Pracownia Technologii Malarstwa Sztalugowego, Organicznych Technik Malarskich i Mozaiki

Pracownia Malarstwa Sztalugowego, Organicznych Technik Malarskich i Mozaiki
Pracownia Dyplomująca


PROWADZĄCY

prof. Paweł Lewandowski-Palle

mgr Karol Babicz, as.

CEL 

Istotą malarstwa jest dążenie do optymalnej jakości obrazu (obiektu malarskiego), do precyzowania autentycznej wypowiedzi i rozwoju indywidualności. Do najważniejszych celów Pracowni należy uświadomienie studentom – przyszłym malarzom, nie podrzędnej, ani nadrzędnej ale integralnej roli warsztatu w obrazie malarskim. To wartość niepodważalna. Technologia daje recepty, te przeradzają się czasami w eksperyment. Ważna jest świadomość tego, że środki które leczą posiadają określone precyzyjnie receptury, a przedawkowane, czy w wyższych dawkach mogą zabijać! To samo jest z technologią w obrazie.

OPIS 

Technologia malarstwa jest wiedzą, zbiorem zasad, które w aspekcie obrazu malarskiego są. Jest nauką o całości środków i tworzyw, o materiałach składających się ostatecznie na obraz czyli materiałoznawstwem obiektu malarskiego. Jej zadaniem jest dostarczenie wiedzy o logice ich stosowania w procesie malarskim. Techniki malarskie są wykorzystywaniem wiedzy technologicznej do realizacji malarskich. Malarz winien znać ten obszar, by kreacja była pozbawiona technicznych wątpliwości, by była wolna, by była prawdziwym podmiotem, dając sztuce trwałość.

PRZEDMIOTY 

·         Technologia Malarstwa Sztalugowego – I rok studiów, obligatoryjnie dla kierunku Malarstwo

·         Organiczne Techniki Malarskie I Mozaika – III rok studiów, obligatoryjnie dla kierunku Malarstwo

·         Organiczne Techniki Malarskie – IV i V rok studiów, Pracownia Dyplomująca

ZAPISY 

Przedmioty dla I i III roku są obligatoryjne, natomiast dla IV i V roku jest to jedna z Pracowni Dyplomujących czyli jest to Pracownia, w której realizuje się dyplom z zakresu malarstwa. Ilość studentów regulowana jest limitami ustalanymi przez Katedrę Malarstwa Architektonicznego i Multimediów.

LEKTURY

 1. M. Doerner, MATERIAŁY MALARSKIE I ICH ZASTOSOWANIE
 2. B. Slansky, TECHNIKA MALARSTWA t. II
 3. R. Smith, TAJEMNICE WARSZTATU ARTYSTY
 4. J. Hopliński,  FARBY I SPOIWA MALARSKIE
 5. W. Ślesiński, TECHNIKI MALARSKIE. SPOIWA ORGANICZNE
 6. R. Ingarden, O BUDOWIE OBRAZU
 7. W. Stróżewski, DIALEKTYKA TWÓRCZOŚCI
 8. P. Taranczewski, O PŁASZCZYŹNIE OBRAZU
 9. J. Gage, KOLOR I ZNACZENIE
 10. J. Gage, KOLOR I KULTURA
 11. aktualne katalogi generalne koncernów produkujących materiały malarskie