Pracownia Malarstwa Architektonicznego i Sztuki w Przestrzeni Publicznej, dyplomująca

Prof. Wojciech Kaniowski

W roku 1970 Mieczysław Zdanowicz inicjuje utworzenie Pracowni Projektowania Malarstwa w Architekturze i Urbanistyce, w miejsce Pracowni Malarstwa Architektonicznego, prowadzonej przez Alfonsa Mazurkiewicza. Poprzednio dwiema pracowniami pod nazwą Pracownia Ceramicznego Malarstwa Architektonicznego kierowali Eugeniusz Geppert i Stanisław Pękalski, a następnie (po odejściu E. Gepperta na emeryturę) Stanisław Dawski i Stanisław Pękalski. Pracownia zostaje usytuowana na Wydziale Malarstwa Grafiki i Rzeźby, a od połowy lat dziewięćdziesiątych, po utworzeniu Wydziału Grafiki funkcjonuje w strukturze Wydziału Malarstwa i Rzeźby. Mieczysław Zdanowicz kieruje procesem dydaktycznym do roku 1999, w którym przechodzi w stan spoczynku, osiągając w roku 1995 najwyższy szczebel uhonorowania dorobku naukowo-artystycznego – tytuł profesora zwyczajnego. Jego interdyscyplinarne zainteresowanie artystyczne (malarstwo, ceramika, rzeźba, medalierstwo) nacechowane głębokim humanizmem i gruntowną znajomością historii sztuki, cywilizacji i kultury, zaowocowały wypracowaniem niezwykle interesującego a jednocześnie atrakcyjnego programu dydaktycznego. Program ten zostaje ukierunkowany na wpisanie różnorodnych kreacji artystycznych w pejzaż współczesnych aglomeracji miejskich. Wiodącymi tematami prac studenckich stają się projekty malarstw ściennych, przewidzianych na elewacje obiektów architektonicznych lub do wnętrz, a także opracowania układów kolorystycznych kompleksów urbanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem architektury zabytkowej. Na przestrzeni ostatnich 30 lat współpracownikami dydaktycznymi Mieczysława Zdanowicza byli: Adam Chmielowiec, Janusz Jaroszewski, Wojciech Kaniowski, Wojciech Kapelański, Bogusław Pawłowski, Anna Skiba i Bogusław Story. Rolę konsultantów pełnili architekci: Andrzej Chachaj i Mirosław Przyłęcki. Niezwykle istotny element programu dydaktycznego autorstwa Mieczysława Zdanowicza to zapewnienie studentom możliwości realizacji projektów w wybranych technikach. Koncepcja ta materializuje się w Zakładzie Technik Malarskich, prowadzonym przez starszego wykładowcę Stanisława Zimę, następnie przez profesora Pawła Lewandowskiego-Palle a obecnie w Pracowni Technik Malarskich i Rysunkowych oraz Działań Innowacyjnych, prowadzonej przez prof. n. Jacka Jarczewskiego. Realizacje w tworzywie ceramicznym dokonywane są początkowo pod kierunkiem Mieczysława Zdanowicza, a następnie prof. Stanisława Szyby i ad. Joanny Teper, prowadzących Pracownię Technologii i Technik Ceramicznych w Malarstwie i Rzeźbie. Z początkiem nowego stulecia prowadzenie pracowni przejmuje Wojciech Kaniowski, od roku 2002 profesor zwyczajny, dydaktyk współpracujący z Mieczysławem Zdanowiczem nieprzerwanie od 1979 roku. Pierwotna koncepcja programu studiów zostaje kontynuowana. Nadrzędnym celem dydaktycznym staje się więc przygotowanie przyszłego artysty malarza do w pełni profesjonalnej pracy twórczej, opartej o umiejętność podejmowania prac projektowych na bazie konkretnych uwarunkowań na świadome kształtowanie otoczenia. Schyłek XX wieku, bogaty w inicjatywy promujące działania na rzecz ochrony naturalnego środowiska człowieka i artystyczne ingerencje w problematykę społeczną, wyznaczył twórcom nowe cele, zmierzające ku szeroko pojętej humanizacji ośrodków miejskich przez sztukę. Świadomość konieczności znacznego poszerzenia programu dydaktycznego, zaowocowała zmianą nazwy tej jednostki dydaktycznej na Pracownię Malarstwa Architektonicznego i Sztuki w Przestrzeni Publicznej. W roku 2003 Wojciech Kaniowski, pełniąc funkcję prorektora ds. dydaktycznych, uzyskuje aprobatę Senatu ASP we Wrocławiu na utworzenie Katedry Malarstwa Architektonicznego i Multimediów, którą kieruje od 2006 roku. W skład katedry wchodzą pracownie Wydziału Malarstwa i Rzeźby, oferujące program wykraczający poza działania artystyczne, związane z tradycyjnym malarstwem sztalugowym. Korzystając z oferty dydaktycznej wszystkich pracowni, skupionych w Katedrze Malarstwa Architektonicznego i Multimediów, społeczność studencka dysponuje możliwością nieskrępowanej wypowiedzi twórczej w zakresie wszelkich dostępnych nowych mediów. Kadra pedagogiczna katedry deklaruje akces do współpracy z władzami miasta Wrocławia oraz stowarzyszeniami wspierającymi działalność kulturoznawczą, wyrażającą się gotowością wdrożenia rekomendowanych tematów projektowych do programu studiów, celem pozyskania wartościowych rozwiązań plastycznych, wzbogacających artystyczny wizerunek Wrocławia i całego Dolnego Śląska.