów: dr Zuzanna Dyrda
 • kontakt: studyinenglish@asp.wroc.pl

*koszt przelewów leży po stronie zlecającego przelew

PROGRAM STUDIÓW/ OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA- pliki do pobrania poniżej

I ETAP REKRUTACJI ROZPOCZNIE SIĘ W POŁOWIE MAJA 2021 R.

CO DO TEJ PORY?

Przygotuj portfolio (max. 20 prac, nie starsze niż 3 lata)

Portfolio powinno składać się z dokumentacji Twoich prac i projektów, które prezentują Twój dorobek oraz doświadczenie, jak również profil Twoich zainteresowań artystycznych.

Pamiętaj, aby załączone pliki portfolio (obrazy statyczne i dynamiczne) spełniały wymogi techniczne określone w Systemie Rekrutacji Elektronicznej ASP. Opisz wszystkie przesyłane pliki. Opisy powinny zawierać: tytuł pracy (zgodny z nazwą pliku), rok powstania, wymiary oryginału, opis techniki wykonania. Nazwa pliku powinna zawierać nazwisko, imię tytuł pracy i dwucyfrowy nr porządkujący oraz być zgodna z poniższym schematem: Nazwisko_Imię_Tytuł_pracy_01.JPG

Przygotuj skany dokumentów:

 • dowód osobisty lub paszport;
 • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 w skali globalnej biegłości językowej według „Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) – Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ)”;
 • dyplom ukończenia w Polsce studiów I lub II stopnia, albo dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia ze skanem dokumentu poświadczającego przebieg studiów (skan wykazu przedmiotów i ocen, transkryptu, suplementu do dyplomu lub indeksu). Jeżeli staniesz się absolwentem uczelni wyższej w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 – dołącz zaświadczenie o ukończeniu studiów;
 • potwierdzenia wniesienia opłaty rekrutacyjnej (150 PLN lub 35 EUR)- DOPIERO PO URUCHOMIENIU ELEKTORNICZNEGO SYSTEMU REKRUTACJI.

UWAGA! Zagraniczne dyplomy ukończenia studiów muszą być opatrzone apostille.

W przypadku dyplomów, suplementów i certyfikatów wydanych w języku innym niż polski lub angielski wymagane są tłumaczenia ww. dokumentów dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego.

REKRUTACJA KROK 2 –LIPIEC 2021

Komisja rekrutacyjna zapozna się z przesłanymi materiałami. Wtedy też otrzymasz email z  decyzją, prześlemy do Ciebie również list zawierający decyzję komisji rekrutacyjnej. 

Komisja zapozna się z przesłanym portfolio i oceni Twoje zgłoszenie w skali 0-10 punktów. 12 osobom, które uzyskają najwyższą liczbę punktów zaproponujemy miejsce w naszym programie. Jeśli uzyskasz 0-3 punktów nie będziemy mogli przyjąć Cię na studia.

REKRUTACJA KROK 3 – WRZESIEŃ 2021

Jeśli otrzymasz decyzję o przyjęciu na studia będziesz musiał dostarczyć oryginały ww. dokumentów oraz:

 • polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub deklarację przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia;
 • w przypadku cudzoziemców spoza obszaru państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia  o Wolnym Handlu (EFTA) – ksero wizy lub karty stałego pobytu albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP;
 • 2 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów/paszportów;
 • zdjęcie w postaci elektronicznej (wymiary: 300x375 pikseli, format JPG).

1 PAŹDZIERNIKA 2021

Oficjalnie staniesz się studentem Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu i dołączysz do naszej kreatywnej społeczności!

Załączniki