Zwiększone stypendium z dotacji projakościowej

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

dla doktorantów przyjętych na studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020

Może być przyznane na:

na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich doktorantowi, który terminowo realizuje program studiów doktoranckich i który w roku poprzedzającym złożenie wniosku wyróżniał się osiągnięciami w pracy naukowej i dydaktycznej, oraz który zaangażowany jest w popularyzację badań naukowych i afiliował swoje osiągnięcia na rzecz jednostek ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu. Także podpisał umowę, o której mowa jest w art. 160a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.

Uprawnienie do otrzymywania zwiększenia stypendium przysługuje nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich, na podstawie rankingu sporządzonego na potrzeby przyznawania tego stypendium.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW - 25 października 2021 r.

Wymagane dokumenty:

  • stosowny wniosek (wypełniony komputerowo zgodnie z instrukcją i słownikiem pojęć).
  • zaświadczenia potwierdzające dokonania (II rok i lata kolejne) - kopie zaświadczeń za okres: od 1 października 2020 do 30 września 2021.

Dokumenty należy złożyć w odpowiednim sekretariacie studiów doktoranckich.

UWAGA! Decyzja o otrzymaniu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej zostanie wydana w 2022 r. dopiero po wpłynięciu na konto uczelni środków finansowych z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych (w latach ubiegłych drugi kwartał). 

Uprawnienie do otrzymania stypendium przysługuje nie więcej niż 30 % najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich i jest uzależniona od wysokości przyznanej dotacji.

Dotacja jest przekazywana przez MNiSW w drugim kwartale danego roku kalendarzowego. Decyzje będą wydawane dopiero po tym terminie, na podstawie przyznanej dotacji.

Aktualizacja: M. Łukasik-Duszyńska

Załączniki