STYPENDIUM ERASMUS+ WYJAZDY NA PRAKTYKI 2016/17 (STUDENCI) I 2017/18 (ABSOLWENCI)

REGULAMIN WYJAZDÓW NA PRAKTYKI W PROGRAMIE ERASMUS+ NA ROK AK. 2016/17 (DLA STUDENTÓW) i 2017/18 (DLA ABSOLWENTÓW) – REKRUTACJA LUTY 2016r.

1. KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PRAKTYK W PROGRAMIE ERASMUS+

1.1. Studenci dowolnego poziomu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (licencjackich, magisterskich, doktoranckich), którzy nie wykorzystali kapitału mobilnościowego (credit mobility) przyznanego przez Komisję Europejską na wyjazdy stypendialne w danym cyklu studiów.

Na każdy poziom studiów studentowi przysługuje łącznie 12 miesięcy kapitału mobilnościowego, który można wykorzystać na wyjazd na praktykę lub na studia (w przypadku studiów jednolitych magisterskich pula wynosi 24 miesiące). Pobyt na stypendium w ramach poprzednich programów mobilnościowych, tj. LLP/Erasmus również wlicza się do puli. Przykładowo, jeśli student studiów licencjackich przebywał na stypendium 10 miesięcy, może wykorzystać 2 miesiące na praktykę, jeśli wykorzystał już 11 miesięcy, nie może zrealizować praktyki, ponieważ minimalny okres trwania praktyki wynosi 2 miesiące.

Uczestnik praktyki musi posiadać status studenta czynnego – nie może przebywać na urlopie dziekańskim w trakcie realizowania praktyki.

Czas trwania praktyki: min. 2 miesiące, max. 3 miesiące. Praktykę można zrealizować tylko podczas wakacji roku akademickiego 2016/17 i należy ją zakończyć najpóźniej do dn. 15.09.2017r.

1.2. Absolwenci dowolnego poziomu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (licencjackich, magisterskich, doktoranckich), którzy nie wykorzystali kapitału mobilnościowego (credit mobility) przyznanego przez Komisję Europejską na wyjazdy stypendialne w danym cyklu studiów.

Wyjazd absolwentów (tzw. recent graduates) może być zrealizowany pod warunkiem, iż zostaną zakwalifikowani na praktykę podczas ostatniego roku studiów, posiadając jeszcze status studenta lub doktoranta.

Czas trwania praktyki: min. 2 miesiące, max. 6 miesięcy. Praktyka musi być zrealizowana w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów (tj. licząc od daty obrony dyplomu) w okresie między 1.07.2017 – 15.09.2018r.

2. MIEJSCE REALIZACJI PRAKTYK

2.1. Kandydat może aplikować o wyjazd do jednej z instytucji dostępnych w bazie danych (baza dostępna na stronie internetowej uczelni) lub nawiązać kontakt z inną, dowolną instytucją, pod warunkiem, że oferowany program pokrywa się z programem studiów realizowanego/ukończonego kierunku. Kandydat samodzielnie nawiązuje kontakt z instytucją, w której chciałby zrealizować praktykę. Polecana wyszukiwarka praktyk: www.erasmusintern.org

2.2. Praktykę można realizować tylko w jednym z krajów Unii Europejskiej oraz w krajach, które biorą udział w Programie Erasmus+ (Turcja, Norwegia, Lichtenstein, Islandia).

2.3. Praktykę można realizować tylko w przedsiębiorstwach mających siedzibę w innym kraju, niż kraj uczelni macierzystej oraz w innym kraju, niż kraj zamieszkania uczestnika (niezależnie od obywatelstwa).

2.4. Uczestnik mobilności powinien ubezpieczyć się we własnym zakresie od NNW, OC i kosztów leczenia na czas realizowania praktyk, o ile osobą ubezpieczającą nie jest pracodawca.

3.  REKRUTACJA

3.1     Rekrutacja na praktyki odbywa się raz w roku w lutym 2017r. zarówno na wyjazdy dla studentów, jak i absolwentów.

3.2     Rekrutacja odbywa się na podstawie przedłożonych Komisji Kwalifikacyjnej dokumentów aplikacyjnych. W skład Komisji wchodzą: koordynatorzy wydziałowi ECTS, prorektor ds. artystyczno-naukowych i współpracy z zagranicą, prorektor ds. dydaktycznych i studenckich, kierownik studiów doktoranckich, uczelniany koordynator Programu Erasmus+, specjalista ds. współpracy z zagranicą oraz przedstawiciel samorządu studenckiego.

3.3     Obrady Komisji na wyjazdy odbędą się dn. 24.02.2017r. o godz. 9:00.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w ciągu tygodnia od dnia zakończenia obrad Komisji Kwalifikacyjnej oraz rozesłane pocztą elektroniczną bezpośrednio do kandydata.

4. PROCEDURA APLIKACYJNA

4.1. Termin składania aplikacji na praktykę: 22.02.2017r. Dokumenty należy złożyć w Biurze Współpracy z Zagranicą (zwanym dalej BWzZ) w p.102A.

4.2. Dokumenty do złożenia:

a) formularz aplikacyjny

Na formularzu jest m.in. miejsce na podpis profesora popierającego wyjazd, koordynatora wydziałowego oraz dziekana, średnią ocen za poprzedni rok akademicki 2015/16 (lub za semestr zimowy 2016/17 w przypadku studentów I roku studiów licencjackich) potwierdzoną pieczątką z dziekanatu (najniższa akceptowana średnia ocen to 4,3) oraz ocenę z lektoratu z języka obcego potwierdzoną przez Zakład Języków Obcych. 

Egzaminy językowe będą się odbywały w dniach 13-17.02.2017r. Dokładne informacje oraz teksty, na których będzie opierał się egzamin dostępne są w zakładce Zakład Języków Obcych na stronie internetowej uczelni. Egzamin sprawdza możliwości komunikacyjne oraz znajomość słownictwa związanego z ich kierunkiem studiów. Wyjątek stanowią studenci AWiW II roku, których obowiązuje odrębny egzamin – więcej informacji w zakładce ZJO.

Zapisy na egzamin odbędą się dn. 13.02.2017r. na tablicy ogłoszeń przy Biurze Współpracy z Zagranicą (do godz. 14:00).

b)  portfolio do 10 prac (na CD, w formacie JPG, rozmiary nie mogą przekraczać 1000 px na 1000 px, rozdzielczość 72 dpi; za zgodą koordynatora dopuszcza się prezentację filmową, maksymalnie do 3 min, w formacie DVD).

c) zaświadczenie z instytucji o przyjęciu kandydata na praktykę oraz zatwierdzony Program Praktyk (Learning Agreement for Traineeship Before Mobility) przez instytucję przyjmującą, Koordynatora Wydziałowego ASP oraz Dziekana odpowiedniego wydziału.

d) list motywacyjny

e) zgodę na przetwarzanie danych osobowych

f) zaświadczenie o pobieraniu stypendium socjalnego ASP (jeśli dotyczy)

g) orzeczenie o niepełnosprawności oraz wniosek z kosztorysem wydatków z tytułu niepełnosprawności (jeśli dotyczy)

5. ODWOŁANIE OD DECYZJI KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

W przypadku odrzucenia aplikacji kandydata przez Komisję Kwalifikacyjną, kandydat ma prawo odwołać się od decyzji Komisji w ciągu tygodnia od dnia ogłoszenia wyników. Decyzja w sprawie zostanie ogłoszona w ciągu tygodnia od otrzymania odwołania.

6. DOFINANSOWANIE

6.1 Uczestnik praktyki otrzymuje dofinansowanie na pokrycie części kosztów związanych z utrzymaniem, zakwaterowaniem oraz z podróżą. Dofinansowanie wypłacane jest w formie ryczałtu w walucie EUR na konto walutowe Uczestnika. Konto powinno być założone w Banku z siedzibą w Polsce, a pełnoprawnym właścicielem konta musi być Uczestnik praktyki. Adres podany na wniosku wyjazdowym musi odpowiadać adresowi przyporządkowanemu do nr konta. 

Stypendium Erasmus+ jest zwolnione z opodatkowania.

Miesięczna kwota stypendium została ustalona przez Narodową Agencję w zależności od kraju odbywania praktyki i jest oparta o standardową kwotę dofinansowania określoną dla wyjazdów na studia w Programie Erasmus+. Poniższe kwoty zawierają miesięczny dodatek w wysokości 100 euro  względem stawki standardowej.

I grupa: 600 euro/mc (Dania, Austria, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy);

II grupa: 500 euro/mc (Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja);

III grupa: 400 euro/mc (Bułgaria, Estonia, FYROM, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry).

6.2 Studenci w trudnej sytuacji materialnej, którzy posiadają udokumentowane prawo do otrzymywania stypendium socjalnego ASP w momencie składania dokumentów aplikacyjnych, za każdy miesiąc spędzony w uczelni partnerskiej otrzymują dodatkowo równowartość 200 EUR na utrzymanie. W tym wypadku stypendium (stawka miesięczna podana w pkt 6.1 i miesięczny dodatek o równowartości 200 EUR) wypłacana jest w PLN przelewem na złotówkowe konto studenta (po kursie ustalonym przez Narodową Agencję) w ramach umowy PO WER. Zaświadczenie o przyznanym stypendium socjalnym należy dostarczyć do BWzZ wraz z dokumentami aplikacyjnymi najpóźniej do 22.02.2017r. Student posiadający prawo do dodatku socjalnego wyjeżdżający na praktykę będzie musiał zdecydować, z którego dodatku chce skorzystać: przysługującego wyjeżdżającym na praktykę (100 EUR miesięcznie), czy dodatku socjalnego (równowartość 200 euro wypłacane w PLN z Programu PO WER).

6.3 Studenci niepełnosprawni, którzy przedstawią odpowiedni dokument o niepełnosprawności otrzymają dodatkowe fundusze do wykorzystania z tytułu niepełnosprawności pod warunkiem, iż przygotowany przez nich wniosek wraz z opracowanym kosztorysem zostanie zatwierdzony przez Narodową Agencję. Wniosek z kosztorysem należy załączyć do dokumentów aplikacyjnych. Wniosek wypełnia student. W tym wypadku cała kwota stypendium (stawka miesięczna podana w pkt 6.1 i jednorazowy dodatek w postaci zatwierdzonych kosztów rzeczywistych) wypłacana jest w PLN przelewem na złotówkowe konto studenta (po kursie ustalonym przez Narodową Agencję).

6.4 Studenci niepełnosprawni oraz studenci z dodatkiem socjalnym finansowani są z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). W przypadku, gdy liczba studentów z prawem do dodatku socjalnego będzie przewyższała budżet dofinansowania z Programu PO WER, stypendium otrzymają w pierwszej kolejności studenci, których średnia ocen w dokumentach aplikacyjnych była najwyższa. Program PO WER nie dotyczy absolwentów.

6.5 Z dofinansowania „PO WER” można skorzystać tylko raz w ciągu trwania danej edycji Programu.

7    FORMALNOŚCI PRZED WYJAZDEM NA STYPENDIUM

7.1 Po zakwalifikowaniu się na stypendium na 2-3 tygodnie przed wyjazdem student powinien wypełnić wniosek wyjazdowy (formularz z danymi bankowymi niezbędny do przelania stypendium, wymagane konto walutowe lub złotówkowe w przypadku studentów finansowanych z Programu PO WER), uzyskać pisemną zgodę dziekana na wyjazd, dostarczyć kopię polisy ubezpieczeniowej ważnej w kraju odbywania stypendium (koszty leczenia, OC, NNW), wypełnić internetowy test biegłości językowej na platformie OLS oraz podpisać umowę wyjazdową w BWzZ. Absolwenci muszą dodatkowo dostarczyć potwierdzenie daty obrony dyplomu. Umowa może być podpisana najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem mobilności, w przypadku niedostarczenia wymaganych dokumentów na tydzień przed rozpoczęciem mobilności, umowa nie zostanie podpisana, wyjazd nie zostanie zrealizowany, a przyznany grant anulowany.

8    REZYGNACJA ZE STYPENDIUM

8.1 Student ma prawo zrezygnować z przyznanego mu grantu  na wyjazd. Pisemne oświadczenie o rezygnacji należy złożyć w BWzZ do dn. 15 kwietnia 2017r. W razie braku stosownego oświadczenia oraz niedostarczenia wymaganych dokumentów aplikacyjnych w podanym terminie, grant zostaje automatycznie odebrany i przyznany studentowi oczekującemu na liście rezerwowej. Dodatkowo student, który nie złoży oświadczenia o rezygnacji ze stypendium, w kolejnym roku akademickim nie ma prawa aplikowania o wyjazd stypendialny.

9. ROZLICZENIE PRAKTYKI PO POWROCIE

Uczestnik praktyki powinien do 1 tygodnia po zakończeniu mobilności przedstawić BWZZ następujące dokumenty:

a)      Zaświadczenie o zrealizowaniu praktyki z dokładnymi datami jej trwania oraz opinię pracodawcy o praktykancie (część Learning Agreement for Traineeship After Mobility)

b)      Sprawozdanie w j.polskim ze zrealizowanej praktyki

Dodatkowo student jest zobowiązany wypełnić ankietę online z pobytu na stypendium oraz końcowy test biegłości językowej na platformie OLS (Online Linguistic Support)

W przypadku niedostarczenia któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, niewypełnienia ankiety online lub testu językowego, uczelnia ma prawo wezwać uczestnika praktyki do zwrotu całości lub części przyznanego grantu.

Załączniki