Stypendium doktoranckie

STYPENDIUM DOKTORANCKIE

Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym. Bardzo dobre wyniki ustala się na podstawie  listy rankingowej stworzonej na podstawie wyników z rozmowy rekrutacyjnej.

Stypendium doktoranckie na drugim i kolejnych latach studiów może być przyznane doktorantowi, który:
1. terminowo realizuje program studiów doktoranckich
2.  wykazuje się zaangażowaniem w:
a)  prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych albo
b) realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni albo jednostkę naukową,
3. w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowaniu rozprawy doktorskiej.

TERMIN SKŁADANIA WIOSKÓW - 25 października 2018 r.

Wymagane dokumenty:

  • stosowny wniosek (wypełniony zgodnie z instrukcją i słownikiem pojęć)
  • zaświadczenia potwierdzające dokonania - kopie

aktualizacja: M. Łukasik-Duszyńska

Załączniki