XI Pracownia Rysunku

XI Pracownia Rysunku (p. 112)

prowadzący:

prof. nadzw. dr hab. Marek Kulig

Cele dydaktyczne – program i założenia

Podstawowym celem dydaktycznym jest sukcesywne rozwijanie świadomości plastycznej studenta. Zakres podejmowanych działań rysunkowych obejmuje wszystkie lata, tj. od pierwszego do ostatniego - dyplomowego roku studiów i jest dostosowany do stopnia zaawansowania świadomości studenta. W związku z tym program został podzielony na etapy.
Pierwszy dotyczy studentów I i II roku i obejmuje najbardziej elementarne zagadnienia związane z problematyką rysunku. Nacisk położony jest przede wszystkim na rozwijanie świadomości przestrzeni, kompozycji, proporcji. Ważne także stają się takie pojęcia jak walor, konstrukcja, ruch, kierunki, charakter.
Program zajęć na przedmiocie Rysunek dla studentów I i II roku ściśle związany jest z obserwacją natury i jej obrazowaniem (studium aktu, martwa natura, pejzaż).
Kolejny etap dotyczy studentów starszych lat, tj. od III roku studiów wzwyż, podczas którego w sposób szczególny kładzie się nacisk na uwzględnienie i uwypuklenie indywidualnych cech studenta w oparciu o jego doświadczenie, świadomość, czy osobiste predyspozycje i zainteresowania. Na tym etapie krystalizuje się indywidualna postawa twórcza studenta. 

Wymogi i kryteria oceny

Studenci I i II roku zobowiązani są w ciągu semestru do zrealizowania i zaprezentowania prac powstałych w pracowni - ok. 10 prac rysunkowych, wybranych do przeglądu semestralnego - są to prace studyjne:
studium aktu i studium martwej natury. Szczególny nacisk stawiany jest tutaj na konstrukcję w fazie linearnej i walorowej. Studenci zobowiązani są także do systematycznej realizacji prac domowych o dowolnej tematyce (np. postać, pejzaż, martwa natura itp.) i prezentowania ich na przeglądach wewnętrznych odbywających się co 3-4 tygodnie. Na nich to przeprowadzana jest, w trakcie korekt, ich selekcja i wybór do przeglądu semestralnego. Należy w tym miejscu również zwrócić uwagę, iż warunkiem zaliczenia I roku studiów jest uczestnictwo w 2-tygodniowym plenerze malarsko-rysunkowym. (Problematyka zadań plenerowych niesie ze sobą określone różnice w relacji do zadań realizowanych w pracowni– zwłaszcza w obrębie przestrzeni.)
Studenci starszych lat proponują indywidualny program działań rysunkowych. Zobowiązani są do prezentowania prac w wyznaczonych przez prowadzącego terminach.
W tym okresie student jest przygotowywany do nadawania własnej dynamiki w procesie twórczym, podejmowania w pełni świadomych i autorskich decyzji dotyczących jego rozwoju artystycznego w zakresie rysunku.