Szkoła Doktorska w pigułce

Rewolucja w szkolnictwie wyższym
Wraz z wprowadzeniem USTAWY Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (z dnia
20 lipca 2018), we wszystkich polskich ośrodkach akademickich nastąpiło przekształcenie dotychczasowych studiów doktoranckich w szkoły doktorskie.
Jest to jedna z największych i najistotniejszych zmian, jakie wprowadza tzw. Ustawa 2.0.

Doktorant – już nie starszy student, lecz młodszy badacz
Kształcenia w szkołach doktorskich nie należy już traktować jako studiów III stopnia,
lecz głównie jako formę kształcenia specjalistycznego i współpracy badawczej pomiędzy doktorantem i promotorem/promotorami.

Szkoła Doktorska ASP we Wrocławiu
Szkoła Doktorska Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu stanowi jednostkę artystyczno-badawczą uczelni, kształcącą najwyższej klasy specjalistów, wykazujących się znaczącym dorobkiem artystycznym oraz dużym potencjałem badawczym. Trwające 6 semestrów kształcenie przygotowuje do uzyskania stopnia doktora w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki.

Bardzo wysokie stypendia dla wszystkich doktorantów
Zgodnie z Ustawą 2.0 wszyscy doktoranci w szkołach doktorskich otrzymują stypendia.
Do czasu przeprowadzenia oceny śródokresowej wysokość miesięcznego stypendium doktoranta wynosi 37% wynagrodzenia profesora (aktualnie około 2370 zł), a po ocenie śródokresowej 57% wynagrodzenia profesora (aktualnie około 3650 zł). Tak wysokie stypendia w naturalny sposób owocują wzrostem konkurencji wśród kandydatów
do szkół doktorskich. To z kolei powoduje zaostrzenie kryteriów rekrutacyjnych,
jak i również znaczny wzrost wymagań stawianych przyjętym doktorantom.

Ostra ocena śródokresowa
W trakcie 4 semestru kształcenia następuje zero-jedynkowa ocena postępów doktoranta i jego współpracy z promotorem. Negatywny wynik oceny śródokresowej skutkuje skreśleniem z listy doktorantów.

Kształcenie w języku angielskim
Wszystkie zajęcia grupowe (wykłady, warsztaty, ćwiczenia) w Szkole Doktorskiej ASP we Wrocławiu prowadzone są wyłącznie w języku angielskim. W związku z tym
od kandydatów oczekuje się formalnego zaświadczenia znajomości tego języka
na poziomie co najmniej B2.

Znaczenie doktorantów przy ewaluacji uczelni
Dorobek wszystkich uczestników szkoły doktorskej brany jest pod uwagę w procesie ewaluacji całej uczelni. Od wyniku ewaluacji zależy bezpośrednio wysokość subwencji (otrzymywanych corocznie środków finansowych) oraz kategoria naukowa, jaką otrzymuje uczelnia (tylko uczelnie z kategorią B+ lub wyższą mają uprawnienia
do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego).

Lista potencjalnych promotorów
Kandydat do szkoły doktorskiej proponuje swojego przyszłego promotora z listy potencjalnych promotorów, która ogłaszana jest corocznie na stronie internetowej, przed rozpoczęciem procesu rekrutacji.

Rekrutacja specjalna – z grantem badawczym
Poza regularnym trybem rekrutacji, przewidywana jest również rekrutacja specjalna,
w ramach której do szkoły doktorskiej może zostać przyjęta osoby, która realizuje projekt badawczy finansowany z grantów zewnętrznych i deklaruje, że ze środków tych w całości zostanie pokryte jej stypendium doktoranckie.

-----
info. J. Jernajczyk (dziekan Szkoły Doktorskiej)