Umiędzynarodowienie kształcenia

Umiędzynarodowienie kształcenia, kompetentna kadra i nowoczesne zarządzanie gwarancją jakości i międzynarodowej obecności Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu 

Projekt wdrożeniowy „Umiędzynarodowienie kształcenia, kompetentna kadra i nowoczesne zarządzanie gwarancją jakości i międzynarodowej obecności Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Budżet projektu opiewa na kwotę 7 822 132,38 PLN, w tym kwota dofinansowania z EFS wynosi 7 587 468,38 PLN. Okres realizacji projektu: 1.02.2018-31.01.2022. 

Zadania realizowane w ramach projektu

 1. Niestacjonarne, interdyscyplinarne studia II stopnia z wykładowym językiem angielskim.
 2. Autorska pracownia artystyczno-projektowa pod nazwą Visiting Professor/Visiting Artist Studio. 
 3. Działania podnoszące kompetencje studentów przydatne na rynku pracy.
 4. Stacjonarne, międzywydziałowe studia doktoranckie z wykładowym językiem angielskim.
 5. Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni.
 6. Działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych.
 7. Zakup i wdrożenie informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią, w tym zarządzania informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

Kierownik projektu

Marta Kubiak (m.kubiak@asp.wroc.pl), tel. 71 343 80 31, w. 306

pokój 215 P

Biuro projektu:

Plac Polski 3/4, pokój 215 P

tel. 71 343 80 31, w. 251, w. 306

Koordynator ds. umiędzynarodowienia kształcenia

Zuzanna Dyrda (z.dyrda@asp.wroc.pl), tel. 71 343 80 31, w. 306

pokój 215 P

Koordynatorzy wydziałowi

 • Magdalena Kasprzyca / Wydział AWWiS (m.kasprzyca@asp.wroc.pl)
 • Marzena Krzemińska-Baluch / Wydział CiSz (m.krzeminska@asp.wroc.pl)
 • Maja Wolińska / Wydział GiSzM (maja_wolinska@asp.wroc.pl)
 • Karolina Freino / Wydział M, Wydział RziMSz (kfr@asp.wroc.pl)

Zespół ds. informatyzacji

tel. 71 343 80 31, w. 218

Komórki współpracujące

 • Sekcja Projektów Zewnętrznych
 • Ośrodek Dokumentacji Sztuki
 • Dział Organizacji i Kadr
 • Dział Organizacji Studiów
 • Dział Współpracy Międzynarodowej i Promocji
 • Dział finansowo-księgowy
 • Dział Zamówień Publicznych
 • Dział techniczno-gospodarczy
 • Dział prawny
Załączniki