Zwiększone stypendium z dotacji projakościowej

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Może być przyznane na:

- pierwszym roku studiów doktoranckich doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w trakcie postępowania rekrutacyjnego, i znajduje się w grupie 30% najlepszych doktorantów na roku. Za wynik bardzo dobry uznaje się uzyskanie co najmniej 95 % skali punktów w postępowaniu rekrutacyjnym. W przypadku gdy na tej podstawie nie zostanie wyłoniona grupa 30% najlepszych doktorantów, pod uwagę będzie brane dodatkowe kryterium w postaci średniej arytmetycznej osiągniętej w trakcie studiów drugiego stopnia albo studiów jednolitych magisterskich. W przypadku, gdy na pierwszym i kolejnych miejscach listy rankingowej znajduje się więcej niż jedna osoba z taką samą średnią arytmetyczną, uwzględniane będzie dodatkowe kryterium oceny doktorantów. Dodatkowym kryterium jest ocena przez doktorancką komisję stypendialną (o której mowa w § 5) dorobku naukowego lub artystycznego znajdującego się w portfolio doktoranta, złożonym w postępowaniu rekrutacyjnym.

na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich, który terminowo realizuje program studiów doktoranckich i który w roku poprzedzającym złożenie wniosku wyróżniał się osiągnięciami w pracy naukowej i dydaktycznej, który zaangażowany jest w popularyzację badań naukowych i afiliowanie swoje osiągnięcia na rzecz Akademii Sztuk Pięknych. Także podpisał umowę, o której mowa jest w art. 160a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.

Uprawnienie do otrzymywania zwiększenia stypendium przysługuje nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich, na podstawie rankingu sporządzonego na potrzeby przyznawania stypendium doktoranckiego.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW - 25 października 2018 r.

Wymagane dokumenty:

  • stosowny wniosek (wypełniony zgodnie z instrukcją i słownikiem pojęć)
  • zaświadczenia potwierdzające dokonania - kopie

Aktualizacja: M. Łukasik-Duszyńska

Załączniki