REKRUTACJA 2020/2021

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej rozpocznie się w drugiej połowie sierpnia 2020r.

Szczegółowe terminy poszczególnych etapów rekrutacji oraz limit przyjęć zostaną ogłoszone już wkrótce.

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ:

1. WYBÓR PROMOTORA

Na początku czerwca 2020r. na stronie internetowej ASP opublikowana zostanie lista kandydatów na promotorów. Osoby zainteresowane podjęciem kształcenia w Szkole Doktorskiej powinny skontaktować się z wybranym przez siebie promotorem i uzgodnić z nim swój projekt rozprawy doktorskiej. Wskazanie konkretnego promotora i załączenie jego opinii będzie konieczne do uzupełnienia elektronicznego formularza aplikacyjnego i wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

2. UZUPEŁNIENIE FORMULARZA APLIKACYJNEGO W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM

1. W drugiej połowie sierpnia 2020r. uruchomiona zostanie możliwość rejestracji kandydata w systemie online 

2. Po zarejestrowaniu i zalogowaniu kandydat będzie mógł wypełnić formularz aplikacyjny uwzględniający:

 • życiorys zawierający informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz dorobku artystyczno-badawczego i/lub projektowo- badawczego
 • portfolio stanowiące dokumentację dorobku artystycznego i/lub projektowego (zestaw obrazów i/lub plików wideo),
 • propozycję tematu i zakresu rozprawy doktorskiej, zawierającą opis projektu, w tym: zakładane cele projektu, stawiane hipotezy, przewidywane metody badawcze oraz wstępną bibliografię,
 • nazwisko potencjalnego promotora wybranego z listy promotorów opublikowanej na stronie ASP,
 • opinię wybranego promotora dotyczącą proponowanego projektu rozprawy doktorskiej,
 • dane kontaktowe do dwóch osób referencyjnych, u których komisja rekrutacyjna może zasięgnąć opinii o kandydacie i zweryfikować jego dokonania,
 • skan dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich lub dyplomu doktorskiego,
 • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 
 • dane osobowe i kontaktowe kandydata wraz ze zdjęciem portretowym (tzw. ID photo),
 • skan dowodu osobistego lub paszportu,
 • elektroniczne potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej

3. ETAP 1 REKRUTACJI - OCENA DOKUMENTACJI ZAŁĄCZONEJ W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM

Komisja rekrutacyjna zapozna się z materiałami załączonymi w systemie elektronicznym i oceni:

 • dorobek i portfolio kandydata (punktacja: 0-10 pkt),
 • propozycję tematu i zakresu rozprawy doktorskiej (punktacja: 0-10 pkt).

Do drugiego etapu rekrutacji zakwalifikowanych zostanie nie więcej niż 20 kandydatów z najwyższą punktacją.


4. ETAP 2 REKRUTACJI – ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

W trakcie drugiego etapu komisja przeprowadzi rozmowę sprawdzającą poziom kompetencji artystycznych i teoretycznych kandydata (przyznając maksymalnie 10 pkt).

Kandydaci będą oceniani m.in. pod kątem pogłębionej znajomości wybranego obszaru działalności artystycznej lub projektowej, motywów podjęcia pracy twórczej oraz zaprezentowania własnych zainteresowań badawczych. Istotna będzie również ranga osiągnięć kandydata, a także oryginalność i innowacyjność proponowanej rozprawy doktorskiej.

Rozmowy kwalifikacyjne będą przeprowadzane w połowie września 2020r.

W uzasadnionych przypadkach rozmowa może zostać przeprowadzona online.

Maksymalnie do zdobycia jest 30 punktów. Minimalny wynik punktowy wymagany do zakwalifikowania kandydata na listę doktorantów wynosi 15 pkt. 

Informacje o wynikach postępowania kwalifikacyjnego kandydaci otrzymają za pośrednictwem systemu online.

5. DOSTARCZENIE ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW

Kandydat zakwalifikowany do wpisu na listę doktorantów dostarcza do dziekanatu Szkoły Doktorskiej:

 • wypełnione oświadczenie dotyczące zatrudnienia, pobieranego stypendium doktoranckiego oraz nadanych tytułów naukowych (zał. nr 2)
 • oryginał dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, a w przypadku osób z tytułem doktora oryginał lub odpis dyplomu doktorskiego,
 • w przypadku absolwentów uczelni wyższych, którzy zdali egzamin dyplomowy w semestrze letnim bieżącego roku akademickiego  – zaświadczenie o ukończeniu studiów oraz dyplom lub odpis dyplomu w ciągu 14 dni od dnia wydania go przez uczelnię
 • certyfikat (zgodnie z zał. nr 1) lub dyplom ukończenia studiów, poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 
 • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • w przypadku cudzoziemców, których pobyt w Polsce wymaga wizy – skan wizy lub innego dokumentu umożliwiającego legalny pobyt w Polsce

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Wszyscy kandydaci zobowiązani są do uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200 PLN lub 50 EURO.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 kandydaci zobowiązani są potwierdzić stosownym certyfikatem (wykaz uznawanych certyfikatów znajduje się w załącznikach zamieszczonych poniższej na stronie) lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającym znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2.
 • Zagraniczne dyplomy ukończenia studiów muszą być opatrzone apostille. W przypadku dyplomów, suplementów i certyfikatów wydanych w języku  innym niż polski lub angielski wymagane są tłumaczenia ww. dokumentów dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego.

KONTAKT:

osoba kontaktowa: Marta Włodarczyk
e-mail: doctoralschool@asp.wroc.pl


Szczegółowe informacje zawarte są w dokumencie: Warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej.

Załączniki