Technika - Sztuka - Nauka

ZAŁOŻENIE KONFERENCJI  

Zainicjowany w ramach współpracy pomiędzy Politechniką Śląską w Gliwicach a Akademią  Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, cykl konferencji pod hasłem Technika - Sztuka - Nauka  cechuje interdyscyplinarny charakter. Ukierunkowany jest on na stwarzanie płaszczyzny wymiany  informacji oraz doświadczeń pomiędzy naukowcami, a twórcami kultury i sztuki. Kolejna edycja ma dać  możliwość poszukiwania określonego w temacie kontekstu w odniesieniu do działań, które są  przedmiotem ich badań, polem twórczej eksploracji, domeną poszukiwań. Poprzez podejmowany  temat chcemy poszerzać sferę, tak by nie ograniczać się do wąskiego grona fachowców, którzy  w ramach konferencji będą się poruszać w obrębie dobrze sobie znanej problematyki. Konfrontacja  pozornie odległych obszarów, jakimi są nauka i sztuka, ma ukazać szeroką perspektywę spojrzenia na  problem komunikacji różnych środowisk. Konferencja ma być źródłem poznania i wzajemnych  inspiracji, wymianą myśli, szukaniem punktów wspólnych, które w dalszej kolejności mają rodzić  ściślejszą współpracę czy inicjatywy.  

Sposoby komunikacji odciskają piętno na wzajemnych relacjach, decydują o korzyściach  i beneficjum płynących z wszelkiej wymiany. Współczesność przesycona informacją sprawia,  że obecnie tworzymy społeczeństwo sieciowe, a starożytna agora obecnie znalazła swoje centralne  miejsce w social media i obejmuje cały glob . Rola komunikacji jest kluczowa - zapewnia wymianę  informacji , myśli, idei, dóbr, doświadczeń. Jest podstawą nawiązywania relacji, budowania więzi. W kontekście cywilizacyjnym stanowi też niezbędny element rozwoju poprzez sposoby utrzymywania  łączności, wymiany materialnej i przekazywania treści. To proces złożony, wielowarstwowy i zależny  od wielu czynników. Sposób komunikacji i jego efektywność, nadawca i odbiorca komunikatu, metoda  jego kodowania mają wpływ na szereg zjawisk. Kierujemy zatem do szerokiego grona twórców i  naukowców pytania, które skłonią do rozważań nakreślonej w nich problematyki  w kontekście własnej pracy, doświadczeń i spostrzeżeń. Które elementy i jakie narzędzia wpływają na  formułowanie komunikatów i ich odbiór? Jakie metody, technologie nauka wykorzystuje  by wspomóc komunikację i czy sztuka ma w tym swój udział? Jak nauka rozwiązuje kwestie   transportowe, tak istotne w komunikacji w społeczeństwie i pomiędzy różnymi zbiorowościami?  Czy sztuka posiada na nie wpływ i w jakim zakresie? Czy istnieją punkty wspólne pomimo różnej  specyfiki sposobu komunikowania się w obszarze nauki i sztuki ? Jak natura naukowca i artysty  determinuje przekaz? Jaką rolę pełnią symbole i jakie treści niosą? I w końcu czy istnieje łączność  pomiędzy sztuką a nauką oraz jakie jej kanały powodują, że komunikacja pomiędzy tymi obszarami jest  możliwa? Zapraszamy do spotkania, podczas którego wymiana odpowiedzi na te kwestie pozwoli na  interdyscyplinarny dialog . 

Załączniki