NAWA

Podobny obraz

SPINAKER

Obrazek 0

(Projekt realizowany jest w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.)

Koordynator projektu: mgr Paulina Zaweracz

Celem projektu „Spinaker 2021-23- Artistic spinning” jest stworzenie i realizacja 4 Intensywnych Międzynarodowych Programów Kształcenia z zakresu: szkła artystycznego, szkła zabytkowego, grafiki artystycznej i teorii sztuki w formie kursów specjalistycznych, w formule zdalnej. Kursy adresowane są do zagranicznych studentów i doktorantów z całego świata, przy szczególnym uwzględnieniu potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Proces kształcenia w ramach IMPK zostanie wzbogacony o wiedzę uzyskaną przez dydaktyków w ramach specjalistycznych szkoleń z obszaru metodyki nauczania osób niepełnosprawnych oraz z zakresu obsługi infrastruktury do nauki zdalnej. Na potrzeby realizacji projektu zaplanowano zakup m.in. mikroskopu cyfrowego, tablicy interaktywnej, czy wizualizera.

WELCOME TO POLAND

Obrazek 0

(Projekt realizowany jest w okresie od 1 października 2019 r. do 30 września 2021 r.)

Koordynator projektu: mgr Kinga Bacewicz

Głównym celem projektu jest wzrost poziomu umiędzynarodowienia Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu (ASP). W ramach Projektu zrealizowane będą cele szczegółowe, wynikające z celu głównego, tj.:

1) wzmocnienie potencjału kadry naukowo-dydaktycznej i administracyjnej przez podniesienie jej kompetencji językowych i międzykulturowych poprzez:

a. szkolenie, dotyczące różnic kulturowych dla pracowników dydaktycznych i administracyjnych (w języku angielskim),

b. sfinansowanie wyjazdu na szkolenie PIE – Platform for Internationalisation ELIA dla 4 pracowników administracyjnych (głównie pracowników Biura Współpracy z Zagranicą);

2) wzmocnienie organizacyjne ASP w obsłudze studentów i kadry zagranicznej oraz zwiększenie ich komfortu i ułatwienie aklimatyzacji, poprzez:

a. zaprojektowanie i wdrożenie anglojęzycznego systemu oznakowania budynków i pomieszczeń,

b. dostosowanie systemu bibliotecznego dla studentów z zagranicy,

c. uruchomienie 24/7 Emergency Contact Number, czyli całodobowej telefonicznej linii bezpieczeństwa, służącej do odbierania awaryjnych telefonów od studentów.

3) Rozwój aktywności ASP związany z internacjonalizacją „w domu” oraz budowanie relacji pomiędzy studentami i kadrą z zagranicy, a studentami i kadrą z Polski.

Zostanie to zrealizowane poprzez:

a. organizację Welcome Week (4 x razy w trakcie trwania Projektu) dla studentów przyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ oraz dla studentów zagranicznych rozpoczynających studia w języku angielskim,

b. umożliwienie zakupu zagranicznych publikacji do Biblioteki ASP, zgodnie z potrzebami studentów i wykładowców,

c. organizację międzynarodowych spotkań artystycznych przez studentów i dla studentów (8 spotkań w trakcie trwania Projektu).

PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

Obrazek 0

(Projekt realizowany jest w okresie od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r.)

Koordynator projektu: mgr Kinga Bacewicz

Celem Programu jest doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej z Polski i zagranicy poprzez międzynarodową wymianę stypendialną.

Projekt zakłada:

1) udział doktorantów i członków kadry akademickiej (11+6) z ASP we Wrocławiu w międzynarodowych konferencjach.

2) udział doktorantów i członków kadry akademickiej (6+2) ASP we Wrocławiu w wyjazdach szkołach letnich.

3) dział doktorantów (20) z zagranicy w krótkiej wymianie stypendialnej (7-dniowy wyjazd) w ramach wydarzeń organizowanych przez ASP we

• udział w międzynarodowej wystawie dla doktorantów z zagranicy na ASP we Wrocławiu;

• wizyta studyjna na ASP we Wrocławiu dająca możliwość skorzystania z unikatowej infrastruktury ASP we Wrocławiu;

Załączniki do pobrania, dotyczące udziału w Programie - na dole strony.

STER 

Obrazek 0

(Projekt realizowany jest w okresie od 1 maja 2019 r. do 30 grudnia 2022 r.)

Koordynator projektu: mgr Paulina Zaweracz

Założeniem projektu jest umiędzynarodowienie szkoły doktorskiej poprzez zwiększenie atrakcyjności oferty skierowanej do zagranicznych kandydatów do Szkoły doktorskiej w ASP we Wrocławiu. Program zakłada w szczególności: wzrost liczby doktorantów zagranicznych kształcących się w Polsce, zwiększenie atrakcyjności oferty polskich instytucji wśród kandydatów na doktorantów z zagranicy, pozyskanie doktorantów zagranicznych dzięki ofercie stypendialnej.

Środki projektowe przeznaczone są na realizację działań mających na celu pozyskanie doktorantów zagranicznych (promocja rekrutacji do Szkoły doktorskiej w ASP we Wrocławiu) oraz wypłatę stypendiów za najlepsze wyniki/ osiągnięcia naukowe/artystyczne dla maksymalnie 50% doktorantów zagranicznych, rozpoczynających kształcenie w ramach Szkoły doktorskiej w ASP od 1 października 2019 r.W

Nowoczesna Promocja Zagraniczna - "Międzynarodowa promocja oferty dydaktycznej Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu"

(Projekt realizowany był w okresie 01.11.2018 – 31.10.2019 r. )

Koordynator projektu: mgr Aleksandra Zaczek-Gbiorczyk 

Głównym celem projektu było wzmocnienie potencjału międzynarodowego i konkurencyjności Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, ugruntowanie jej pozycji wśród światowych uczelni artystycznych oraz poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia i studiów w języku angielskim dla Polaków i cudzoziemców poprzez kompleksową, międzynarodową promocję oferty dydaktycznej.

W ramach projektu stworzyliśmy narzędzia i wykorzystaliśmy istniejące internetowe platformy komunikacyjne do ugruntowania pozycji ASP jako prestiżowej uczelni kształcącej w obszarze sztuki. Korzystając z międzynarodowych platform informacyjnych mieliśmy możliwość promocji nowej, anglojęzycznej oferty studiów oraz programów Visitng Professor/Visiting Artist Program. W ramach projektu opracowaliśmy i wdrożyliśmy anglojęzyczne materiały promocyjne (filmy promocyjne i informacyjne, jak również publikacje i zestawy promocyjne) dedykowane międzynarodowym kandydatom na studia.

Nowe formy i metody kształcenia na ASP we Wrocławiu wymagają skutecznej, kompleksowej promocji, która bez udziału środków zewnętrznych byłoby rozłożone w czasie, a niektóre jej założenia z uwagi na ogólnie trudną sytuację uczelni wyższych i wysoką kosztochłonność studiów artystycznych mogłoby nie zostać osiągnięte.

Wsparcie programu NOWOCZESNA PROMOCJA ZAGRANICZNA w znacznym stopniu przyspieszyło realizację jednego z naszych celów strategicznych jakim jest umiędzynarodowienie kształcenia.

Załączniki