Ubezpieczenie zdrowotne dla doktorantów

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE DOKTORANTÓW

Doktorantów podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 ), ustawy z dnia 13 października 2008 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 11, poz. 74 z późn. zm.)

Uczelnia zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego doktoranta, który:

1) jest obywatelem RP oraz ukończył 26 lat i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej (nie może korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego poprzez „dopisanie” do ubezpieczenia jednego z rodziców) ani obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Doktorant podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu gdy:

 • pozostaje w stosunku pracy, stosunku służbowym, prowadzi działalność gospodarczą objętą ubezpieczeniem zdrowotnym,
 • jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenia,
 • pobiera świadczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego,
 • pobiera rentę socjalną, zasiłek stały, zasiłek wyrównawczy lub gwarantowany zasiłek okresowy z pomocy społecznej,
 • jest zarejestrowany w Rejonowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna,
 • jest rolnikiem lub pracującym domownikiem rolnika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • jest ubezpieczony jako student innego kierunku studiów na innej uczelni. 

Doktorant zgłaszający się do ubezpieczenia zdrowotnego, wypełnienia:

 • druk ZUS ZZA (w załączeniu)
 • oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu (w załączeniu).

2) jest obywatelem RP oraz nie ukończył 26 lat i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu (nie posiada rodziców lub opiekunów prawnych bądź rodzice, opiekunowie prawni lub małżonek nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego)

Doktorant zgłaszający się do ubezpieczenia zdrowotnego, wypełnienia:

 • druk ZUS ZZA (w załączeniu)
 • oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu (w załączeniu).

3) jest obcokrajowcem oraz studiuje lub podejmuje studia w Polsce i jest uznany za osobę pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji lub posiada ważną Kartę Polaka oraz nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Doktorant może dobrowolnie ubezpieczyć się poprzez zawarcie właściwej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia a następnie  powinien dostarczyć odpowiednie dokumenty do ASP:

wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wraz z oświadczeniem o niepodleganiu ubezpieczeniu z innego tytułu,

 • aktualny paszport,
 • Kartę Polaka,
 • umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia we Wrocławiu o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
 • dokument potwierdzający zameldowanie na terenie województwa dolnośląskiego

4) doktorant niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) jak również nie podlegający obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej bądź w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) może dobrowolnie ubezpieczyć się poprzez zawarcie właściwej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jedyną przesłanką w tym zakresie jest posiadanie miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Umowa zawierana jest na podstawie pisemnego wniosku oraz po przedstawieniu zaświadczenia potwierdzającego status studenta  i paszportu.

Doktorant, który zawrze umowę  obowiązany jest opłacać składki na podstawie których ma prawo do pełnego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej na terenie Polski we wszystkich placówkach, które zawarły umowę na świadczenia opieki medycznej z NFZ. W ciągu 7 dni od daty podpisania umowy doktorant zobowiązany jest zarejestrować ją w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych składając tzw. druk ZUS ZZA. Zarejestrowanie niezbędne jest do ważności umowy.

Doktorant będący obywatelem RP ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków swojej rodziny pod warunkiem nieposiadania przez nich innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. Zgłoszenie do ubezpieczenia powinno nastąpić w ciągu 7 dni liczonych od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania zgłoszenia.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym członka rodziny doktoranta ubezpieczonego przez ASP (druk ZUS ZCNA),
 • dowód osobisty współmałżonka,
 • odpis aktu małżeństwa w przypadku zgłaszania małżonka,
 • odpis aktu urodzenia w przypadku zgłaszania dziecka,
 • PESEL dziecka.

 Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego doktoranta powstaje z chwilą uzyskania praw doktoranta tj. po złożeniu ślubowania. Niezbędne jest złożenie oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Prawo do skorzystania z ubezpieczenia zdrowotnego wygasa z dniem ukończenia szkoły wyższej albo skreślenia z listy doktorantów. Wyrejestrowaniu z ubezpieczenia zdrowotnego podlegają również osoby, które:

 • utraciły status  doktoranta na skutek pisemnej rezygnacji ze studiów,
 • podjęły pracę (na podstawie umowy o pracę/umowy zlecenia),
 • współmałżonek podjął pracę (na podstawie umowy o pracę/umowy zlecenia).


Wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego

Doktorant, który uzyskał inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, ma obowiązek złożyć w odpowiedniej jednostce ASP niezwłocznie, tj. nie później niż w ciągu 7 dni od zaistnienia tego faktu, pisemne oświadczenie o rezygnacji z kontynuowania ubezpieczenia zdrowotnego i opłacania za niego składek przez ASP.

Niezgłoszenie faktu objęcia ubezpieczeniem z innego tytułu skutkuje koniecznością pokrycia przez doktoranta kosztów składek odprowadzonych przez uczelnię, począwszy od dnia objęcia innym tytułem ubezpieczenia.

Doktorant, który zgłosił do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, jest obowiązany poinformować uczelnię o okolicznościach powodujących konieczność ich wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego w terminie 7 dni od zaistnienia tych okoliczności. Doktorant składa pisemne oświadczenie o rezygnacji z dalszego objęcia członków rodziny ubezpieczeniem zdrowotnym studenta.

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Joannitów 6 , 50-525 Wrocław

Centrum Obsługi Ubezpieczonych
ul. Dawida 2 , 50-527 Wrocław

tel.: 71 79 79 100 infolinia: 800 804 001

DOW NFZ pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

Dokumenty zgłoszeniowe należy składać w DOS pok. 117/118 M

Załączniki