Samodzielny referent ds. zakupów i zamówień publicznych

 • Sporządzanie planów cząstkowych na podstawie otrzymanych od jednostek ASP zaakceptowanych zapotrzebowani;
 • Przyjmowanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego w celu wszczęcia postępowania; 
 • Prowadzenie rejestrów, w szczególności pism wychodzących, wniosków o udzielenie zamówienia publicznego, postepowań, umów;
 • Opracowywanie dokumentów, w szczególności: zapytania ofertowego, ogłoszenia o zamówieniu, projektu umowy w szczególności sporządzanie umów z wykonawcami w tym umów rocznych (dostawa tonerów, dostawa mat. BHP, usługi pocztowe, usługi cateringowe, usługi prawne, dostawa materiałów dla poligrafii, konserwacja sprzęty p. pożarowego, badania okresowe pracowników, usługi kominiarskie itp.);
 • Zakupy dla ASP na podstawie złożonych wniosków;
 • Przekazywanie wnioskodawcom informacji dotyczących prowadzonego postepowania, w szczególności unieważnieniu postępowania, zawarciu umowy oraz przekazywanie na wniosek jednostki merytorycznie odpowiedzialnej za zamówienie kopii zawartej umowy;
 • Przechowywanie pełnej dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w szczególności: zapytań ofertowych, ofert wykonawców, umów o udzielenie zamówienia publicznego, protokołów postępowania) oraz jej archiwizowanie;
 • Czynności wykonywane będą na podstawie: wniosku o udzielenie zamówienia publicznego i szczegółowych materiałów - w tym o opis przedmiotu zamówienia - dostarczonych przez jednostkę merytorycznie odpowiedzialną za przedmiot zamówienia, które muszą być przygotowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu;
 • Współpraca z pracownikami ASP mająca na celu realizację zadań;
 • Wykonywanie innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań na powierzonym stanowisku.

Wymagania kwalifikacyjne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych,
 • znajomość przepisów prawa z zakresu: zamówień publicznych, finansów publicznych, prawa cywilnego, gospodarczego
 • umiejętność redagowania pism, sporządzania dokumentacji przetargowej, projektów umów, 
 • sumienność, terminowość i dokładność,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, samodzielność,
 • zaangażowanie i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

Kontakt: Danuta Bogielska – 71 343 80 31 wew. 204

Oferty proszę nadsyłać na adres m.wozniak@asp.wroc.pl